Інші завдання дивись тут...

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Які реактиви можна використовувати для доведення наявності розчинних у воді: а) хлоридів; б) сульфатів; в) бромідів; г) йодидів; д) ортофосфатів; е) сульфідів; є) карбонатів? Складіть рівняння реакцій.

а) реактивом на хлориди є розчин аргентум (I) нітрату;

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl

Ознака реакції: білий сирнистий осад 

б) реактивом на сульфати є розчини солей Барію або барій гідроксид;

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

Na2SO4 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4

Ознака реакції: білий осад, що не розчиняється в сильних кислотах 

в) реактивом на броміди є розчин аргентум (I) нітрату;

KBr + AgNO3 = KNO3 + AgBr

Ознака реакції: блідо-жовтий осад 

д) реактивом на йодиди є розчин аргентум (I) нітрату;

NaI + AgNO3 = NaNO3 + AgI

Ознака реакції: жовтуватий осад 

е) реактивом на сульфіди є сильні кислоти, наприклад, хлоридна;

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

Ознака реакції: виділення газу із характерним задушливим запахом тухлих яєць 

є) реактивом на карбонати є сильні кислоти, наприклад, нітратна;

Na2СO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2

Ознака реакції: виділення вуглекислого газу 

 

Вправа 2. Які реактиви можна використати для доведення наявності розчинних у воді солей: 

а) Барію;

Реактиви: сульфатна кислота або розчинні у воді сульфати;

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl

Ознака реакцій: білий осад, що не розчиняється в сильних кислотах

6) Кальцію;

Реактиви: розчинні у воді карбонати;

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl

Ознака реакції: білий осад

в) Алюмінію;

Реактиви: розчини лугів;

AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KCl

Ознака реакції: білий драглистий осад

г) Мангану (ІІ);

Реактиви: розчини лугів;

MnCl2 + 2KOH = Mn(OH)2 + 2KCl

Ознака реакції: рожевий осад

д) Аргентуму;

Реактиви: розчин хлоридної кислоти;

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Ознака реакції: білий сирнистий осад, що не розчиняється в сильних кислотах

е) Плюмбуму (ІІ);

Реактиви: розчини лугів;

PbCl2 + 2KOH = Pb(OH)2 + 2KCl

Ознака реакції: білий осад

є) Феруму (ІІІ);

Реактиви: розчини лугів;

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl

Ознака реакції: бурий осад

ж) Феруму (ІІ);

Реактиви: розчини лугів;

FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

Ознака реакції: білозелений осад

з) Купруму(ІІ)?

Реактиви: розчини лугів;

CuCl2 + 2KOH = Cu(OH)2 + 2KCl

Ознака реакції: синій осад 

 

Вправа 3. Експериментально доведіть склад таких сполук:

а) сульфатної кислоти;

Сульфатна кислота складається з йонів Гідрогену та сульфат-іонів.

Для доведення її складу необхідно провести досліди, що виявлять наявність цих йонів.

Двести наявність йонів Гідрогену можна двома способами:

1 спосіб Завдяки наявності йонів Гідрогену кислоти змінюють забарвлення індикаторів однаково. Лакмус і метиловий оранжевий стануть червоними. Отже, у складі сульфатної кислоти наявний Гідроген.

2 спосіб Активні метали, наприклад, магній витісняє водень з кислоти Газ, що виділяється, збираємо у пробірку, перевернуту догори дном, і підпалюємо, газ згоряє з характерним гавкаючим звуком. Отже, у складі сульфатної кислоти наявний Гідроген.

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Довести наявність сульфат-іонів можна додаванням до сульфатної кислоти розчину солей Барію або барій гідроксиду, оскільки при цьому має утворитися білий осад барій сульфат, що не розчиняється в нітратній кислоті чи воді.

H2SO4 + Ba(NO3)2 = 2HNO3 + BaSO4

H2SO4 + Ba(OH)2 = 2H2O + BaSO4

 

б) ферум (ІІ) хлориду;

Ферум (ІІ) хлорид складається з йонів Феруму та хлорид-іонів. 

Двести наявність йонів Феруму можна додаванням лугу, оскільки при цьому має утворитися блідо-зелений осад Fe(OH)2.

FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

Довести наявність хлорид-іонів можна додаванням розчину аргентум (I) нітрату, оскільки при цьому має утворитися білий сирнистий осад AgCl, що не розчияється у сильних кислотах.

FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl

 

в) барій сульфіду;

Барій сульфід складається з йонів Барію та сульфід-іонів.

Двести наявність йонів Барію можна додаванням розчинів сульфатів, оскільки при цьому має утворитися білий осад BaSO4, що не розчиняється в сильних кислотах.

BaS + Na2SO4 = BaSO4 + Na2S

Довести наявність сульфід-іонів можна додаванням сильної кислоти, наприклад, хлоридної, оскільки при цьому має виділятися газ із характерним задушливим запахом тухлих яєць H2S.

BaS + 2HСl = BaCl2 + H2S

 

г) магній сульфату.

Магній сульфат складається з йонів Магнію та сульфат-іонів.

Двести наявність йонів Магнію можна додаванням розчину лугу або розчинних карбонатів, оскільки при цьому має утворитися білий осад.

MgSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Mg(OH)2

MgSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + MgCO3

Довести наявність сульфат-іонів можна додаванням до сульфатної кислоти розчину солей Барію, оскільки при цьому має утворитися білий осад BaSO4, що не розчиняється в нітратній кислоті або воді.

MgSO4 + Ba(NO3)2 = Mg(NO3)2 + BaSO4

 

Вправа 4. У двох пробірках міститься натрій сульфат і натрій сульфіт. До обох пробірок додали розчин барій нітрату. При цьому в обох пробірках утворився білий осад.

Na2SO4 + Ba(NO3)2= 2NaNO3 + BaSO4

Na2SO3 + Ba(NO3)2= 2NaNO3 + BaSO3

У який спосіб можна відрізнити ці два осади? Дією сильної кислоти, наприклад, хлоридної. У пробірці з натрій сульфітом утворюється нестійка кислота, що повільно розкладається, про що свідчить поява задушливого запаху палених сірників - газ SO2

BaSO3 + 2HCl = BaCl2 + H2O + SO2

 

Вправа 5. У двох пробірках містяться магній сульфат та цинк сульфат. До першої пробірки додали розчин калій гідроксиду і утворився білий драглистий осад, що розчинився при подальшому додаванні лугу. До другої також додали розчин лугу, але утворений осад при подальшому додаванні лугу не розчинився. Визначте вміст кожної пробірки. Складіть відповідні рівняння реакцій.

У першій пробірці був цинк сульфат.

ZnSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2 - дроглистий осад, амфотерний гідроксид.

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2Zn[(OH)4

У другій пробірці був магній сульфат.

MgSO4 + NaOH = Na2SO4 + Mg(OH)2

Mg(OH)2 + NaOH ≠  основний оксид з лугом не реагує.

 

Вправа 6. У який спосіб можна розрізнити розчини хлоридів Феруму (ІІІ), Магнію і Барію? Складіть відповідні рівняння реакцій.

Подіяти на розчини хлоридів лугом, наприклад, натрій гідроксидом..

У пробірці з розчином хлоридів Феруму (III) випаде бурий осад Fe(OH)3.

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

У пробірці з розчином хлоридів Магнію випаде білий осад. 

MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

У пробірці з розчином хлоридів Барію зміни не буде.

BaCl2 + NaOH

 

Вправа 7. У який спосіб можна розрізнити між собою розчини нітратів Калію, Кальцію, Алюмінію і Феруму (ІІ)? 

Подіяти на розчини нітратів лугом, наприклад, натрій гідроксидом.

У пробірці з розчином калій нітрату ніяких змін не спостерігатимемо.

KNO3 + NaOH 

У пробірці з розчином кальцій нітратом розчин стане каламутним.

Ca(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Ca(OH)2

У пробірці з розчином алюміній хлоридом випаде білий осад. 

MgCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Mg(OH)2

У пробірці з розчином ферум (II) хлоридом випаде білозелений осад. 

FeCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Fe(OH)2

Інші завдання дивись тут...