Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Що таке класифікація? Класифікація - це система групування об'єктів дослідження або спостереження відповідно до їхніх загальних ознак.

 

2. На чому ґрунтується класифікація речовин? Ґрунтується на найпростішій і сталій у часі характеристиці - хімічному складі.

 

3. Які речовини називають простими? Речовини, утворені атомами одного хімічного елемента, називаються простими.

 

4. Чим складні речовини відрізняються від простих? Складні речовини, на відміну від простих речовин, утворені атомами двох і більше хмічних елементів.

 

5. На які основні класи поділено неорганічні сполуки? Оксиди, основи, кислоти, солі.

 

6. Наведіть приклади представників основних класів неорганічних сполук.

Оксиди: натрій оксид Na2O, кальцій оксид CaO, алюміній оксид Al2O3, цинк оксид ZnO, купрум (ІІ) оксид CuO, купрум (ІІІ) оксид Cu2O3.

Основи: літій гідроксид LiOH, кальцій гідроксид Ca(OH)2, алюміній гідроксид Al(OH)3, купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2, купрум (ІІІ) гідроксид Cu(OH)3.

Кислоти: хлоридна кислота HCl, сульфідна кислота H2S, сульфітна кислота H2SO3, сульфатна кислота H2SO4, карбонатна кислота H2CO3, силікатна кислота H2SiO3, ортофосфатна кислота H3PO4.

Солі: натрій хлорид NaCl, калій сульфід K2S, кальцй сульфіт CaCO3, барій сульфат BaSO4, кальцій карбонат CaCO3, натрій силікат Na2SiO3, алюміній ортофосфат AlPO4.

 

7. Що таке хімічна номенклатура? Хімічна номенклатура - це сукупність правил утворення назв речовин, а також самі назви. Для чого вона потрібна? Забезпечує чітке позначення складу речовини як у письмовій, так і в розмовній формах.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Класифікуйте (див. рис. 20.1) неорганічні речовини, формули яких наведено, за складом і властивостями: SO2, Br2, Fe, CuO, HBr, NO2, Hg, H2S, P2O5, H2SO3, Mg(OH)2.

Прості

речовини:

неметали

Прості

речовини:

метали

Складні

речовини:

оксиди

Складні

речовини:

основи

Складні

речовини:

кислоти

Вr2

 

Fe, Hg

 

SO2, CuO,

NO2, P2O5

Mg(OH)2

 

HBr, H2S,

H2SO3

Вправа 2. Визначте, формула якої речовини не відповідає класифікаційному критерію: Mg, CO, Cl2 , N2.

СО - формула складної речовини, а решта - прості речовини.

 

Вправа 3. Визначте, які речовини не є оксидами: MgO, CO, HClO, NO2, H2+O2-, O+2F2-.

Оксиди - бінарні сполуки, утворені двома елементами, один з яких є Оксиген у ступені окиснення -2. 

Інші завдання дивись тут...