Інші завдання дивись тут...

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ОКИСНЕННЯ.

Ступінь окиснення елементів у простих речовинах дорівнює нулю.

Ступінь окиснення простого йона відповідає його заряду.

Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук дорівнює +1, а в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1.

Ступінь окиснення Флуору у всіх сполуках дорівнює -1.

Ступінь окиснення Оксигену у всіх сполуках -2, крім сполук O+2F2- і Н2+1О2-1.

Ступінь окиснення металів у сполуках завжди позитивний.

Найвищий ступінь окиснення відповідає номеру групи, до якої належить елемент, за винятком Флуору, Оксигену.

Більш електронегативний елемент завжди має негативний ступінь окиснення, у формулах бінарних сполук елемент із більшою електронегативністю стоїть на другому місці.

Мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента дорівнює номеру групи, в якій він перебуває, мінус 8.

ВЛАСТИВІСТЬ ЕЛЕКТРОНЕЙТРАЛЬНОСТІ: алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів у хімічній сполуці завжди дорівнює нулю, а у складному йоні - заряду йона.

 

Перевірте себе

1. Що таке ступінь окиснення хімічного елемента? Це умовний заряд, який виникає на атомі внаслідок переходу електронів від одних атомів до інших або зміщення спільних електронних пар у бік атомів більш електро-

негативних елементів. 

 

2. Де в хімічній формулі зазначають ступінь окиснення? Над символами елементів.

 

3. Чому дорівнює ступінь окиснення атомів у простих речовинах? Нуль.

 

4. Чому дорівнює ступінь окиснення Гідрогену в сполуках з металічними елементами? -1 Неметалічними? +1

 

5. Чому дорівнює ступінь окиснення Флуору в сполуках з іншими елементами? -1

 

6. У якій речовині ступінь окиснення Оксигену становить +2? OF2

 

7. Чому дорівнює сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці? Нуль.

 

8. Як визначити максимальний позитивний ступінь окиснення елемента? Дорівнює номеру групи, в якій елемент перебуває.

 

9. Як обчислити мінімальний (негативний) ступінь окиснення неметалічного елемента? Треба від номера групи, в якій перебуває елемент, відняти число 8.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках, хімічні формули яких N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, PCl3, ClO2, K3N. 

N2+O-2, N+2O-2, N2+3O3-2, N+4O2-2, N2+5O5-2, P+3Cl3-, Cl+4O2-2, K3+N-3.

Ступені окиснення визначають, використовуючи правила, подані вище.

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці N2O.

Ступінь окиснення О (-2). Позначимо ступінь окиснення  Хлору у сполуці через х: N2хO-2тоді за властивістю електронейтральності х2+(-2)=0, тому х=1. Отже, ступінь окиснення Cl (+1).

Наприклад, визначимо ступінь окиснення Нітрогену у сполуці К3N.

Ступінь окиснення K (+1). Позначимо ступінь окиснення  Нітрогену у сполуці через х: K3+1Nxтоді за властивістю електронейтральності 13+х=0, тому х=-3. Отже, ступінь окиснення N (-3).

Аналогічно визначаємо для решти сполук.

 

Вправа 2. Виберіть формули тих сполук, у яких Сульфур виявляє ступінь окиснення –2: SO2; CS2;SF6; SO3; MgS.

 

Вправа 3. Виберіть формули сполук, у яких Гідроген виявляє ступінь окиснення –1: H2S; CaH2; LiH; NH3; AlH3; HCl.

Ступінь окиснення Гідрогену в сполуках з металами (гідридах) дорівнює -1

 

Вправа 4. Виберіть формули сполук, у яких ступені окиснення елементів дорівнюють 0: CO; Cl2; Zn; SO2; Li.

У простих речовинах.

 

Вправа 5. Виберіть формули сполук, у яких атоми Флуору мають однаковий ступінь окиснення: F2; OF2; HF; KF; MgF2.

 

Вправа 6. Виберіть формулу сполуки, у якій Сульфур виявляє ступінь окиснення +4: SO3; SO2; H2S; К2S.

 

Вправа 7. Виберіть хімічний елемент, який ніколи не виявляє позитивний ступінь окиснення: O; H; S; F; Na; N.

 

Вправа 8.* Визначте ступені окиснення хімічних елементів у речовинах, формули яких H2SO3; NaOH; HClO4; C2H6; C2H5OH.

H2+S+4O3-2; Na+O-2H+; H+Cl+7O4-2; C2-3H6+; C2-2H5+O-2H+.

Ступені окиснення визначають, використовуючи правила, подані вище.

Визначимо ступінь окиснення Сульфуру у сполуці Н2SO3.

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Сульфуру у сполуці через х: Н2+SхO3-2тоді за властивістю електронейтральності маємо 12+х+(-2)3=0, звідси 2+х-6=0, тому х=4. Отже, ступінь окиснення S (+4).

При визначенні ступенів окиснення всіх елементів у сполуці NаОH візьміть до уваги те, що сума всіх ступенів окиснення атомів в йоні дорівнює їх заряду, а саме: + і ОН- , тоді у сполуці за властивістю електронейтральності рівна 0. 

Ступінь окиснення О (-2). Позначимо ступінь окиснення Гідрогену у йоні OH- через х: O-2Hxтоді (-2)+х=-1, звідси х=-1+2, тому х=1. Отже, ступінь окиснення Гідрогену у йоні ОН- дорівнює (+1).

Визначимо ступінь окиснення Хлору у сполуці НClO4.

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Хлору у сполуці через х: Н+ClхO4-2тоді за властивістю електронейтральності

1+(-2)4=0, звідси 1+х-8=0, тому х=7

Отже, ступінь окиснення Cl (+7).

Визначимо ступінь окиснення Карбону у сполуці С2Н6.

Карбон є більш електронегативніший елемент, ніж Гідроген, тому ступінь окиснення H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Карбону у сполуці через х: С2хН6+тоді за властивістю електронейтральності 2х+61=0, звідси 2х=-6, тому х=-3. Отже, ступінь окиснення С (-3).

Визначимо ступінь окиснення Карбону у сполуці С2Н5ОН.

Ступінь окиснення О (-2), H (+1). Позначимо ступінь окиснення  Карбону у сполуці через х: С2хН5+О-2Н+тоді за властивістю електронейтральності 

2х+51+(-2)+1=0, звідси 2х=-4, тому х=-2. Отже, ступінь окиснення С (-2).

 

Вправа 9. Складіть формули оксидів Хрому, в яких він виявляє ступені окиснення +2, +3, +6. CrO, Cr2O3, CrO3

 

Вправа 10. Складіть формули оксидів Нітрогену, в яких він виявляє ступені окиснення +1, +2; +3; +4; +5. N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5

 

Вправа 11. Порівняйте поняття «валентність» і «ступінь окиснення хімічного елемента». Відповідь оформіть як таблицю.

Валентність                        Ступінь окиснення                      

1. Поняття означає число

ковалентних хімічних зв'язків.

2. Застосовується до сполук

молекулярної будови.

3. Не має знаку і набуває 

значення від І до VIII.

 

1. Поняття умовне, визначають вва-

жаючи всі полярні зв'язки йонними.

2. Застосовується до всіх класів

сполук (молекулярної і немолеку-

лярної будови).

3. Має знак і набуває позитивне (+),

негативне (-) і нульове значення.

Інші завдання дивись тут...