Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Наведіть приклади нерозчинних основ.

Цинк гідроксид Zn(OH)2,

плюмбум (ІІ) гідроксид Pb(OH)2,

купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2,

ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2,

ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Виберіть з переліку хімічні формули нерозчинних основ (за потреби скористайтеся таблицею розчинності): Fe(OH)2, NaOH, Cu(OH)2, KOH, Fe(OH)3, Ni(OH)2, Pb(OH)2.

 

Вправа 2. Схарактеризуйте хімічні властивості нерозчинних основ на прикладі: а) купрум (ІІ)  гідроксиду; б) ферум (ІІІ) гідроксиду. Складіть відповідні хімічні рівняння, назвіть реагенти і продукти хімічних реакцій.

а) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

   Cu(OH)2 = CuO + H2O

б) Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O

   2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

 

Вправа 3. Проаналізуйте зміст таблиці 26.1 і назвіть властивості нерозчинних основ: а) спільні з лугами; б) індивідуальні.

а) і луги і нерозчинні основи реагують з кислотами з утворенням відповідних солей і води;

б) за нагрівання нерозчинні основи розкладаються з утворенням оксиду і води.

 

Вправа 4. Відтворіть за наведеними фрагментами схем хімічних реакцій хімічні рівняння:

2Fe(OH)2↓ = FeO2 + 2H2O;

Ni(OH)2 + 2HCl = NiCl2 + 2H2O;

2Fe(OH)3↓ = Fe2O3 + 3H2O;

Mn(OH)2 + 2HBr = MnBr2 + 2H2O.

 

Вправа 5. Складіть рівняння хімічних реакцій, які відповідають схемам послідовних перетворень:

а) CuO -> CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO;

   CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

   CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4

   Cu(OH)2 = CuO + H2O

б) Fe(OH)3 -> Fe2O3 -> Fe2(SO4)3 -> Fe(OH)3.

    2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

    Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O

    Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

 

Вправа 6. Ферум (ІІІ) гідроксид використовують у виробництві складних фарб (коричнева

Ван Дейка, червона Ван Дейка, «англійська коричнева», «шведська коричнева»). Поміркуйте й висловіть припущення, які властивості ферум (ІІІ) гідроксиду зумовили таке його застосування. Нерозчинна основа бурого кольору.

 

Вправа 8. Обчисліть кількість речовини (моль) нікель (ІІ) оксиду, який є продуктом термічного розкладання нікель (ІІ) гідроксиду кількістю речовини 6 моль.

Відомо: n(Ni(OH)2)=6 моль. Знайти: n(NiO)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо хімічне рівняння: Ni(OH)2=NiO+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що 1 моль нікель (ІІ) гідроксиду розклався з утворенням 1 моль нікель (ІІ) оксиду, записуємо співвідношення речовин: n(Ni(OH)2):n(NiO)=1:1, кількості речовини однакові, тому n(NiO)=n(Ni(OH)2)=6 моль;  

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

Записуємо хімічне рівняння:

6 моль       х моль

Ni(OH)2↓  =  NiO  +  H2O

1 моль       1 моль

Під формулами сполук Ni(OH)2 і NiО записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (1 моль й 1 моль відповідно), а над формулами - наведену в умові задачі кількість речовини нікель (ІІ) гідроксиду (6 моль) і невідому кількість речовини нікель (ІІ) оксиду (х моль).

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 1 моль Ni(OH)2 утворюється 1 моль NiО,

за умовою задачі з 6 моль Ni(OH)2 - х моль NiО.

1 моль / 6 моль = 1 моль / х моль

х моль • 1 моль = 6 моль • 1 моль

х = 6 моль  1 моль : 1 моль

х = n(NiO)=6 моль.

Відповідь: 6 моль.

 

Вправа 9. Обчисліть масу (г) ферум (ІІІ) хлориду, який можна добути дією достатньої кількості хлоридної кислоти на ферум (ІІІ) гідроксид кількістю речовини 2,5 моль.

Відомо: n(Fe(OH)3)=2,5 моль. Знайти: m(FeCl3)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо хімічне рівняння: 3HCl+Fe(OH)3=FeCl3+3H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що прореагувало 1 моль ферум (III) гідроксиду з утворенням 1 моль ферум (III) хлориду, записуємо співвідношення речовин  n(Fe(OH)3):n(FeCl3)=1:1,  кількості речовини однакові, томуn(FeCl3)=n(Fe(OH)3)=2,5 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3Ar(Cl)=56+335,5=162,5, тому

M(FeCl3)=162,5 г/моль.

m(FeCl)=n(FeCl3)M(FeCl3)=2,5 моль162,5 г/моль = 406,25 г

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

Записуємо хімічне рівняння:

       2,5 моль  х г

3HCl+Fe(OH)3=FeCl3+3H2O

        1 моль   162,5 г

Над формулами сполук Fe(OH)3 і FeCl3 записуємо наведену в умові задачі кількість речовини ферум (III) гідроксиду (2,5 моль) і невідому масу ферум (III) хлориду (х г), а під формулами сполук - кількість речовини і масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) ферум (III) хлориду й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль ферум (IІІ) гідроксиду Fe(ОН)3 з утвореннм 1 моль ферум (ІІІ) хлориду FeСl3.

Mr(FeCl3)=Ar(Fe)+3Ar(Cl)=56+335,5=162,5, тому

M(FeCl3)=162,5 г/моль.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 1 моль Fe(OH)3 утворюється 162,5 г FeCl3,

за умовою задачі з 2,5 моль Fe(OH)3 - х г FeCl3.

1 моль / 2,5 моль = 162,5 г / х г

х г • 1 моль = 2,5 моль • 162,5 г

х = 2,5 моль  162,5 г : 1 моль

х = m(FeCl3) = 406,25 г.

Відповідь: 406,25 г.

 

Вправа 10. Обчисліть масу (г) сульфатної кислоти, яка витратиться на повну нейтралізацію купрум (ІІ) гідроксиду кількістю речовини 4 моль.

Відомо: n(Сu(OH)2)=4 моль. Знайти: m(H2SO4)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо хімічне рівняння: H2SO4+Cu(OH)2=CuSO4+2H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що прореагувало 1 моль сульфатної кислоти з 1 моль купрум (II) гідроксидом, записуємо співвідношення речовин  n(H2SO4):n(Cu(OH)2)=1:1, кількості речовини однакові, томуn(H2SO4)=n(Cu(OH)2)=4 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, тому 

M(H2SO4)=98 г/моль.

m(H2SO4)=n(H2SO4)M(H2SO4)=4 моль98 г/моль=392 г.

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

Записуємо хімічне рівняння:

х г            4 моль 

H2SO4  +    Cu(OH)2  =  CuSO4  +  2H2O

98 г           1 моль 

Над формулами сполук Cu(OH)2 і H2SO4 записуємо наведену в умові задачі кількість речовини купрум (II) гідроксиду (4 моль) і невідому масу сульфатної кислоти (х г), а під формулами сполук - кількість речовини і масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) сульфатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль сульфатної кислоти з 1 моль купрум (IІ) гідроксиду.

Mr(H2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, тому 

M(H2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 1 моль Cu(OH)2 реагує з 98 г H2SO4,

за умовою задачі 4 моль Cu(OH)2 - з х г H2SO4.

1 моль / 4 моль = 98 г / х г

х г • 1 моль = 4 моль • 98 г

х = 4 моль  98 г : 1 моль

х = m(H2SO4)=392 г.

Відповідь: 392 г.

 

Вправа 11. Обчисліть масу (г) купрум (ІІ) оксиду, який можна добути термічним розкладанням купрум (ІІ) гідроксиду масою 49 г.

Відомо: m(Cu(OH)2)=49 г. Знайти: m(СuО)-?

Розв'язування.

І спосіб

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+3Ar(H)=64+216+21=98, тому 

M(Cu(OH)2)=98 г/моль.

n(Cu(OH)2)=m(Cu(OH)2):M(Cu(OH)2)=49 г:98 г/моль=0,5 моль

Записуємо хімічне рівняння: Сu(OH)2=CuO+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що 1 моль купрум (II) гідроксиду розклався з утворенням з 1 моль купрум (II) оксиду, записуємо співвідношення речовин  n(Сu(OH)2):n(CuO)=1:1, кількості речовини однакові, томуn(CuO)=n(Cu(OH)2)=0,5 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому M(CuO)=80 г/моль.

m(CuO)=n(CuO)M(CuO)=0,5 моль80 г/моль=40 г.

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

Записуємо хімічне рівняння:

  49 г         х г

Сu(OH)2  =  CuO  +  H2O

  98 г         80 г

Над формулами сполук Cu(OH)2 і CuO записуємо наведену в умові задачі масу гідроксиду (49 г) і невідому масу оксиду (х г), а під формулами сполук - масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль, бо 1 моль купрум (ІІ) гідроксиду Cu(OH)2 розклався з утворенням 1 моль купрум (ІІ) оксиду CuO.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+3Ar(H)=64+216+21=98, тому 

M(Cu(OH)2)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому 

M(CuO)=80 г/мольМаса 1 моль=80 г.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 98 г Cu(OH)2 утворюється 80 г CuO,

за умовою задачі з 49 г Cu(OH)2 - х г CuO.

98 г / 49 г = 80 г / х г

х г • 98 г = 49 г • 80 г

х = 49 г  80 г : 98 г

х = m(CuO)=48 г.

Відповідь: 48 г.

 

Вправа 12. Обчисліть масу (г) магній гідроксиду, необхідного для добування магній оксиду масою 80 г.

Відомо: m(MgO)=80 г. Знайти: m(Mg(OH)2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, тому M(MgO)=40 г/моль.

n(MgO)=m(MgO):M(MgO)=80 г:40 г/моль=2 моль

Записуємо хімічне рівняння: Mg(OH)2=MgO+H2O

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що 1 моль магній гідроксиду розклався з утворенням з 1 моль магній оксиду, записуємо співвідношення речовин  n(Mg(OH)2):n(MgO)=1:1, кількості речовини однакові, томуn(Mg(OH)2)=n(MgO)=2 моль

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58, тому 

M(Mg(OH)2)=58 г/моль.

m(Mg(OH)2)=n(Mg(OH)2)M(Mg(OH)2)=2 моль58 г/моль=116 г

ІІ спосіб

Цю задачу можна розв'язати в інший спосіб - складанням пропорції. 

а) Записуємо хімічне рівняння:

  x г           80 г

Mg(OH)=   MgO  +  H2O

  58 г           40 г

Над формулами сполук MgO і Mg(OH)2 записуємо наведену в умові задачі масу оксиду (80 г) і невідому масу гідроксиду (х г), а під формулами сполук - масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль, бо 1 моль магній гідроксиду Mg(OH)2 розклався з утворенням 1 моль магній оксиду MgO.

Mr(Mg(OH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)=24+216+21=58, тому 

M(Mg(OH)2)=58 г/моль. Маса 1 моль = 58 г/моль.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, тому 

M(MgO)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 40 г MgO утворюється з 58 г Mg(OH)2,

за умовою задачі з 80 г MgO - з х г Mg(OH)2.

40 г / 80 г = 58 г / х г

х г • 40 г = 58 г • 80 г

х = 58 г  80 г : 40 г

х = m(Mg(OH)2)=116 г.

Відповідь: 116 г.

Інші завдання дивись тут...