Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що називають електронною орбіталлю? Частину простору в атомі, де перебування електрона є найбільш імовірним. Спіном електрона? Рух електрона навколо власної осі.

 

2. Скільки електронів одночасно може перебувати на одній орбіталі? Не більше двох. Якими мають бути їхні спіни? Протилежними.

 

3. Як називають електрони, орбіталі яких мають кулясту форму? s-електронами.

 

4. Орбіталі яких електронів мають гантелеподібну форму й розміщуються у просторі вздовж трьох взаємно перпендикулярних осей координат? р-електронами.

 

5. За якою формулою обчислюють максимальну кількість електронів на енергетичному рівні? Nmax(e)=2n2, де n – номер енергетичного рівня.

 

6. Що таке електронна формула атома хімічного елемента? Умовний запис будови електронних оболонок атомів називають електронною формулою.

 

7. Про що дає уявлення графічний варіант електронної формули атома хімічного елемента? Дає уявлення про розподіл електронів за енергетичними комірками (кількість спарених і неспарених електронів, наявність вільних орбіталей).

 

8. Що називають радіусом атома? Радіусом атома називають відстань від центру його ядра до сферичної поверхні, на якій найчастіше трапляються електрони зовнішнього енергетичного рівня.

 

9. Як змінюються радіуси атомів у періодах і групах періодичної системи? У періодах із зростанням протонного числа (порядкового номера елемента) радіус атомів зменшується, у головних підгрупах - зростає.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Обчисліть максимальну кількість електронів на третьому енергетичному рівні.

Обчислюємо за формулою: Nmax(e)=2n2, де n – номер енергетичного рівня.

Якщо n=3, тоді Nmax(e)=222=8

 

Вправа 2. Запишіть електронну формулу атома Алюмінію. 1s22s22p63s23p1

 

Вправа 3. Запишіть графічний варіант електронної формули атома Нітрогену й визначте число неспарених електронів у ньому.

Три неспарених р-електрони.

 

Вправа 4. Визначте хімічний елемент, атому якого відповідає електронна формула ...3s23p2. Силіцій S.

На зовнішньому третьому енергетичному рівні (елемент 3 періоду) міститься 2 s- і 2 р-електрони, разом 4 електрони (елемент ІV групи головної підгрупи), тому Силіцій S.

 

Вправа 5. Виберіть правильний запис графічного варіанту  (див. у підручнику) електронної формули атома Фосфору: 2)

1) неправильний напрямок стрілок спарених s-електронів, бо спіни мають бути протилежними;

2) правильний;

3) неправильний порядок заповнення електронами р-орбіталей, бо орбіталі заповнюються електронами спочатку по одному;

4) неправильно заповнена енергетична комірка s-орбіталі, бо електронів більше двох,тому має бути два s-електрони. 

 

Вправа 6. Виберіть записи, у яких символи хімічних елементів розміщені за збільшенням радіусів їхніх атомів:

1) Li, B, C, F

2) B, N, C, F

3) Cl, S, Se, Te

4) H, Na, Cs, K

5) Н, Cl, Br, I

Інші завдання дивись тут...