Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що взяв Д.І. Менделєєв за основу класифікування хімічних елементів? Атомну масу (тоді вона мала назву атомна вага)тому що це була єдина, стала на той час, характеристика атома.

 

2. Який ряд хімічних елементів називають природним? Ряд хімічних елементів, складений за зростанням атомних мас, Д.І.Менделєєв назвав природним рядом, тобто таким, що існує незалежно від людини в самій природі. 

 

3. Що таке періодичність? Це повторення хімічних елементів з подібними властивостями у їхньому природному ряду.

 

4. Сформулюйте періодичний закон у формулюванні Д.І.Менделєєва. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл перебувають у періодичній залежності від величини атомних ваг елементів.

 

5. Що таке періодична система хімічних елементів? Графічний вираз періодичного закону.

 

6. Що називають періодом періодичної системи? Період - фрагмент природного ряду хімічних елементів, починаєть лужним і завершується інертним елементом. Групою? Група - колонка в табличній формі періодичної системи.

 

7. Скільки періодів у періодичній системі хімічних елементів? Сім.

 

8. Які елементи належать до головних підгруп періодичної системи? До побічних? До головних підгруп належать елементи малих періодів та їхні аналоги з великих періодів, серед них є як металічні елементи, так і неметалічні. До побічних підгруп належать елементи лише великих періодів, усі елементи є металічними.

 

9. Як змінюються зі зростанням атомної маси властивості хімічних елементів у періодах? Групах? У періодах зі зростанням атомних мас металічний характер елемента послаблюється, а неметалічний - посилюється. У головних підгрупах зі зростанням атомних мас поступово посилюється металічний і послаблюється неметалічний характер елемента.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Опишіть місце в періодичній системі (порядковий номер, номери періоду й ряду, групи із зазначенням підгрупи) Карбону, Магнію, Феруму або (на ваш розсуд) будь-якого іншого хімічного елемента.

Карбон Магній Ферум Літій

№6

2 період

2 ряд

IV група

головна під-

група

№12

3 період

3 ряд

II група

головна під-

група

№26

4 період

4 ряд

VIII група

побічна під-

група

№3

2 період

2 ряд

I група

головна під-

група

Вправа 2. Запишіть символ, назву, порядковий номер у періодичній системі й відносну атомну масу елемента, розташованого в:

а) III періоді, головній підгрупі V групи;

P Фосфор №15 Ar(P)=31

б) V періоді, побічній підгрупі II групи;

Cd Кадмій №48 Ar(Cd)=112

в) VI періоді, головній підгрупі VI групи;

Po Полоній №82 Ar(Pо)=209

г) IV періоді, побічній підгрупі VII групи.

Mn Манган №25 Ar(Mn)=55

 

Вправа 3. Виберіть одну правильну відповідь.

1) Який хімічний елемент подібний за властивостями до Натрію?

А Al Б Mg В Cs  Г Br

Є елементами одної підгрупи (лужні елементи).

2) У якому періоді 18 елементів?

А 1 Б 3 В 4 Г 7

3) Укажіть номер незавершеного періоду.

А 1 Б 4  В 5 Г 7

4) Укажіть елемент головної підгрупи.

А Ca Б Fe В Ag Г Zn

5) У якому рядку хімічні знаки розташовані за зменшенням неметалічних властивостей елементів?

А S, P, Si Б F, I, Br В P, S, Cl  Г P, Sb, N

У періодах зі спаданням порядкового номера елементів неметалічні властивості зменшуються.

6) Яке твердження правильне? Неметалічні елементи розташовані лише в

А головних підгрупах Б парних періодах В парних рядах Г великих періодах

7) Укажіть запис, у якому хімічні знаки розташовані за зростанням металічних властивостей елементів.

А K, Ca, Na Б Mg, Sr, Ba В Na, Ca, Al Г Sr, Na, Al

У головних підгрупах із зростанням порядкового номера зростають металічні властивості елементів.

 

Вправа 4. Розташуйте хімічні елементи за зростанням валентності у вищих оксидах.

А K Б Cl В Al Г S

Валентність у вищих оксидах співпадає з номером групи, тому треба розташувати хімічні елементи за зростанням номерів груп, в якій вони перебувають: АВГБ.

   

Вправа 5. Розташуйте хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей.

А Se

№34

Б Cl

№17

В F

№9

Г S

№16

Неметалічні властивості посилюються із спаданням порядкових номерів елементів у головних підгрупах та із зростанням - у періодах. АГБВ

 

Вправа 6. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням металічних властивостей.

А Be Б Cs В Na Г Mg

Металічні властивості послаблюються із спаданням порядкових номерів елементів у головних підгрупах та із зростанням - у періодах. БВГА

Інші завдання дивись тут...