Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Що означає вираз «сполука виявляє амфотерні властивості»? Сполука виявляє подвійні властивості: кислотні й основні властивості залежно від природи доданого реагента.

 

Запитання 2

Які сполуки є амфотерними? Сполуки, для яких характерні і кислотні, і основні властивості, тобто оксиди і гідроксиди деяких елементів із валентностями II, III i IV. 

Наведіть приклади.

Оксиди: BeO, ZnO, SnO, PbO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, TiO2.

Гідроксиди: Be(OН)2, Zn(OН)2, Sn(OН)2, Pb(OН)2, Al(OН)3, Fe(OН)3, Cr(OН)3, Ti(OН)4

 

Запитання 3

Які хімічні елементи та в яких валентностях утворюють амфотерні речовини? Берилій (II), Цинк (II), Станум (II), Плюмбум (II), Алюміній (III), Ферум (III), Хром (III), Титан (IV)

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Складіть рівняння реакції взаємодії цинк гідроксиду з калій гідроксидом у розчині та при сплавлянні. Назвіть продукти реакції.

У розчині:

Zn(OH)2 + 2KOH=K2[Zn(OH)4] Калій тетрагідроксоцинкат

Скласти формулу сполуки K2Zn(OH)4 можна, замінюючи у формулі цинкату K2ZnO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні).

При сплавлянні:

Zn(OH)2 + 2KOH (сплавл.)=K2ZnO2 + 2H2O Калій цинкат і вода

 

Вправа 2

Складіть рівняння реакції взаємодії алюміній гідроксиду:

а) з хлоридною кислотою;

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

б) барій гідроксидом за сплавлянням;

За сплавляння можуть утворитися дві різні солі залежно від кількості доданого лугу:

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ 3Ba(OH)2 = Ba3(AlO3)2 + 6Н2О Барій ортоалюмінат і вода

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ Ba(OH)2 = Ba(AlO2)2 + 4Н2О Барій метаалюмінат і вода

в) барій оксидом.

За сплавляння можуть утворитися дві різні солі залежно від кількості оксиду:

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ 3BaO = Ba3(AlO3)2 + 3H2O

2Al(OH)3 або 2H3AlO3+ BaO = Ba(AlO2)2 + 3H2O

 

Вправа 3

Складіть рівняння реакцій утворення калій алюмінату K3AlO3 взаємодією:

а) амфотерного гідроксиду з лугом;

3KOH + Al(OH)3 = K3AlO3 + 3H2O

б) амфотерного оксиду з лугом;

Al2O3 + 6KOH = 2K3AlO3 + 3H2O

в) амфотерного гідроксиду з оснóвним оксидом;

2Al(OH)3 + 3K2O = 2K3AlO3 + 3H2O

г) двох оксидів.

Al2O3 + 3K2O = 2K3AlO3

 

Вправа 4

Кальцій оксид і алюміній оксид за зовнішнім виглядом майже однакові. Як їх можна розрізнити, використовуючи хімічні реакції? Кальцій оксид є основним оксидом, тому реагує з кислотами, але не реагує з лугами. Алюміній оксид є амфотерним оксидом, тому реагує з кислотами і лугами. Достатньо подіяти лугом. В реакцію вступить алюміній оксид.

 

Вправа 5

Які з наведених речовин — KOH, FeCl3, H2SO4 — можуть взаємодіяти:

а) з натрій гідроксидом;

Взаємодіє розчиннa сіль FeCl3 і кислота H2SO4

3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

б) купрум (II) гідроксидом;

Взаємодіє кислота H2SO4

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

в) цинк гідроксидом?

Взаємодіють луг КОН і кислота H2SO4

У розчині з лугом КОН:

Zn(OH)2 + 2KOH = K2Zn(OH)4 Натрій тетрагідроксоцинкат

При сплавлянні з лугом КОН:

Zn(OH)2 + 2KOH (сплавл.) = K2ZnO2 + 2H2O Калій цинкат і вода

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O

 

Вправа 6

З якими з наведених речовин взаємодіє натрій гідроксид: K2O, MgCO3H3PO4, H2S, FeCl3, Fe(OH)2, AlCl3, Zn(OH)2, KCl, SO3? Складіть рівняння реакцій та назвіть продукти реакцій.

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O Натрій ортофосфат і вода

2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O Натрій сульфід і вода

NaOH + FeCl3 = NaCl + Fe(OH)3Натрій хлорид і ферум (ІІІ) гідроксид

3NaOH + AlCl3 = 3NaCl + Al(OH)3Натрій хлорид і алюміній (ІІІ) гідроксид

При сплавлянні:

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2ZnO2 + 2H2O Натрій цинкат і вода

У розчині:

2NaOH + Zn(OH)2 = Na2Zn(OН)4 Натрій тетрагідроксоцинкат

2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O Натрій сульфат і вода

 

Вправа 7

Складіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:

а) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Na3AlO3;

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

AlCl3 + NaOH = Al(OH)3+ 3NaCl

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O

б) ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → K2ZnO2 → ZnCl2 → Zn(OH)2 → K2Zn(OH)4.

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2+ Na2SO4

Zn(OH)2 = ZnO + H2O

ZnO + 2KOH = K2ZnO2

K2ZnO2 + 4HCl = 2KCl + ZnCl2 + 2H2O

ZnCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Zn(OH)2

Zn(OH)2 + 2KOH = K2Zn(OH)4

 

Вправа 8

Обчисліть масу барій гідроксиду, що необхідний для добування барій цинкату масою 11,7 г із цинк оксиду.

Відомо: m(BaZnO2)=11,7 г

Знайти m(Ba(OH)2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини BaZnO2 масою 11,7 г за формулою n=m/M, де

M=Mr г/моль

Mr(BaZnO2)=Ar(Ba)+Ar(Zn)+2Ar(O)=137+65+216=234, М(BaZnO2)=234 г/моль

n(BaZnO2)=m(BaZnO2)/M(BaZnO2)=11,7 г : 234 г/моль=0,05 моль

2. Записуємо рівняння реакції: Ba(ОH)2 + ZnО = BaZnО2 + H2O 

За рівнянням реакції n(Ва(OН)2):n(BaZnO2)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

n(Ba(OH)2)=n(BaZnO2)=0,05 моль

3. Обчислюємо масу Ba(OH)2 кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=nM

Мr(Ba(ОH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(ОH)2)=171 г/моль

m(Ba(ОH)2)=n(Ba(OH)2)M(Ba(ОH)2)=0,05 моль171 г/моль=8,55 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(ОH)2+ZnО=BaZnО2+H2O 

За рівнянням реакції n(Ba(OH)2)/1=n(BaZnO2)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини барій гідроксиду і барій цинкату на співвідношення мас. 

m(Ba(OH)2)/М(Ba(OH)2)=m(BaZnO2)/M(BaZnO2)

Звідси виражаємо масу барій гідроксиду:

m(Ba(ОH)2)М(BaZnO2)=М(Ba(ОH)2)m(BaZnO2), тому

m(Ba(OH)2)=М(Ba(OH)2)m(BaZnO2):M(BaZnO2)

Обчислюємо молярну масу речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(Ba(ОH)2)=Ar(Ba)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, М(Ba(ОH)2)=171 г/моль,

Mr(BaZnO2)=Ar(Ba)+Ar(Zn)+2Ar(O)=137+65+216=234, М(BaZnO2)=234 г/моль

m(Ba(OH)2)=171 г/моль11,7 г : 234 г/моль=8,55 г

Відповідь: 8,55 г

 

Вправа 9

До розчину цинк сульфату масою 483 г із масовою часткою солі 5 % додали розчин натрій гідроксиду до повного розчинення осаду. Обчисліть масу сполуки Цинку.

Відомо: m(р-ну ZnSO4)=483 г, ω(ZnSO4)=5%

Знайти m(Na2Zn(OH)4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу цинк сульфату ZnSО4 у розчині:

m(ZnSO4)=m(р-ну ZnSO4)ω(ZnSO4):100%=483 г5%:100%=24,15 г

2. Обчислюємо кількість речовини ZnSO4 масою 24,15 г за формулою n=m/M, де

M=Mr г/моль

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+416=161, М(ZnSO4)=161 г/моль

n(ZnSO4)=m(ZnOS4)/M(ZnSO4)=24,15 г : 161 г/моль=0,15 моль

3. Записуємо рівняння реакції: 

ZnSО4 + 4NaОH = Na2SO4 + Na2Zn(ОH)4

За рівнянням реакції n(ZnSO4):n(Na2Zn(OH)4)=1:1, кількість речовини однакова,

n(Na2Zn(OH)4)=n(ZnSO2)=0,15 моль

4. Обчислюємо масу Na2Zn(OH)4 кількістю речовини 0,15 моль за формулою m=nM

Mr(Na2Zn(ОH)4)=2Ar(Na)+Ar(Zn)+4Ar(O)+4Ar(H)=223+65+416+41=179,

М(Na2Zn(ОH)4)=179 г/моль

m(Na2Zn(ОH)4)=n(Na2Zn(OH)4)M(Na2Zn(ОH)4)=0,15 моль•179 г/моль=26,85 г

ІІ спосіб

Для визначення маси ZnSO4 у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 5 г речовини ZnSO4, тоді

у 483 г розчину ― х г речовини ZnSO4

100 г / 483 г = 5 г / х г, тому

х г  100 г = 5 г  483 г 

х = 5 г  483 г : 100 г=24,15 г

Записуємо рівняння реакції ZnSО4+4NaОH=Na2SO4+Na2Zn(ОH)4 

За рівнянням реакції n(ZnSO4)/1=n(Na2Zn(OH)4)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількості речовин на співвідношення мас.

m(ZnSO4)/М(ZnSO4)=m(Na2Zn(OH)4)/M(Na2Zn(OH)4)

Звідси виражаємо масу натрій тетрагідроксоцинкату:

m(Na2Zn(ОH)4)М(ZnSO4)=М(Na2Zn(ОH)4)m(ZnSO2), тому

m(Na2Zn(OH)4)=М(Na2Zn(OH)4)m(ZnSO2):M(ZnSO4)

Обчислюємо молярні маси речовин і підставляємо значення у формулу.

Mr(ZnSO4)=Ar(Zn)+Ar(S)+4Ar(O)=65+32+416=161, М(ZnSO4)=161 г/моль,

Mr(Na2Zn(ОH)4)=2Ar(Na)+Ar(Zn)+4Ar(O)+4Ar(H)=223+65+416+41=179,

М(Na2Zn(ОH)4)=179 г/моль

m(Na2Zn(OH)4)=179 г/моль24,15 г:161 г/моль=26,85 г

Відповідь: 26,85 г

 

------------------------------- у виданні 2016 року------------------------ 

2. Які сполуки є амфотерними? Сполуки, для яких характерні і кислотні, і основні властивості, тобто оксиди і гідроксиди деяких хімічних елементів у ступенях окиснення +2, +3 та +4.

Наведіть приклади.

Оксиди: BeO, ZnO, SnO, PbO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, TiO2.

Гідроксиди: Be(OН)2, Zn(OН)2, Sn(OН)2, Pb(OН)2, Al(OН)3, Fe(OН)3, Cr(OН)3, Ti(OН)4

 

3. Які хімічні елементи та в яких ступенях окиснення утворюють амфотерні речовини? Берилій (+2), Цинк (+2), Станум (+2), Плюмбум (+2), Алюміній (+3), Ферум (+3), Хром (+3), Титан (+4)

Інші завдання дивись тут...