Інші завдання дивись тут...

Перевірте себе

1. Які речовини називають середніми солями? Середні солі - складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й аніони кислотних залишків. 

 

2. Які кристалічні ґратки в солей? Йонні.

 

3. Яка послідовність складання хімічної формули солі? Записуємо поруч формулу металічного елемента й кислотного залишку, зазначаючи їх валентність, і шляхом ділення найменшого спільного кратного на валентність обчислюємо відповідні індекси. Записуємо хімічну формулу солі.

 

4. Як назвати сіль відповідно до сучасної української хімічної номенклатури? Назви солей утворюються від назви металічного елемента і назви кислотного залишку в називному відмінку однини. Якщо елемент має змінну валентність, то її вказують римською цифрою, взятою в дужки після катіона металічного елемента. 

 

Застосуйте свої знання й уміння

Вправа 1. Назвіть солі за їхніми хімічними формулами: Mg(NO3)2, CuCl, CuSO4, Na2SO3FeS, K3PO4.

Магній нітрат, купрум (I) хлорид, купрум (II) сульфат, натрій сульфіт, ферум (ІІ) сульфід, калій ортофосфат.

 

Вправа 2. Наведіть три приклади середніх солей. Калій хлорид KCl, барій сульфат BaSO4, аргентум (І) нітрат AgNO3.

 

Вправа 3. Складіть хімічні формули солей, які можуть бути утворені катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків, наведеними в таблиці «Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді». Назвіть ці солі. 

Калій хлорид KCl, кальцій карбонат CaCO3, магній ортофосфат Mg3(PO4)2, ферум (ІІ) хлорид FeCl2, ферум (ІІІ) сульфат FeSO4, барій сульфід BaS.

 

Вправа 4. Проаналізуйте хімічні формули: LiOH, H2SO4, MgO, HI, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cr(OH)2CaSO4, MgBr2, SO2, MgSO4, KHSO4, KOH, H3PO4, Al2O3, HBr, Cu2(OH)2CO3, Ca(OH),Mn(OH)2 , BaS, KBr, SiO2, FeSO4. Класифікуйте ці речовини.

Оксиди:  MgO, SO2, Al2O3, SiO2

Основи: LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cr(OH)2KOH, Ca(OH)2Mn(OH)2

Кислоти:  H2SO4, HI, H3PO4, HBr

Солі:  CaSO4, MgBr2, MgSO4, BaS, KBr, FeSO4

Чи є поміж наведених хімічні формули речовин, які ви не змогли класифікувати? KHSO4, Cu2(OH)2CO3

Про що це свідчить? Про наявність не тільки середніх солей.

 

Вправа 5. Схарактеризуйте фізичні властивості солей. Тверді кристалічні речовини, без запаху, різного кольору, різні на смак, у воді розчиняються різною мірою (розчинні, малорозчинні, нерозчинні), мають високі температури плавлення та кипіння.

Поміркуйте й спробуйте пояснити, які властивості солей зумовили їхнє використання як пігментів для виготовлення фарб. Солі забарвлені в різні кольори. 

 

Вправа 7. Відомо, що жовта та червона полива декоративного порцелянового та керамічного посуду містить солі Плюмбуму та Кадмію. Поясніть, чому такий посуд не можна використовувати для приготування та зберігання їжі. Солі Плюмбуму та Кадмію дуже небезпечні, бо є отруйними.

 

Вправа 9. Обчисліть масові частки хімічних елементів у солях, формули яких наведено в тексті параграфа.

Обчислимо для солей а) NaCl і б) CaCO3. Для решти солей знаходимо аналогічно.

Відомо: а) NaCl; б) CaCO3. Знайти: ω(елементів)-?

Розв'язування.

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки.

a) Мr(NaCl) =Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

б) Мr(CaCO3) =Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100

2. Обчислюємо масову частку елементів у сполуках за формулою:

w(Е)=n•Ar(Е)/Mr(сполуки), де w(E) - масова частка; n — число атомівелемента; Аг(Е) — відносна атомна маса елемента; Мг(сполуки) — відносна молекулярна (формульна) маса сполуки. 

а) ω(Na)=Ar(Na)/Mr(NaCl)=23/58,5=0,393, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 39,3%.

ω(Cl)=100% - ω(Na)=100% - 39,3%=60,7%

б) ω(Сa)=Ar(Сa)/Mr(CaCO3)=40/100=0,4, або 40%.

ω(C)=Ar(C)/Mr(CaCO3)=12/100=0,12, або 12%.

ω(O)=100% - ω(Сa) ω(C)=100% - 40% - 12% = 48%

Відповідь: а) ω(Na)=39,3%, ω(Cl)=60,7%;

                б) ω(Сa)=40%, ω(C)=12%,  w(O)=48%.

 

Вправа 10*. Одна таблетка антацидного препарату «Ренні» містить кальцій карбонат масою 0,6 г і магній карбонат масою 0,125 г. Обчисліть кількості речовини (моль) цих солей в упаковці з 48 таблеток препарату.

Відомо: m(CaCO3)=0,6 г, m(MgCO3)=0,125 г, упаковка=48 таблеток.

Знайти: nупаковки(CaCO3)-?, nупаковки(MgCO3)-?

Розв'язування.

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: n=m/M, де M=Mr г/моль.

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+316=100, тому

M(CaCO3)=100 г/моль.

n(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=0,6 г : 100 г/моль=0,006 моль.

nупаковки(CaCO3)=0,006 моль • 48=0,288 моль.

Мr(MgCO3)=Ar(Mg)+Ar(C)+3•Ar(O)=24+12+316=84, тому

M(MgCO3)=84 г/моль.

n(MgCO3)=m(MgCO3):M(MgCO3)=0,125 г : 84 г/моль=0,0015 моль.

nупаковки(MgCO3)=0,0015 моль • 48=0,072 моль.

Який об’єм (л) карбон (IV) оксиду (н. у.) утвориться, якщо таблетка засобу повністю розчиниться у шлунковому соку?

Відомо: n(СaCO3)=0,006 моль, n(MgCO3)=0,0015 моль. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування.

Записуємо перше хімічне рівняння:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ 

На кількісні співвідношення речовин вказують коефіцієнти рівняння. Беручи до уваги те, що прореагувало 1 моль кальцій карбонату з виділенням 1 моль карбон (IV) оксиду, записуємо співвідношення речовин n1(CaCO3):n1(CO2)=1:1, кількості речовини однакові, томуn1(CO2)=n1(CaCO3)=0,006 моль

Записуємо друге хімічне рівняння:

MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2↑ 

Беручи до уваги те, що прореагувало 1 моль магній карбонату з виділенням 1 моль карбон (IV) оксиду, записуємо співвідношення речовин n2(MgCO3):n2(CO2)=1:1, кількості речовини однакові, томуn2(CO2)=n2(MgCO3)=0,0015 моль

Розраховуємо сумарну кількість речовини карбон (IV) оксиду:

n(CO2)=n1(CO2)+n2(CO2)=0,006 моль+0,0015 моль=0,075 моль

Об'єм заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: V=nVm, де Vm - постійна величина і за н.у. чисельно доравнює 22,4 л/моль.

V(CO2)=n(CO2)Vm=0,0075  22,4 л/моль = 0,168 л

Відповідь: nупаковки(CaCO3)=0,288 моль, nупаковки(MgCO3)=0,072 моль, 

V(CO2)=0,168 л.

 

Вправа 11. Препарат «Регідрон» використовують для лікування проносу в дітей. В одному пакетику цього лікарського засобу, окрім інших компонентів, міститься натрій хлорид кількістю речовини 0,06 моль і калій хлорид кількістю речовини 0,03 моль. Обчисліть маси (г) цих солей у пакетику.

Відомо: n(NaCl)=0,06 моль, n(KCl)=0,03 моль.

Знайти: m(NaCl)-?, m(KCl)-?

Розв'язування.

Масу заданої кількості речовини обчислюємо за формулою: m=nM, де M=Mr г/моль.

Мr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому M(NaCl)=58,5 г/моль.

m(NaCl)=n(NaCl)M(NaCl)=0,06 моль  58,5 г/моль=3,51 г.

Мr(KCl)=Ar(K)+Ar(Cl)=39+35,5=74,5, тому M(KCl)=74,5 г/моль.

m(KCl)=n(KCl)M(KCl)=0,03 моль  74,5 г/моль=2,235 г.

Відповідь: m(NaCl)=3,51 г; m(KCl)=2,235 г. 

 

Вправа 12. У йододефіцитних регіонах використовують йодовану кухонну сіль. Її виготовляють, добавляючи до натрій хлориду масою 100 кг калій йодид масою 2,5 г. Обчисліть масові частки (%) солей у цій суміші.

Відомо: m(NaCl)=100 кг, m(KI)=2,5 г=0,0025 кг.

Знайти: ω(NaCl)-?, ω(KI)-?

Розв'язування.

1. Розраховуємо масу суміші:

m(суміші)=m(NaCl)+m(KI)=100 кг+0,0025 кг=100,0025 кг.

2. Масову частку сполуки в cуміші знаходимо за формулою ω=m(сполуки)/m(суміші)

ω(NaCl)=m(NaCl):m(суміші)=100 кг:100,0025 кг=0,99998, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 99,998%.

ω(KI)=m(Ki):m(суміші)=0,0025 кг:100,0025 кг=0,00002%, або 0,002%.

Відповідь: ω(NaCl)=99,998%, ω(KI)=0,002%.

Інші завдання дивись тут...