Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Хімія 8 клас" 

Лашевської Г.А., Лашевської А.А.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення

§ 2. Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини в розчині

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. 

Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів. Повяття про лужні, інертві елементи, галогени

§ 5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 8. Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Радіус атома

§ 9. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 10. Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

Тестовий контроль знань з теми 1.

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 12. Електронна будова хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок

§ 13. Йони. Йонний зв'язок, його утворення

§ 14. Кристалічні ґратки. 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1

§ 15. Ступінь окиснення

Тестовий контроль знань з теми 2

Тема 3. Кількість речовими. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 17. Молярна маса

§ 18. Молярний об'єм газів

§ 19. Відносна густина газів

Тестовий контроль знань з теми 3

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20. Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. 

§ 21. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 22. Оксиди

§ 23. Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

§ 24. Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

§ 25. Хімічні властивості лугів

Лабораторний дослід №2, №3

§ 26. Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Термічний розклад нерозчинних основ.

§ 27. Класифікація та фізичні властивості кислот.

§ 28. Хімічні властивості кислот

Лабораторний дослід №4, №5

§ 29. Хімічні властивості кислот

§ 30. Середні солі, їх поширення у природі та практичне значення, фізичні властивості

§ 31. Хімічні властивості середніх солей

Лабораторний дослід №6

Лабораторний дослід №7

§ 32. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Практична робота 1

§ 33. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

§ 34. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Лабораторний дослід №9

Практична робота 2

Тестовий контроль знань з теми 4

Інші ГДЗ дивись тут...