Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Вправа 1. Які кислоти можна добути розчиненням газуватих речовин у воді? Безоксигенові кислоти — флуоридна HF, хлоридна НСІ, бромідна НВг, йодидна НІ та сульфідна H2S — це водні розчини газів, що мають таку саму формулу, що й відповідні кислоти, та  оксигеновмісні кислоти - сульфітна Н2SO3 і карбонатна Н2СO3 кислоти є водними розчинами відповідно газів сульфур (ІV) оксиду SO2 і карбон (ІV) оксиду СO2

 

Вправа 2. Чи можна добути оксигеновмісні кислоти реакцією сполучення між простими речовинами? Відповідь поясніть. Ні, не можна. Бо оксигеновмісні кислоти містять Оксиген, а прості речовини, окрім кисню, його не містять. Реакцієя взаємодії з киснем є реакцією окиснення (горіння).

 

Вправа 3. Поясніть, чому луги можна добути взаємодією металів з водою, а нерозчинні гідроксиди — ні. Бо луги утворюють лужні метали, які є найактивнішими металами.

 

Вправа 4. Якій умові має відповідати реакція обміну за участю розчинних солей, щоб у результаті можна було добути сіль? Обидві початкові солі розчинні у воді і хоча б один з продуктів реакції випадає в осад, тобто серед продуктів одна сіль має бути нерозчинна або малорозчинна.

 

Вправа 5. Яким умовам мають відповідати реагенти, щоб можна було здійснити реакцію заміщення з утворенням солі?  Реагентами може бути кислота і метал, розташований в ряду активності ліворуч від водню. 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Наведіть по одному прикладу рівнянь реакцій, що відтворюють такі способи добування солей:

а) сіль безоксигенової кислоти реакцією сполучення;

Mg + Cl2 = MgCl2

б) сіль оксигеновмісної кислоти реакцією сполучення;

CaO + CO2 = CaCO3

в) реакція заміщення за участю кислоти;

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

г) реакція заміщення за участю солі;

Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu

д) реакція обміну за участю кислотного оксиду;

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

е) реакція обміну за участю основного оксиду;

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

є) реакція обміну за участю нерозчинної солі;

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

ж) реакція обміну за участю нерозчинного гідроксиду;

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

з) реакція обміну за участю розчинної солі;

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + H2O + CO2

и) реакція обміну за участю нерозчинної кислоти.

H2SiO3 + 2KOH = K2SiO3 + 2H2O

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакцій добування кислот:

а) взаємодією двох оксидів;

SO3 + H2O = H2SO4

б) взаємодією кислоти й солі;

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl 

в) взаємодією двох простих речовин (з наступним розчиненням продукту реакції у воді).

H2 + S = H2S↑ із наступним розчиненням газу (сірководень) у воді,

або

H2 + Cl2 = 2HCl↑ із наступним розчиненням газу (хлороводень) у воді.

 

Вправа 3. Складіть рівняння реакції добування плюмбум (II) сульфіду:

а) реакцією сполучення;

Pb + S = PbS

б) реакцією заміщення;

Pb + HgS = PbS + Hg

в) реакцією обміну.

Pb(NO3)2 + K2S = PbS + 2KNO3

 

Вправа 4. Складіть рівняння реакції добування купрум (II) сульфату:

а) реакцією сполучення;

CuO + SO3 = CuSO4

б) реакцією заміщення;

Cu + HgSO4 = CuSO4 + Hg

в) реакцією обміну.

Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

 

Вправа 5. Білий осад розчиняється в результаті взаємодії з нітратною кислотою і натрій гідроксидом. Яка речовина могла бути в осаді? Амфотерний оксид або гідроксид білого кольору, бо взаємодіє як з лугом, так і з кислотою. Наприклад, алюміній оксид або цинк гідроксид.

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3+ 3H2O

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2NaAl(OH)4

або

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2Zn(OH)4

 

Вправа 6. Складіть рівняння можливих реакцій:

а) H2 + S = H2S

б) H2 + Br2= 2HBr

в) 2K + Br2 = 2KBr

г) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

д) FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S

е) CuCl2 + 2HNO3 

є) MgCO3 + H2SO4 = MgSO4 + H2O + CO2

ж) Na2SiO3 + 2HBr = 2NaBr + H2SiO3

з) 2NaCl + Cu(OH)2  

и) Ag + H2O →;

і) BaO + H2O = Ba(OH)2

ї) Fe(OH)2 + K2CO3 

к) Cr2(SO4)3 + 6KOH = 2Cr(OH)3↓ + 3K2SO4;

л) Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4↓ + 2NaOH;

м) SO2 + MgO = MgSO3;

н) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑;

о) 2AgNO3 + Pb = Pb(NO3)2 + 2Ag;

п) ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O;

р) CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O;

с) Sn(OH)2 + 2HNO3 = Sn(NO3)2 + 2H2O;

т) Cr(NO3)3 + K2SO4 →;

у) Pb(NO3)2 + 2KCl = 2KNO3 + PbCl2.

 

Вправа 7. Складіть рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням:

а) MgO → Mg(NO3)2 → Mg(OH)2;

MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O

Mg(NO3)2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaNO3

б) Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → Fe → FeCl2.

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe2(SO4)3 + 3Mg = 3MgSO4 + 2Fe

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

 

Вправа 8. Дано солі: аргентум (I) нітрат, магній карбонат, ферум (II) сульфід, калій сульфіт, плюмбум (II) нітрат. Які з них взаємодіятимуть з хлоридною кислотою з утворенням: а) осаду; б) газу? Складіть рівняння реакцій.

a) AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3

   Pb(NO3)2 + 2HCl = PbCl2↓ + 2HNO3

б) MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2

   FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

   K2SO3 + 2HCl = 2KCl + SO2 + H2O

 

Вправа 9. Як із натрій хлориду добути натрій сульфат? Складіть рівняння реакцій.

2NaCl + H2SO4 (конц.) = Na2SO4 + 2НCl

Подіяти на твердий натрій хлорид концентрованою сульфатною кислотою. 

 

Вправа 10. Як із ферум (III) сульфату добути ферум (III) оксид? Прожарюванням.

Складіть рівняння реакцій.

Fe2(SO4)3 = Fe2O3 + 3SO3 

 

Вправа 11. Як із ферум (III) оксиду у дві стадії одержати ферум (III) гідроксид? Складіть рівняння реакцій.

1. Добути розчинну сіль.

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

2. Подіяти лугом.

FeCl3 + 3KOH = 3KCl + Fe(OH)3

 

Вправа 12. Складіть рівняння реакцій добування не менше ніж семи солей, використовуючи такі реактиви: ртуть, цинк, хлоридна кислота, фосфор (V) оксид, магній оксид, аргентум (І) нітрат, барій карбонат, ферум (III) гідроксид.

Pb + 2AgNO3 = Pb(NO3)2 + 2Ag

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

P2O5 + 3MgO = 2Mg3PO4

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

3HCl + Fe(OH)3 = FeCl3 + 3H2O

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

BaCO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + CO2

 

Впроава 13. Хлор об’ємом 5,6 л (н. у.) змішали з достатньою кількістю водню й підірвали. Продукт реакції розчинили у воді масою 200 г. Обчисліть масову частку хлоридної кислоти в отриманому розчині.

Відомо: V(Cl2)=5,6 л, m(H2O)=200 г. Знайти w(HCl)-?

Розв'язування:

Виразимо об'єм Сl2 через кількість речовини (n=V/VМ, де VM - постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль):

n(Cl2)=V(Cl2)/VM=5,6 л : 22,4 л/моль=0,25 моль

Записуємо рівняння реакції: Cl2 + H2 = 2HСl↑

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням записуємо співвідношення кількостей речовини: n(Cl2):n(HCl)=1:2, бачимо, що кількість речовини хлороводню удвічі більша від кількості речовини хлору, тому n(HCl)=2n(Cl2)=20,25 моль=0,5 моль.

З формули n=m/M, де М=Mrг/моль, знаходимо масу m=nM

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, тому М(HCl)=36,5 г/моль

m(HCl)=n(HCl)M(HCl)=0,5 моль•36,5 г/моль=18,25 г

1. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(HCl)+m(H2O)=18,25 г + 200 г = 218,25 г

2. Обчислюємо масову частку кислоти за формулою:

ω(HCl)=m(HCl)/m(розчину)=18,25 г / 218,25 г = 0,0836, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 8,36%.

Відповідь: w(HCl)=8,36%.

 

Вправа 14. До розчину натрій карбонату масою 200 г із масовою часткою солі 5,3% додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу, що виділився (н.у.).

Відомо: m(розчину)=200 г, w(Na2CO3)=5,3% Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки знаходимо масу розчиненої речовини.

m(Na2CO3)=m(розчину)•ω(Na2CO3):100%=200 г•5,3%:100%=10,6 г.

Виразимо масу Na2CO3 через кількість речовини (n=m/M, де М=Mrг/моль; Mr(Na2CO3)=2•Ar(Na)+Ar(C)+3•Ar(O)=2•23+12+3•16=106, тому М(Na2CO3)=106 г/моль)

n(Na2CO3)=m(Na2CO3)/M(Na2CO3)=10,6 г : 106 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням записуємо співвідношення кількостi речовини натрій карбонату і вуглекислого газу: n(Na2CO3):n(CO2)=1:1, кількості речовин однакові, тому

n(CO2)=n(Na2CO3)=0,1 моль.

Виразимо об'єм CO2 через кількість речовини (з формули n=V/VM, де VM-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=nVM)

V(CO2)=n(CO2)VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л 

Відповідь: V(CO2)=2,24 л.

 

Вправа 15. Кальцій карбонат масою 0,5 кг обробили розчином нітратної кислоти. Обчисліть масу солі, що можна добути в такий спосіб.

Відомо: m(СаСО3)=0,5 кг=500 г. Знайти m(Са(NO3)2)-?

Розв'язування:

І спосіб 

Виразимо масу CaCO3 через кількість речовини (n=m/M, де M=Mrг/моль; 

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому М(CaCO3)=100 г/моль)

n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=500 г : 100 г/моль=5 моль

Записуємо рівняння реакції: CaCO3 + 2НNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За співвідношенням кількості речовини n(CaCO3)/1=n(CO2)/1 обчислимо кількість речовини вуглекислого газу.

n(CO2)=n(CaCO3)=5 моль

З формули n=m/M, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль.

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=5 моль•44 г/моль=220 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: CaCO3 + 2НNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За рівнянням записуємо співвідношення кількостей речовини кальцій карбонату і вуглекислого газу:  n(СaCO3)/1=n(CO2)/1

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини кальцій карбонату і вуглекислого газу на співвідношення  мас (n=m/M, де M=Mrг/моль; 

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому М(CaCO3)=100 г/моль,

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль)

m(CaCO3)/М(CaCO3)=m(CO2)/M(CO2)

Звідси виражаємо масу вуглекислого газу:

m(СO2)М(CaCO3)=М(CO2)m(CaCO3), тому

m(CO2)=М(CO2)m(CaCO3):M(CaCO3)=44 г/моль500 г:100г/моль=220 г

Відповідь: m(CO2)=220 г.

 

Вправа 16. Розчин масою 50 г з масовою часткою сульфатної кислоти 7,35 % змішали з розчином натрій гідроксиду. Отриманий розчин не змінює забарвлення лакмусу. Обчисліть масу солі в розчині.

Відомо: m(розчину)=50 г, w(H2SO4)=7,35% Знайти: m(Na2SO4)-?

Розв'язування:

З формули обчислення масової частки знаходимо масу розчиненої речовини:

m(H2SO4)=m(розчину)•ω(H2SO4):100%=50 г•7,35%:100%=3,675 г.

Виразимо масу H2SO4 через кількість речовини (n=m/M, де M=Mrг/моль; Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, тому М(H2SO4)=98 г/моль)

n(H2SO4)=m(H2SO4)/M(H2SO4)=3,675 г : 98 г/моль=0,0375 моль

Записуємо рівняння реакції: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 

Співвідношення кількості реагентів (у молях) дорівнює співвідношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.

За співвідношенням кількості речовини n(H2SO4)/1=n(Na2SO4)/1 обчислимо кількість речовини солі.

n(Na2SO4)=n(H2SO4)=0,0375 моль

З формули n=m/M, де М=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(Na2SO4)=2Ar(Na)+Ar(S)+4Ar(O)=223+32+416=142, тому М(Na2SO4)=142 г/моль.

m(Na2SO4)=n(Na2SO4)M(Na2SO4)=0,0375 моль•142 г/моль=5,325 г

Відповідь: m(Na2SO4)=5,325 г.

Інші завдання дивись тут...