Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке йони? Йони - це заряджені частинки, на які перетворюються атоми і молекули внаслідок приєднання або втрачання електронів.

 

2. Як утворюються катіони? Аніони? Атом складається з ядра, що містить позитивно заряджені протони і нейтральні (без заряду) нейтрони, та негативно заряджених електронів, що утворюють електронну оболону атома. Оскільки кількість протонів і електронів однакова (їх сумарні заряди однакові за величиною, але протилежні за знаком) атом є електронейтральним. Втрачаючи електрони зовнішнього енергетичного рівня (валентні), атом перетворюється на позитивно заряджений йон (катіон)бо сумарний позитивний заряд протонів ядра атома стає більшим, ніж сумарний негативний заряд електронів,  а приєднуючи - на негативно заряджений йон (аніон)бо сумарний позитивний заряд протонів стає меншим, ніж сумарний негативний заряд електронів.

 

3. Який зв’язок називають йонним? Зв'язок, який виникає між протилежно зарядженими йонами (катіонами і аніонами).

 

4. Чи є чітка межа між ковалентним полярним і йонним зв’язком? Ні, межа дещо умовна. Різниця електронегативності (Δχ) хімічних елементів дає змогу визначити, наскільки хімічний зв'язок у сполуці відрізняється від ковалентного неполярного. Якщо Δχ≤0,4, тоді хімічний зв'язок ковалентний неполярний, а 0,4≤ Δχ≤2,0 - ковалентний полярний і якщо Δχ≥2,0 - йонний. 

 

5. Як визначити, наскільки хімічний зв’язок у сполуці відрізняється від чисто ковалентного? За різниці значень електронегативності хімічних елементів понад 2,0 зв'язок уважають йонним.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. У якому рядку наведено формули трьох речовин з йонним типом хімічного зв’язку?

А K2O, Na2S, LiCl 

Б MgO, H2O, H2

В H2SO4, CO2, Cl2

Г MgO, SO2, NH3

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 2. На прикладі реакції літію з фтором розгляньте утворення йонного зв’язку в літій флуориді.

Атом Літію втратив один електрон і перетворився на катіон Li+.

Li0 - 1 e -> Li+;

Атом Флуору приєднав один електрон і перетворився на аніон F-.

F0 + 1e -> F-;

За рахунок електростатичних сил притягання між катіонами Літію і аніонами Флуору утворюються йонні зв'язки у кристалі літій флуориді.

Li+ + F- -> LiF.

 

Вправа 3. Доповніть схеми утворення йонів: зазначте в прямокутнику над стрілкою, скільки електронів віддано або прийнято, у прямокутнику біля символу йона – його заряд.

а) F0+9 ))  +  F-+9 ))

           27                 28

б) P0+15 )))  +  Р3-+15 )))

              285                   288

в) Mg0+12 )))  - Mg2++12 ))

              282                    28

 

Вправа 4. У йоні якого хімічного елемента вдвічі більше електронів, ніж в атомі Флуору? У йонах Калію K+, Кальцію Ca2+, Силіцію Si4-, Фосфору P3-, Сульфуру S2- і Хлору Cl-.  

Атом Флуору містить 9 протонів (порядковий №9) і 9 електронів. Атом невідомого елемента буде мати 18 електронів (9•2=18). Оскільки в атомі число електронів дорівнює числу протонів, то цим елементом є Аргон з порядковим №18. Електронної конфігурації атома Аргону набувають такі йони: катіони Калію і Кальцію, аніони Силіцію, Фосфору, Сульфуру і Хлору.  

Ar0+18 )))

        288        

K0+19 )))) - K-+19 )))

        2881             288

Ca0+20 ))))  - S2++16 )))

        2882                 288

Si0+14 )))  + Si4-+14 )))

        284                 288

P0+15 )))  + P3-+15 )))

        285                 288

S0+16 )))  + S2-+16 )))

        286                 288

Cl0+17 )))  + Cl1-+17 )))

        287                 288

 

Вправа 5. Наведіть приклади атома, катіона й аніона, будова електронної оболонки в яких така сама, як в аніона Сульфуру. Атом Аргону, катіони: Калію К+ і Кальцію Са2+, аніони: Силіцію Si4-, Фосфору P3-, Сульфуру S2- і Хлору Cl-.

Атом Сульфуру приєднує два електрони і перетворюється на аніон Сульфуру S2-, зовнішній енергетичний рівень набуває завершеності, як в атома Аргону. Електронної конфігурації атома Аргону набувають такі йони: катіони Калію і Кальцію, аніони Силіцію, Фосфору, Сульфуру і Хлору.

S0+16 )))  + S2-+16 )))

        286                288

Схеми утворення йонів дивись у вправі 4.

 

Вправа 6. *Не використовуючи довідкових даних, спрогнозуйте зміну радіуса частинок за перетворень:

а) Р5+ -> Р3+ -> Р -> Р3–; Буде зростати.

б) C4– -> C -> C4+. Буде спадати.

Відповідь обґрунтуйте. Маємо на проміжку а) катіони, атом, аніон, б) аніон, атом, катіон. Радіуси йонів відрізняються від атомів радіусів відповідних елементів. Втрата атомами електронів зумовлює зменшення їхніх радіусів, а приєднання - збільшення. Тому радіус катіона  менший, а радіус аніона більший за радіус атома елемента. 

Інші завдання дивись тут...

  • lol
    как вибирать по серому ----> У всіх ГДЗ сірим кольором наведені відповіді, а зеленим даються пояснення.
    23 листопада 2020 17:41