Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Яка природа хімічного зв’язку? Електронна. В утворенні хімічного зв'язку беруть участь кулонівські сили, носіями яких є електрони і ядра атомів. 

 

2. Що таке електронегативність? Це властивість атома елемента притягувати спільні з іншим атомом електронні пари. 

 

3. Який зв’язок називають ковалентним неполярним? Хімічний зв'язок, у якому електронна пара однаково притягується до двох атомів і належить їм обом в однаковій мірі, називають ковалентним неполярним зв'язком.

 

4. Чим ковалентний полярний зв’язок відрізняється від ковалентного неполярного? Ковалентний полярний зв'язок виникає між атомами елементів з різною електронегативністю і спільна електронна пара зміщена в бік атома з більшою електронегативністю, а ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами елементів з однаковою електронегативністю і спільна електронна пара належить обом атомам однаковою мірою.

 

5. Як змінюється електронегативність хімічних елементів у періодичній системі? За шкалою Полінга бачимо, що найбільші значення електронегативності мають неметалічні елементи (Флуор, Хлор, Оксиген, Нітроген), а найменші - лужні. Тобто зі зростанням заряду ядра атома (порядкового номера елемента) електронегативність хімічних елементів збільшується в періодах і зменшується в підгрупах.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Виберіть правильне твердження. Ковалентним зв’язком сполучені атоми

А металічних елементів

Б неметалічних і металічних елементів

В неметалічних елементів

Г інертних елементів

 

Вправа 2. Укажіть формулу речовини з ковалентним полярним типом зв’язку.

А H2O Б N2 В PH3 Г O2

Ковалентний полярний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів з різною електронегативністю.

 

Вправа 3. Під час утворення молекул у хімічних реакціях атоми хімічних елементів намагаються набути стійкої зовнішньої оболонки з

А трьох електронів

Б чотирьох електронів

В шістьох електронів

Г вісьмох електронів

 

Вправа 4. Для утворення хімічного зв’язку між двома атомами необхідно, щоб енергія системи з двох атомів була за енергію окремо взятих атомів

А нижчою Б вищою

Вправа 5. Виберіть записи, у яких символи елементів розміщені за зменшенням їхньої електронегативності.

А Li, Be, C, O 

Б B, N, C, F

В H, Na, K, Cs

Г F, Cl, Br, I

А. Елементи одного періоду, розташовані за зростанням заряду ядра атома (порядкового номера елемента), тому розміщені за зростанням їхньої електронегативності. Б. Невпорядовані елементи одного періоду, тому не можна говорити про зростання чи зменшення іхньої електронегативності. В і Г. Елементи головних підгруп, розташовані за зростанням заряду ядра атома, тому розміщені за зменшенням їхньої електронегативності.

 

Вправа 6. Правильним є запис (χ – електронегативність)

А χ(H) < χ(Cl) Б χ(H) > χ(O) В χ(F) <χ(Br) Г χ(H) > χ(N)

Скористайтеся шкалою Полінга, що є у підручнику.

 

Вправа 7. Порівняйте ковалентні зв’язки у молекулах водню і гідроген хлориду. Чим вони подібні і чим відрізняються?

Подібні: хімічний зв'язок утворюється за рахунок спільними електронних пар, в утворені яких бере участь один неспарений електрон зовнішнього енергетичного рівня електронної оболонки атома кожного неметалічного елемента.

Відрізняються: різною є електронегативність атомів елементів, тому різним є вид утвореного ковалентного зв'язку (Н2 - неполярний, HCl - полярний).

Інші завдання дивись тут...