Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки

до підручника "Хімія 8 клас" 

Лашевської Г.А., Лашевської А.А.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1 Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення

§ 2 Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині

§ 3 Масова частка розчиненої речовини в розчині

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. 

Будова атома

§ 4 Перші спроби класифікації хімічних елементів. Повяття про лужні, інертві елементи, галогени

§ 5 Періодичний закон Д.І.Менделєєва

§ 6 Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7 Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 8 Стан електронів в атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Радіус атома

§ 9 Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 10 Як схарактеризувати хімічний елемент за його положенням у періодичній системі

Тестовий контроль знань з теми 1.

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 12 Електронна будова хімічного зв'язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв'язок

§ 13 Йони. Йонний зв'язок, його утворення

§ 14 Кристалічні ґратки. 

§ 15 Ступінь окиснення

Тестовий контроль знань з теми 2

Тема 3. Кількість речовими. Розрахунки за хімічними формулами

§ 16 Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 17 Молярна маса

§ 18 Молярний об'єм газів

§ 19 Відносна густина газів

Тестовий контроль знань з теми 3

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 20 Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. 

§ 21 Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 22 Оксиди

§ 23 Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

§ 24 Основи: поширеність, склад, назви, фізичні властивості

§ 25 Хімічні властивості лугів

§ 26 Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Термічний розклад нерозчинних основ.

§ 27 Класифікація та фізичні властивості кислот.

§ 28 Хімічні властивості кислот

§ 29 Хімічні властивості кислот

§ 30 Середні солі, їх поширення у природі та практичне значення, фізичні властивості

§ 31 Хімічні властивості середніх солей

§ 32 Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 33 Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей

§ 34 Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Тестовий контроль знань з теми 4

У всіх вправах сірим кольором дається відповідь,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...