Інші завдання дивись тут...

Вправа 90 / 81 (2021)

Який хімічний зв'язок називають йонним? Взаємодію між протилежно зарядженими йонами в речовині.

Що таке йонні сполуки? Це сполуки, що складаються з йонів.

 

Вправа 91 / 82 (2021)

Укажіть хімічні формули, які належать йонним речовинам: СО2, О2, Аl2O3, NH3, Na2S, НСl, BaF2, Fe.

Поясніть свій вибір. У йонних речовинах існує йонний зв'язок, що виникає між йонами металічних і неметалічних елементів.

 

Вправа 92 / 83 (2021) Напишіть формули йонів, із яких складаються:

а) оксиди ZnO, Cr2O3

Оксид ZnO складається з йонів Zn2+ і О2-

Оксид Cr2O3 складається з йонів Cr3+ і O2- 

б) основи LiOH, Ва(OН)2

Основа LiOH складається з йонів Li+ і OH-

Основа Ba(OH)2 складається з йонів Ва2+ і OН-

 

Вправа 93 / 84 (2021)

Складіть формули сполук, утворених такими йонами:

а) Ag+ та О2-; Ag2О

б) Sr2+ та ОН-; Sr(ОН)2

в) Fe3+ та NO3-Fe(NO3)3

в) Al3+ та NO3-Al(NO3)3

г) Na+ та PО43-. Na34

 

Вправа 94

Прокоментуйте зміст записів: 

2ВаО: дві формульні одиниці сполуки барій оксиду. Кожна формульна одиниця складається з одного катіона Ва2+ і одного аніона О2-.

3Mg(NО3)2: три формульні одиниці сполуки магній нітрату. Кожна формульна одиниця складається з одного катіона Mg2+ і двох аніонів NO3-.

2СО3чотири формульні одиниці сполуки калій карбонату. Кожна формульна одиниця складається з двох катіонів К+ і одного аніона СО32-.

 

Вправа 95 / 85 (2021)

 Що таке кристалічні ґратки? Модель внутрішньої будови кристалів.

Які частинки розміщені у вузлах кристалічних ґраток таких речовин:

CaS: катіони Кальцію Ca2+ i аніони Сульфуру S2-

Li3Nкатіони Літію Li+ i аніони Нітрогену N3-

ВаН2катіони Барію Ba2+ i аніони Гідрогену H-

КОН: катіони Калію K+ i аніони гідроксильної групи OH-


Вправа 96 / 86 (2021)

Яка сполука, на ваш погляд, має вищу температуру плавлення:

а) Li2O чи Na2O; Li2O

Йони Li+ і О2- мають однакові заряди з йонами Na+ і О2-, але менші радіуси, тому міцність зв'язку між ними вища. Для того щоб розплавити літій оксид, необхідно нагріти сполуку до більш високої температури, ніж натрій оксид.

б) СаО чи CaF2СаО

Йони Са2+ і О2- мають більші заряди і менші радіуси, ніж йони Са2+ і F-, тому міцність зв'язку між ними вища. Для того щоб розплавити кальцій оксид, необхідно нагріти сполуку до більш високої температури, ніж кальцій фторид.

 

Вправа 97 / 87 (2021)

Обчисліть масові частки йонів у сполуках:

а) Mg3N2

Mr(Mg3N2)=3•Ar(Mg)+2Ar(N)=3•24+2•14=100

ω(Mg2+)=3Ar(Mg)/Mr(Mg3N2)=324:100=0,72, або 72%

ω(N3-)=2Ar(N)/Mr(Mg3N2)=214:100=0,28, або 28%

або можна знайти ще так:

ω(N3-)=1-ω(Mg2+)=1-0,72=0,28, або 28%

 

б) Mg(ОH)2

Mr(Mg(ОH)2)=Ar(Mg)+2Ar(O)+2Ar(H)= 24+2•16+21=58

ω(Mg2+)=Ar(Mg)/Mr(Mg(ОH)2)=24:58=0,414, або 41,4%

ω(OН-)=2•(Ar(O)+Ar(Н))/Mr(Mg(ОH)2)=2(16+1):58=0,586, або 58,6%

або можна знайти ще так:

ω(OН-)=1-ω(Mg2+)=1-0,414=0,586, або 58,6%

Інші завдання дивись тут...