Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке відносна густина одного газу за іншим? Відносна густина одного газу за іншим - це відношення густини одного газу до густини іншого газу, виміряних за однакових умов.

 

2. Як позначають відносну густину одного газу за іншим? DY(X), де Y, X - газуваті речовини, що беруться для порівняння.

 

3. Які ще відносні величини відомі вам з курсу хімії? Відносна атомна маса, відносна молекулярна маса.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Поясніть відмінність між абсолютними й відносними величинами.  Абсолютні величини, на відміну від відносних, отримуються без порівняння з чим-небудь. Абсолютні величини мають розмірність, а відносні величини не мають розмірності, бо отримані діленням величин однакової розмірності.

 

Вправа 2. Поясніть взаємозв’язок між масою, об’ємом і густиною речовини. ρ=m/V

 

Вправа 3. Поясніть, яка з двох кульок (див. рис. 19.3) заповнена метаном СН4, а яка – сульфур (IV) оксидом SO2.

Треба знайти відносні густини цих газів за повітрям і порівняти їх: якщо відносна густина газу за повітрям менша за одиницю, тобто газ легший за повітря, тоді кулька буде вгорі, а якщо - більша за одиницю, тобто газ важчий за повітря, тоді кулька буде внизу.

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(O)=12+41=16

Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64

Dповітря(CH4)=Mr(CH4)/Mr(повітря)=16/29=0,5<1

Dповітря(SO2)=Mr(SO2)/Mr(повітря)=64/29=2,2>1

Відповідь: блакитна кулька наповненя метаном, а червона - сульфур (IV) оксидом.

Обчисліть відносну густину сульфур (IV) оксиду за метаном.

DCH4(SO2)=Mr(SO2)/Mr(CH4)=64/16=4

 

Вправа 4. Обчисліть відносну густину озону О3 за киснем.

Mr(O3)=3Ar(O)=316=48

Mr(O2)=2Ar(O)=216=32

DO2(O3)=Mr(O3)/Mr(O2)=48/32=1,5

 

Вправа 5. Обчисліть відносну густину сірководню H2S за амоніаком NH3.

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=216+32=64

Mr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17

DNH3(H2S)=Mr(H2S)/Mr(NH3)=64/17=3,8

 

Вправа 6. Порівняйте відносну густину за воднем чадного СО та вуглекислого СО2 газу.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44

DH2(CO)=Mr(CO)/Mr(H2)=28/2=14

DH2(CO2)=Mr(CO2)/Mr(H2)=44/2=22

DH2(CO)<DН2(CO2)

Відповідь: більшою є відносна густина вуглекислого газу за воднем.

 

Вправа 7. Обчисліть середню молярну масу газової суміші, відносна густина якої за азотом N2 становить 2.

Відомо: DN2(газу)=2, Mr(N2)=28  Знайти: M(газу)-?

Розв'язування:

DN2(газу)=Mr(газу)/Mr(N2), звідси Mr(газу)=DN2(газу)Mr(N2)=228=56,

M(газу)=56 г/моль.

Відповідь: середня молярна маса газової суміші, відносна густина якої за азотом становить 2, дорівнює 56 г/моль.

 

Вправа 8. З переліку виберіть пари хімічних формул тих газів, які мають однакову відносну густину за гелієм: O3CO2, CO, H2S, N2, CH4, C3H8.

DHe(O3)=Mr(O3)/Mr(He)=48/4=6

DHe(CO2)=Mr(CO2)/Mr(He)=44/4=11

DHe(CO)=Mr(CO)/Mr(He)=28/4=7

DHe(H2S)=Mr(H2S)/Mr(He)=64/4=16

DHe(N2)=Mr(N2)/Mr(He)=28/4=7

DHe(CH4)=Mr(CH4)/Mr(He)=16/4=4

DHe(C3H8)=Mr(C3H8)/Mr(He)=44/4=11

 

Вправа 9. Визначте хімічну формулу газуватої речовини, утвореної атомами Оксигену, якщо відносна густина вуглекислого газу CO2 за нею становить 1,375.

Відомо: DХ(СО2)=1,375, Аr(О)=16  Знайти: формулу Х-?

Розв'язування:

DХ(СО2)=Mr(СО2)/Mr(Х), звідси Mr(Х)=Mr(СО2)/D(X)=

=(Ar(C)+2Ar(O))/D(X)=(12+216)/1,375=44/1,375=32.

N(O)=Mr(X)/Ar(O)=32/16=2, тому X - O2.

Відповідь: формула газуватої речовини О2.

Інші завдання дивись тут...