Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Як визначити склад ядра атома і кількість електронів навколо нього? Кількість протонів в ядрі атома дорівнює порядковому номеру елемента. Кількість протонів дорівнює кількості електронів. Щоб визначити кількість нейтронів в ядрі атома, потрібно обчислити різницю між нуклонним числом (відносною атомною масою елемента) і протонним числом (порядковим номером елемента).

 

2. Чому дорівнює кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомах елементів головних підгруп? Дорівнює номеру групи періодичної системи, в якій елемент перебуває.

 

3. Як визначити вищу валентність елемента? За номером групи періодичної системи, в якій елемент перебуває.

 

4. Як визначити число енергетичних рівнів у атомі? За номером періоду періодичної системи, в якій елемент перебуває.

 

5. Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи? У довгому варіанті періодичної системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату, ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч - неметалічні.

 

6. Де в періодичній системі зазначено формули вищих оксидів і летких сполук елементів з Гідрогеном? Під кожною групою періодичної системи зазначено формули вищих оксидів, а для елементів IV-VII груп - формули летких сполук з Гідрогеном.

 

7. Як визначити валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном? За правилом: валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном дорівнює різниці числа 8 і номера групи, в якій елемент перебуває.

 

8. Як визначити хімічний характер оксиду та гідрату оксиду елемента? За положенням елемента в періодичній системі. Оксиди і гідрати оксидів, утворені елементами одного періоду, поступово змінюють хімічний характер від основних через амфотерні до кислотних. 

 

9. Як у періодах і групах змінюються металічні та неметалічні властивості, радіус атома хімічних елементів? Металічні властивості елементів у періодах послаблюються зліва направо, а у підгрупі посилюються зверху донизу періодичної системи. Неметалічні властивості елементів у періодах посилюються зліва направо, а у підгрупах - знизу догори періодичної системи. Радіуси атомів елементів у періоді зменшуються зліва направо, а у підгрупі зростають зверху донизу періодичної системи.

 

Радіуси атомів залежать від кількості енергетичних рівнів, на яких розміщені електрони, і зарядів ядер (кількості електронів). У періоді зі збільшенням порядкового номера хімічного елемента заряд ядра поступово зростає, кількість електронів поступово теж зростає і електрони приитягуються до ядра сильніше, і тому в періоді радіус атомів поступово зменшується. У підгрупах із зростанням заряду ядра елемента збільшується число енергетичних рівнів в атомі, тому радіус атомів елементів зростає.  

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Складіть план характеристики хімічного елемента за його положенням у періодичній системі й схарактеризуйте за ним будь-які два з перших двадцятьох елементів періодичної системи. Відповідь оформіть як таблицю.

План характеристики хімічного елемента.

1. Розміщення в періодичній системі.

Порядковий номер елемента, його відносна атомна маса, у якому періоді, групі, підгрупі перебуває елемент.

2. Будова атома.

Заряд ядра та його склад (кількість протонів, нейтронів), кількість електронів, енергетичних рівнів і розподіл в них електронів. Графічне зображення будови зовнішнього енергетичнго рівня, формула електронної конфігурації.

3. Характер хімічного елемента.

s-,p-,d-,f-елемент, металічний чи неметалічний елемент, проста сполука.

4. Характеристика сполук.

Вищий оксид, валентність елемента в ньому, характер оксиду. Гідрат вищого оксиду та його характер. Сполука Гідрогену і валентність в ній.

5. Порівняння властивостей елемента із властивостями його сусідніх елементів.

Магній Флуор

1. Порядковий номер 12,

Ar(Mg)=24, 3-тій період,

ІІ група, головна підгрупа.

1. Порядковий номер 9,

Ar(F)=19, 2-ий період,

VІІ група, головна підгрупа

2. Заряд ядра +12, містить 12

протонів, 12 нейтронів

(24-12=12)12 електронів.

Електронна оболонка складається

з трьох енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься одна

електронна пара.

Будова зовнішнього електронного

рівня:

Електронна формула: 1s22s22p63s2

2. Заряд ядра +9, містить 9

протонів, 10 нейтронів

(19-9=10)електронів.

Електронна оболонка складається

з двох енергетичних рівнів. На

зовнішньому рівні міститься три

електронні пари і 1 неспарений

електрони.

Будова зовнішнього електронного

рівня:

Електронна формула: 1s22s22p5

3. s-елемент, металічний, для

набуття електронної конфігу-

рації найближчого інертного

елемента втрачає 2 електрони,

проста речовина - метал магній.

3. р-елемент, неметалічний, для

набуття електронної конфігура-

ції найближчого інертного еле-

мента приєднує 1 електрон,

проста речовина - неметал

фтор

4. Формула вищого оксиду MgО,

вища валентність ІІ, основний

оксид. Ве(ОН)2, основа.

Леткої сполуки з Гідрогеном не

утворює.

4. Формула вищого оксиду Cl2О7,

вища валентність VІІ, кислотний

оксид. HCl, кислота.

Летка сполука HCl, валентність

Хлору І (8-7=1)

5. Металічні властивості виражені

сильніше, ніж у Берилію і Алю-

мінію, але слабше, ніж у Літію

і Магнію.

5. Найактивніший неметалічний

елемент.

 

 

Вправа 2. Порівняйте Натрій і Хлор за їхнім положенням у періодичній системі. Чим вони подібні й чим відмінні?

Подібні: перебувають в одному періоді (третьому).

Відмінні: Натрій і Хлор перебувають у різних групах головних підгрупах (І і VІI відповідно), тому різним є характер елемента (металічний і неметалічний), властивості простої речовини (типовий метал і типовий неметал), характер оксиду (основний і кислотний), гідрату оксиду (основа і кислота), сполуки з Гідрогеном (тверда речовина і летка), різною є вища валентність елементів (І і VII відповідно), є елементами різних природних родин (лужним елементом і галогеном).

Інші завдання дивись тут...