Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Вправа 122

Відповідь: 1—в, 2—а, 3—б. 

Mr(CO2)=44, m(СO2)=44 г, М(СO2)=44 г/моль

 

Вправа 123

Обчислюємо молярні маси речовин, що мають такі формули:

F2, Н2О, 2, Li2О, Mg3N2, H24, СаСО3. (Усно.)

M=Mr г/моль

Mr(F2)=2Ar(F)=219=38, тому М(F2)=38 г/моль

Mr(H2O)=2Аr(H)+Ar(O)=21+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль

Mr(SO2)=Аr(S)+2Ar(O)=32+216=64, тому М(SO2)=64 г/моль

Mr(Li2O)=2Аr(Li)+Ar(O)=27+16=30, тому М(Li2O)=30 г/моль

Mr(Mg3N2)=3Аr(Mg)+2Ar(N)=324+214=100, тому М(Mg3N2)=100 г/моль

Mr(H2SO4)=2Аr(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, тому М(H2SO4)=98 г/моль

Mr(CaCO3)=Аr(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому М(CaCO3)=100 г/моль

 

Вправа 124

Молярні маси атомів і йонів, що мають такі формули: Cu, Ar, Вг, Mg2+, S2-.

М(Сu)=64 г/моль

М(Ar)=40 г/моль

М(Br)=80 г/моль

М(Mg2+)=24 г/моль

М(S2-)=32 г/моль

 

Вправа 125

Маса сполуки, взятої кількістю речовини 0,2 моль, становить 12,8 г. Визначте молярну масу сполуки. (Усно.)

Відомо: n=0,2 моль  

Знайти: М-?

Розв'язування

З формули n=m/M знаходимо M=m/n.

М=12,8 г:0,2 моль=64 г/моль

Відповдь: 64 г/моль

 

Вправа 126

Обчисліть масу 0,25 моль магній фосфіду Mg3P2.

Відомо: n(Mg3P2)=0,25 моль  

Знайти: m(Mg3P2)-?

Розв'язування

І спосіб

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=nM

Мr(Mg3P2)=3Ar(Mg)+2Ar(P)=324+231=134, тому М(Mg3P2)=134 г/моль

m(Mg3P2)=n(Mg3P2)M(Mg3P2)=0,25 моль134 г/моль=33,5 г

ІІ спосіб

Знаходимо молярну масу сполуки М=Mr г/моль.

Мr(Mg3P2)=3Ar(Mg)+2Ar(P)=324+231=134, М(Mg3P2)=134 г/моль

Знаходимо масу сполуки за допомогою пропорції:

1 моль Mg3P2 має масу 134 г, а

0,25 моль Mg3P2 ― х г

0,25 моль / 1 моль = х г / 134 г, звідси х г  1 моль = 134 г • 0,25 моль 

х=m(Mg3P2)=134 г • 0,25 моль : 1 моль=33,5 г

Відповідь: 33,5 г

 

Вправа 127

Маса якої сполуки більша — вуглекислого газу СО2, взятого кількістю речовини 2 моль, чи сірчистого газу SO2, взятого кількістю речовини 1,5 моль? (Усно.)

Відомо: n(СО2)=2 моль, n(SO2)=1,5 моль

Знайти: маса якої сполуки більша?

Розв'язування

З формули n=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу сполуки m=nM.

Мr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=2 моль44 г/моль=88 г

Мr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, тому М(SO2)=64 г/моль

m(SO2)=n(SO2)M(SO2)=1,5 моль64 г/моль=96 г

96 г > 88 г , тобто маса 1,5 моль SO2 більша, ніж маса 2 моль CO2.

Відповідь: маса сірчистого газу більша.

 

Вправа 128

Яка кількість речовини міститься у 24 г магнію, 80 г брому, 200 г крейди? (Усно.)

Відомо: m(Mg)=24 г, m(Br2)=80 г, m(CaCO3)=200 г

Знайти: n(Mg)-?, n(Br2)-?, n(CaCO3)-?

Розв'язування

Кільість речовини сполуки знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Мr(Mg)=Ar(Mg)=24, тому М(Mg)=24 г/моль

n(Mg)=m(Mg)/M(Mg)=24 г: 24 г/моль=1 моль

Мr(Br2)=2Ar(Br)=280=160, тому М(Br2)=160 г/моль

n(Br2)=m(Br2):M(Br2)=80 г: 160 г/моль = 0,5 моль

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому М(CaCO3)=100 г/моль

n(CaCO3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=200 г: 100 г/моль=2 моль

Відповідь: n(Mg)=1 моль, n(Br2)=0,5 моль, n(CaCO3)=2 моль

 

Вправа 129

Де міститься найбільша кількість речовини, а де — найменша: у 10 г кальцію, 16 г кисню чи 8 г натрій гідриду NaH? (Усно.)

Відомо: m(Са)=10 г, m(О2)=16 г, m(NaH)=8 г

Знайти: найбільшу і найменшу кількість речовини?

Розв'язування

Кількість речовини знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Мr(Ca)=Ar(Ca)=40, тому М(Ca)=40 г/моль

n(Ca)=m(Ca)/M(Ca)=10 г : 40 г/моль=0,25 моль

Мr(O2)=2Ar(O)=216=32, тому М(O2)=32 г/моль

n(O2)=m(O2):M(O2)=16 г : 32 г/моль=0,5 моль

Мr(NaH)=Ar(Na)+Ar(H)=23+1=24, тому М(NaH)=24 г/моль

n(NaH)=m(NaH):M(NaH)=8 г : 24 г/моль=0,33 моль

Відповідь: найбільша кількість речовини міститься у 16 г кисню, а найменша ― у 10 г кальцію.

 

Вправа 130

Скільки молекул і атомів у 3,4 г амоніаку NH3?

Відомо: m(NH3)=3,4 г

Знайти: N(NH3)-?, N(атомів)-?

Розв'язування

Обчислюємо кількість речовини амоніаку за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Мr(NH3)=Ar(N)+3Ar(H)=14+31=17, тому М(NH3)=17 г/моль

n(NH3)=m(NH3):M(NH3)=3,4 г: 17 г/моль = 0,2 моль

Число структурних частинок (молекул, атомів) речовини знаходимо за формулою N=nNA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,02•1023моль-1

N(NH3)=n(NH3)NA= 0,2 моль  6,02•1023моль-1=1,2041023

Знайдемо число атомів.

І спосіб

Молекула амоніаку 3 містить 1 атом Нітрогену N і 3 атоми Гідрогену Н, разом усіх 4 атоми. Тому в 1 моль NH3 міститься 4 моль усіх атомів, а в 0,2 моль амоніаку міститься: 

n(атомів)=n(NH3)4=0,2 моль4=0,8 моль

N(атомів)=n(атомів)NA= 0,8 моль  6,02•1023моль-1=4,8161023

ІІ спосіб

Молекула амоніаку 3 містить 1 атом Нітрогену N і 3 атоми Гідрогену Н, разом усіх 4 атоми, тому 

N(атомів)=4N(NH3)=4 • 1,2041023=4,8161023

Відповідь: N(NH3)=1,2041023N(атомів)=4,8161023

 

Вправа 131

Де міститься більше молекул, атомів:

а) в 1 г вуглекислого газу СO2 чи в 1 г сірчистого газу SO2;

Відомо: m(CO2)=m(SO2)=1 г

Знайти: де більше молекул, атомів?

Розв'язування

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Мr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль

Мr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, тому М(SO2)=64 г/моль

n(СО2)=m(СО2)/M(СО2)=1 г : 44 г/моль=0,02 моль

n(SO2)=m(SO2)/M(SO2)=1 г : 64 г/моль=0,016 моль

Знаходимо число молекул і атомів.

І спосіб

Число структурних частинок речовини знаходимо за формулою N=nNA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,02•1023моль-1

N(CO2)=n(CO2)NA=0,02 моль • 6,02•1023моль-1=0,121023

N(SO2)=n(SO2)NA=0,016 моль • 6,02•1023моль-1=0,0961023

N(CO2)>N(SO2)

Молекула вуглекислого газу СО2 містить 1 атом Карбону С і 2 атоми Оксигену О, разом усіх 3 атоми, тому 

N(атомів C i O)=3N(СО2)=3 • 0,121023=0,361023

Молекула сірчистого газу 2 містить 1 атом Сульфуру S і 2 атоми Оксигену О, разом усіх 3 атоми, тому

N(атомів S i O)=3N(SО2)=3 • 0,0961023=0,291023

N(атомів С і О)>N(атомів S і О)

ІI спосіб

Число структурних частинок (молекул, атомів) речовини знаходимо за формулою N=nNA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,02•1023моль-1

N(CO2)=n(CO2)NA=0,02 моль • 6,02•1023моль-1=0,121023

N(SO2)=n(SO2)NA=0,016 моль • 6,02•1023моль-1=0,0961023

N(CO2)>N(SO2)

Молекула вуглекислого газу СО2 містить 1 атом Карбону С і 2 атоми Оксигену О, разом усіх 3 атоми. Тому в 1 моль СО2 міститься 3 моль усіх атомів, а в 0,02 моль СО2 міститься: 

n(атомів С і О)=n(СО2)3=0,02 моль3=0,06 моль

N(атомів С і О)=n(атомів С і О)NA= 0,06 моль  6,02•1023моль-1=

=0,361023

Молекула сірчистого газу 2 містить 1 атом Сульфуру S і 2 атоми Оксигену О, разом усіх 3 атоми. Тому в 1 моль SО2 міститься 3 моль усіх атомів, а в 0,016 моль SО2 містяться: 

n(атомів S i O)=n(SO2)3=0,016 моль3=0,048 моль

N(атомів S i O)=n(атомів S i O)NA= 0,048 моль  6,02•1023моль-1=

=0,291023

N(атомів С і О)>N(атомів S і О)

Відповідь: більше молекул і атомів в 1 г СО2.

б) в 1 моль води чи в 1 моль сульфатної кислоти H24? (Усно.)

Відомо: n(H2O)=n(H2SO4)=1 моль

Знайти: де більше молекул, атомів?

Розв'язування

Оскільки в однаковій порції речовини міститься однакова кількість молекул, тому N(H2O)=N(H2SO4)

Молекула води Н2О містить 2 атоми Гідрогену Н і 1 атом Оксигену O, разом усіх 3 атоми, тому в 1 моль Н2О міститься 3 моль усіх атомів.

Молекула кислоти Н2SO4 містить 2 атоми Гідрогену Н, 1 атом Сульфуру S і 4 атоми Оксигену O, разом усіх 7 атомів, тому в 1 моль Н2SO4 міститься 7 моль усіх атомів.

Отже, n(атомів Н і О)<n(атомів Н, S i O), тому й 

N(атомів Н і О)<N(атомів Н, S i O)

Відповідь: молекул однаково, а атомів більше в 1 моль H2SO4

 

Вправа 132

 В 1 л мінеральної води «Боржомі» міститься 80 мг йонів Са2+55 мг йонів Mg2+. Кількість яких йонів у цій воді більша? (Усно.)

Відомо: m(Ca2+)=80 мг=0,08 г, m(Mg2+)=55 мг=0,055 г

Знайти: кількість яких йонів більша?

Розв'язування

Кількість речовини йонів знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль

М(Са2+)=40 г/моль

n(Са2+)=m(Са2+)/M(Са2+)=0,08 г: 40 г/моль=0,002 моль

М(Mg2+)=24 г/моль

n(Mg2+)=m(Mg2+)/M(Mg2+)=0,055 г: 24 г/моль=0,0023 моль

0,0023 моль йонів Mg2+> 0,002 моль йонів Ca2+

Відповідь: кількість йонів Mg2+ у цій воді є більша

 

Вправа 133

Обчисліть масу однієї молекули води в грамах, використавши молярну масу води і сталу Авогадро.

Розв'язування

Маса молекули mобчислюється за формулою m0=M/NAде NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,02•1023моль-1 i M=Mrг/моль

Mr(H2O)=2Аr(H)+Ar(O)=21+16=18, тому М(Н2О)=18 г/моль

m0(H2O)=M(H2O):NA=18 г/моль:6,02•1023моль-1=2,9910-23 г

Відповідь: m0(H2O)=2,9910-23 г

Інші завдання дивись тут...