Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Які речовини називають кислотами? Складні речовини, до складу яких входять атоми Гідрогену, сполучені кислотними залишками.

 

2. Як класифікують кислоти за: основністю; складом кислотного залишку; фізичними властивостями?

За основністю: одноосновні, двоосновні, триосновні.

За складом кислотного залишку: безоксигенові та оксигеновмісні.

За фізичними властивостями: рідини і тверді речовини.

 

3. Як називають кислоти за сучасною українською хімічною номенклатурою? Назви кислот складаються з двох частин: перша частина є прикметником у називному відмінку однини і характеризує елементний склад кислотного залишку, а друга частина - слово кислота.

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Назвіть кілька кислот (на ваш вибір) за сучасною науковою українською хімічною  номенклатурою. Хлоридна кислота, сульфідна кислота, сульфатна кислота, сульфітна кислота, карбонатна кислота, ортофосфатна кислота.

 

Вправа 2. Опишіть поширеність кислот у природі. Лимонна кислота є в лимоні, щавлева - у щавлі, яблучна - в яблуках тощо. Хлоридна кислота входить до складу шлункового соку людини. Молочна кислота утворюється в м'язах при надмірному фізичному навантаженні. Карбонатна, сульфідна і сульфітна кислоти містять мінеральні води природніх джерел. Сульфатна і нітратна кислоти, утворюються під час грози, і випадають разом з дощем.

 

Вправа 3. Схарактеризуйте фізичні властивості кислот. Кислоти являють собою рідини (наприклад, HСl, HNO3) або тверді легкоплавкі речовини (наприклад, H3PO4, H2SiO3), майже всі кислоти безбарвні, більшість добре розчияються у воді, розчини мають кислий смак, їдкі (роз'їдають шкіру, тканини тощо).

 

Вправа 4. Обґрунтуйте заходи безпеки під час роботи з кислотами в лабораторії та в побуті. Чимало представників кислот - їдкі, отруйні речовини, тому під час роботи з ними необхідно використовувати захисний одяг, респіратор, окуляри та гумові рукавиці.

 

Вправа 5. Виберіть хімічні формули кислот з наведеного переліку і визначте валентність їх кислотних залишків. H2SiO3ІІ, HClІ, H2SO4ІІ, NaOH, HIІ, HNO3І, NO2, H2SO3ІІ, H2SІІ, CO2, NH3

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену в молекулі кислоти.

 

Вправа 6. Запишіть хімічні формули кислот, до складу яких входять кислотні залишки: IO3IPO3I; SeO3II; ClO4I; AsO4III.

HIO3, HPO3, H2SeO3, HClO4, H3AsO4

 

Вправа 7. Визначте основність мурашиної кислоти CH2O2, якщо в її молекулі лише один атом Гідрогену здатен заміститися атомом металічного елемента. Одноосновна кислота.

 

Вправа 8. Наведіть приклади кислот:

а) оксигеновмісних; H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4

б) безоксигенових; HCl, HBr, HI, H2S

в) одноосновних; HCl, HBr, HI, HNO3

г) двоосновних; H2S, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H2SiO3

д) триосновних. H3PO4

 

Вправа 9*. Запишіть хімічні формули та назви кислот, моделі молекул яких зображено на рисунку 27.8. Визначте кислотні залишки у їхньому складі та валентність цих залишків.

H2SO4II сульфатна кислота, 

H2CO3II карбонатна кислота,

H3PO4III ортофосфатна кислота

 

Вправа 10. Висловіть припущення, чому на етикетках засобів для чищення сантехніки, видалення накипу тощо є застереження: «Надягніть захисні окуляри й рукавиці!». Бо у складі цих засобів є кислота.

 

Вправа 11. Обчисліть масові частки хімічних елементів у кислотах, формули яких наведено в таблиці 27.1. 

Відомо: а) СH3COOH - оцтова кислота;

         б) HCOOH - мурашина кислота.

Знайти: ω(С)-?, ω(H)-?, ω(O)-?

Розв'язування.

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

a) Мr(CH3COOH) =2•Ar(C)+2•Ar(O)+4•Ar(H)=2•12+2•16+4•1=60

б) Мr(HCOOH) =Ar(C)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=12+2•16+2•1=46

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомівелемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

а) ω(С)=2•Ar(С)/Mr(CH3COOH)=2•12/60=0,4, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 40%.

ω(О)=2•Ar(О)/Mr(CH3COOH)=2•16/60=0,5, або 50%.

ω(Н)=100% - ω(С) ω(О)=100% - 40% - 50% = 10%

б) ω(С)=Ar(С)/Mr(HCOOH)=12/46=0,26, або 26%.

ω(О)=2•Ar(О)/Mr(HCOOH)=2•16/46=0,69, або 69%.

ω(Н)=100% - ω(С) ω(О)=100% - 26% - 69% = 5%

Відповідь: а) ω(С)=40%, ω(О)=50%,  w(Н)=10%;

                б) ω(С)=26%, ω(О)=69%,  w(Н)=5%

 

Вправа 12. Обчисліть маси (г) та число молекул кислот, формули яких наведено в таблиці 27.1, у порціях цих речовин кількістю 2,5 моль.

а) Відомо: n(CH3COOH)=2,5 моль. Знайти: m(CH3COOH)-?, N(CH3COOH)-?

Розв'язування.

Масу заданої порції речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Мr(CH3COOH)=2•Ar(C)+2•Ar(O)+4•Ar(H)=2•12+2•16+4•1=60, тому

M(CH3COOH)=60 г/моль. 

m(CH3COOH)=n(CH3COOH)M(CH3COOH)=2,5 моль60 г/моль=150 г.

Число структурних одиниць (молекул) знаходимо за формулою: N=nNA, де NA=6,021023моль-1.

N(CH3COOH)=n(CH3COOH)NA=2,5 моль • 6,021023моль-1=15,051023

Відповідь: маса 150 г і 15,051023 молекул. 

б) Відомо: n(HCOOH)=2,5 моль. Знайти: m(HCOOH)-?, N(HCOOH)-?

Розв'язування.

Масу заданої порції речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Мr(HCOOH)=Ar(C)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=12+2•16+2•1=46, тому

M(HCOOH)=46 г/моль. 

m(HCOOH)=n(HCOOH)M(HCOOH)=2,5 моль46 г/моль=115 г.

Число структурних одиниць (молекул) знаходимо за формулою: N=nNA, де NA=6,021023моль-1.

N(HCOOH)=n(HCOOH)NA=2,5 моль • 6,021023моль-1=15,051023

Відповідь: маса 115 г і 15,051023 молекул. 

Інші завдання дивись тут...