Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

Вправа 113 / 103 (2021)

Що таке міжмолекулярна взаємодія? Явище притягання молекул одна до одної, хоча кожна є незарядженою частинкою.

Чим вона зумовлена? Силами міжмолекулярної взаємодії, так звані сили Ван-дер-Ваальса.

 

Вправа 114 / 104 (2021)

Сполука X за звичайних умов перебуває у твердому стані, має запах, а за слабкого нагрівання плавиться. Молекулярною чи йонною є ця сполука? Молекулярною.

Який тип хімічного зв'язку в ній реалізований? Ковалентний.

До відповіді дайте пояснення. Речовина летка й легко плавиться, тому є молекулярною сполукою.

 

Вправа 115 / 105 (2021) 

Укажіть у поданому переліку речовини молекулярної будови: парафін, етиловий спирт, калій гідроксид, кальцій оксид, азот, олово, силіцій (ІV) оксид. 

Обґрунтуйте свій вибір. Речовинам молекулярної будови властиві леткість, мала твердість, низькі температури плавлення і кипіння, не проводять електричного струму (молекули речовин не містять вільних носіїв заряду), тому це парафін, етиловий спирт і азот.

 

Вправа 116 / 106 (2021) 

Чи можна передбачити будову речовини (йонну, молекулярну, атомну) за її зовнішнім виглядом, агрегатним станом? Відповідь поясніть. Будова речовини та її властивості пов'язані, тому якщо відома будова можна спрогнозувати властивості, і навпаки, якщо відомі властивості, можна зробити висновок про будову. Наприклад, речовини атомної будови за звичайних умов перебувають у твердому агрегатному стані, а молекулярної будови — у рідкому і газоподібному станах.

 

Вправа 117 / 107 (2021)

 Знайдіть відповідність (позначено однаковим кольором):

Формула

речовини

Температура

плавлення, °С

1) NaH

2) НСl

а)+638

б) -114

Дайте необхідні пояснення. Натрій гідрид NaH є сполукою йонною будови, а гідроген хлорид HСl —  молекулярної. Речовини йонної будови мають високі температури плавлення, а молекулярної — низькі.

 

Вправа 118 / 108 (2021)

Спробуйте пояснити, чому прості речовини галогени за звичайних умов перебувають у різних агрегатних станах: фтор F2 і хлор Сl2 — гази, бром Вг2 — рідина, йод І2— кристалічна речовина. Бо мають однакову будову речовин за різної температури. Йод існує у вигляді молекулярних кристалів, у вузлах ґратки — двохатомні молекули. Фтор, хлор і бром утворюють подібну будову за більш низьких температур.

 

Вправа 119 / 109 (2021)

Хлороводень НСl та фтор F2 мають молекули приблизно однакової маси (підтвердьте це), але істотно різняться за температурами кипіння: -84°С (НСl) та -187°С (F2). У чому, на вашу думку, причина такої відмінності?

Для підтвердження однакової маси молекул достатньо порівняти відносну молекулярну масу.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=35,5+1=36,1

Mr(F2)=2Ar(F)=2•19=36

Чим міцніший хімічний зв'язок, що утримує частинки у вузлах кристалічних ґраток, тим міцніші кристали, тим твердіша речовина, тим вища температура її плавлення. Обидві речовини мають молекулярну будову (у вузлах молекулярної ґратки розташовані молекули), але при ковалентному неполярному зв'язку у вузлах ґратки — неполярні молекули (F2), що утримуються силами міжмолекулярної взаємодії, а при полярному зв'язку у вузлах ґратки — полярні молекули (HCl), сторого орієнтовані одна до одної своїми полюсами. Очевидно, що різним за міцністю є хімічний зв'язок: ковалентний неполярний і ковалентний полярний. 

 

Вправа 120 / 110 (2021)

Сполука із формулою SiC має атомні кристалічні ґратки. Спрогнозуйте її фізичні властивості та перевірте ваше передбачення, знайшовши відповідну інформацію в інтернеті. Будова (тип кристалічної ґратки залежить від характеру частинок, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними) речовини визначає її властивості. У вузлах атомної ґратки розміщуються атоми, сполучені ковалентними зв'язками, які є міцними, тому сполука є твердою, має дуже високі температури плавлення і кипіння, нерозчинна у воді.

 

Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин.

 

Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з фізичними властивостями речовин різної будови.

Реактиви: графіт, сечовина, калій бромід.

Обладнання: пробірки, шпатель, промивалка з водою, спиртівка або сухе пальне.

Характеристика

речовин

Графіт Сечовина Калій бромід
Будова атомна молекулярна йонна

Тип хімічного

зв'язку

ковалентний

неполярний

ковалентний

полярний

йонний

Фізичні властивості:

- агрегатний стан,

- колір,

- характер часточок,

- розчинність у воді,

- поведінка при

  нагріванні.

 

твердий,

чорний,

кристали,

не розчиняється,

тугоплавкий

 

твердий,

білий,

кристали,

розчиняється,

легкоплавка

 

твердий,

білий,

кристали,

розчиняється,

тугоплавкий

Інші завдання дивись тут...