Інші завдання дивись тут...

Вправа 79 / 70 (2021) 

Що спільного в електронній будові атомів інертних елементів? Атоми інертних елементів на зовнішньому енергетичному рівні містять вісім електронів (виняток Гелій  два електрони).

 

Вправа 80 / 71 (2021)

Яка частинка містить більше електронів:

а) атом чи відповідний катіон? Атом

Бо катіон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона.
б) атом чи відповідний аніон? Аніон

Бо аніон - це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок приєднання ним електрона.

 

Вправа 81 / 72 (2021) Які з елементів — Rb, Br, Sr, N — здатні утворювати катіони, а які — аніони? Визначте заряд йона кожного елемента і напишіть хімічні формули цих частинок.

Катіон  Rb+

Аніон Br- Катіон Sr2+ Аніон N3-

Елементи Rb i Sr металічні, атоми яких містять на зовнішньому енергетичному рівні 1 і 2 електрони відповідно. Атоми металічних елементів мають на зовнішньому енергетичному рівні від 1 до 3 електронів і здатні втрачати їх, перетворюючись на катіони.

Запишемо схему перетворення цих атомів на катіони та електронні формули частинок:

Rb – e → Rb+;

атом Rb — 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1, або [Kr]5s1

йон Rb+ — 1s22s22p63s23p64s23d104p6, або [Kr]

Sr – 2e → Sr2+;

атом Sr — 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2, або [Kr]5s2

йон Sr2+ — 1s22s22p63s23p64s23d104p6, або [Kr]

Елементи Br i N неметалічні, атоми яких містять на зовнішньому енергетичному рівні 7 і 5 електроныв відповідно. Атоми неметалічних елементів мають від 4 до 7 електронів, здатні приєднувати додаткові електрони, перетворюючись на аніони.

Запишемо схему перетворення цих атомів на аніони та електронні формули частинок:

Br + e → Br-;

атом Br — 1s22s22p63s23p64s23d104p5, або [Ar]4s23d104p5

йон Br- — 1s22s22p63s23p64s23d104p6, або [Kr]

N + 3e → N3-;

атом N — 1s22s22p3, або [He]2s23p3

йон N3- — 1s22s22p6, або [Ne]

 

Вправа 82 / 73 (2021) 

Складіть електронні формули йонів:

Йон

Електронні

формули

Ве2+

1s2або [He]

Р3-

1s22s22p63s26, або [Ar]

F-

 

1s22s22p6або [Ne]

K+

1s22s22p63s23p6або [Ar]

Врава 83 / 74 (2021)

Назвіть три катіони і два аніони, електронна будова яких така сама, що і йона F-.

Йон Fмає таку електронну будову 1s22s22s6, або [Ne], тому це можуть бути катіони атомів металічних елементів, що містяться в 3 періоді чи аніони атомів неметалічних елементів, що містяться в 2 періоді періодичної системи. 

Катіони: Na+, Mg2+, Al3+ Аніони: N3-, O2-

Вправа 84 / 75 (2021)

Який атом має таку саму електронну будову, що і йон Алюмінію? Атом Неону

Напишіть електронну формулу частинки та зобразіть її графічний варіант.

Електронна формула йону Алюмінію  1s22s22p6, або [Ne]

Графічна формула:

Вправа 85 / 76 (2021)

Напишіть хімічні формули частинок, у яких електронна будова зовнішнього енергетичного рівня — 3s23p6.

Таку електронну будову ...3s2має атом Аргону, тому це можуть бути катіони атомів металічних елементів, що містяться в 4 періоді і аніони атомів неметалічних елементів, що містяться в 3 періоді періодичної системи. 

Ar K+ Ca2+ Si4- P3- S2- Cl-

Вправа 86 / 77 (2021)

В атомі якого елемента міститься на 2 електрони менше, ніж у йоні Магнію? В атомі Оксигену.

Запишемо електронну будову йона Магнію 1s22s22p6

З електронної формули бачимо, що йон Mg2+ містить 10 електронів (2+2+6=10), а атом невідомого елемента повинен містити 8 (10-2=8) електронів, а значить і протонів, тобто мати порядковий №8. Цим елементом є Оксиген. 

 

Вправа 87 / 78 (2021)

Складіть електронну формулу частинки, яка має 16 протонів і 18 електронів.  1s22s22p63s23p6, або [Ar]

Назвіть цю частинку. Аніон Сульфуру S2-

На число протонів вказує порядковий номер елемента, тому це атом Сульфуру (№16). Число електронів на 2 більше, ніж протонів, отже, атом прийняв два електрони і перетворився на аніон із зарядом -2.

атом S — 1s22s22p63s23p4, або [Ne]3s23p4

йон S2- — 1s22s22p63s23p6, або [Ar]

 

Вправа 88 / 79 (2021)

Напишіть схеми утворення катіона й аніона Гідрогену з атома.

атом H — 1s1

Н -е- → Н+ 

катіон H+ — 1s0

Атом Н +е- → Н-  аніон

аніон H- — 1s2, або He 

Яка частинка має найменший радіус — катіон, аніон чи атом Гідрогену?

Катіон Гідрогену

Чому? Розмір радіуса залежить від числа енергетичних рівнів і кількості електронів, а катіон Гідрогену — це заряджена частинка, яка утворюється з атома внаслідок втрати ним електрона, тому радіус катіона Н+ найменший, а радіус аніона Н- майже не відрізняється від радіуса атома Гідрогену.

 

Вправа 89 / 80 (2021)

Укажіть у поданому переліку частинку з найбільшим радіусом і найменшим: атом Аг, йони К+, Са2+, Сl-Найбільший радіус у йона Cl-, а найменший— у йона Ca2+.

Відповідь обґрунтуйте. Радіус катіона менший, а радіус аніона майже не відрізняється від радіуса відповідного атома Ar.

Інші завдання дивись тут...