Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Вправа 134

Молярний об'єм речовини  це об'єм порції кількістю речовини 1 моль.

Його можна розрахувати за формулами:

VM=M/ρ, де ρ ― густина, М ― молярна маса або

VM=V•n, де V ― об'єм, n ― кількість речовини

 

Вправа 135

Густина азоту становить 1,25 г/л. Обчисліть молярний об'єм газу за н.у.

Відомо: ρ(N2)=1,25 г/л

Знайти: VM-?

Розв'язання

Молярний об'єм знаходимо за формулою: VM=M/ρ, де М-молярна маса

Mr(N2)=2Ar(N)=214=28, тому М(N2)=28 г/моль

VM=M(N2)/ρ(N2)=28 г/моль : 1,25 г/л=22,4 л/моль

Відповідь: 22,4 л/моль

 

Вправа 136

Визначте молярний об'єм газу, якщо він має густину 1,43 г/л?

Відомо: ρ(газу)=1,43 г/л

Знайти: M(газу)-?

Розв'язання

Молярну масу знаходимо за формулою: M=ρVMде VM=22,4 л/моль за н.у.

М(газу)=ρ(газу)VМ=1,43 г/л  22,4 л/моль=32,032 г/моль≈32 г/моль

Відповідь: 32 г/моль

 

Вправа 137

Знайдіть об'єми газів (н.у.):

а) водню, взятого кількістю речовини 10 моль;

Відомо: n(Н2)=10 моль

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Знаходимо за формулою: V=nVM, де VM=22,4 л/моль за н.у.

V(Н2)=n(Н2)VM=10 моль • 22,4 л/моль=224 л

ІІ спосіб

Обчислюємо об'єм водню за допомогою пропорції:

1 моль Н2 за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

10 моль Н2 за н.у. ― х л.

х л / 22,4 л = 10 моль / 1 моль, звідси за властивістю пропорції:

х л • 1 моль = 22,4 л • 10 моль

х=22,4 л • 10 моль : 1 моль=224 л

Відповідь: V(Н2)=224 л

 

б) сірководню H2S масою 3,4 г;

Відомо: m(H2S)=3,4 г

Знайти: V(H2S)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини H2S масою 3,4 г знаходимо за формулою: n=m/M.

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, тому М(H2S)=34 г/моль

n(H2S)=m(H2S)/M(H2S)=3,4 г : 34 г/моль=0,1 моль

Об'єм H2S кількістю речовини 0,1 моль знаходимо за формулою: V=nVM.

V(H2S)=n(H2S)VM=0,1 моль22,4 л/моль=2,24 л

ІІ спосіб

Обчислюємо молярну масу.

Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34, тому М(H2S)=34 г/моль, маса 1 моль=34 г і за н.у. займає об'єм 22,4 л

Для знаходження об'єму H2S складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

34 г Н2S за н.у. займають об'єм 22,4 л, тоді

3,4 г Н2S за н.у.  х л.

х=22,4 л • 3,4 г : 34 г=2,24 л

Відповідь: V(H2S)=2,24 л

 

в) чадного газу CO масою 0,28 г. (Усно.)

Відомо: m(СО)=0,28 г

Знайти: V(СО)-?

Розв'язання

I cпосіб

Кількість речовини СО масою 0,28 г знаходимо за формулою n=m/M.

Mr(СО)=Ar(С)+Ar(О)=12+16=28, тому М(СО)=28 г/моль

n(СО)=m(СО)/M(СО)=0,28 г: 28 г/моль=0,01 моль

Об'єм СО кількістю речовини 0,01 моль знаходимо за формулою: V=nVM.

V(СО)=n(СО)VM=0,01 моль22,4 л/моль=0,224 л

ІІ спосіб

Обчислюємо молярну масу M=Mrг/моль

Mr(СО)=Ar(С)+Ar(О)=12+16=28, тому М(СО)=28 г/моль, маса 1 моль=28 г і за н.у. займає об'єм 22,4 л.

Для знаходження об'єму СО складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

28 г CO за н.у. займає об'єм 22,4 л, тоді

0,28 г CO за н.у.  х л.

х=22,4 л • 0,28 г : 28 г=0,224 л

Відповідь: V(СО)=0,224 л

 

Вправа 138

Людина за добу видихає разом із повітрям 500 л вуглекислого газу. Визначте масу цього об'єму газу.

Відомо: V(СО2)=500 л

Знайти: m(СО2)-?

Розв'язання

I cпосіб

Кількість речовини вуглекислого газу об'ємом 500 л знаходимо за формулою: n=V/VM.

n(CO2)=V(CO2) : VМ=500 л : 22,4 л/моль=22,32 моль

Масу вуглекислого газу кількістю речовини 22,32 моль знаходимо за формулою: m=nM

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль

m(CO2)=n(CO2)M(CO2)=22,32 моль • 44 г/моль=982 г

ІІ спосіб

Обчислюємо молярну масу СО2.

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, тому М(CO2)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г і займає за н.у. об'єм 22,4 л.

Для знаходження маси СО2 складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

22,4 л СО2 має масу 44 г, тоді

500 л СО2  х г

х=m(CO2)=44 г • 500 л : 22,4 л=982 г

Відповідь: m(CO2)=982 г

 

Вправа 139

Обчисліть молярну масу газу, якщо 60 г його займають об'єм 44,8 л. (Усно.)

Відомо: m(газу)=60 г, V(газу)=44,8 л

Знайти: M(газу)-?

Розв'язування

Обчислюємо густину газу: 

ρ(газу)=m(газу)/V(газу)=60 г : 44,8 л=1,34 г/л

Молярну масу газу знаходимо за формулою: M=ρVM, де VM=22,4 л/моль за н.у.

М(газу)=ρ(газу)VМ=1,34 г/л  22,4 л/моль=30,016 г/моль≈30 г/моль

Відповідь: М(газу)≈30 г/моль

 

Вправа 140

Де міститься (н.у.) найбільше молекул — в 1 л води, 1 л кисню чи 1 л водню? Відповідь поясніть. Оскільки кількість речовини визначається кількістю найменших структурних частинок (молекул, атомів) в певній її порції, то достатньо порівняти знайдені кількості речовини запропонованих сполук.

Відомо: V(H2O)=V(O2)=V(H2)=1 л

Знайти: порівняти кількості речовини-?

Розв'язання

Обчислюємо масу Н2О за формулою m=ρ•V

m(H2O)=ρ(H2O)V(H2O)=1000 г/л • 1 л=1000 г

Обчислюємо кількість речовини Н2О за формулою n=m/M.

Mr(H2О)=2Ar(H)+Ar(О)=21+16=18, тому М(H2О)=18 г/моль

n(H2О)=m(H2О)/M(H2О)=1000 г: 18 г/моль=55,6 моль

Обчислюємо кількість речовини О2 і Н2 за формулою n=V/VM.

Оскільки V(O2)=V(H2)=1 л, то

n(O2)=n(H2)=1 л : 22,4 л/моль=0,045 моль

Отримали, що n(Н2О)>n(О2) і n(Н2О)>n(Н2), тому й 

N(Н2О)>N(О2) і N(Н2О)>N(Н2)

Відповідь: найбільше молекул є в 1 л води

 

Вправа 141

Визначте співвідношення об'ємів однакових мас газів — водню і метану СН4.

Відомо: m(H2)=m(CH4)=m

Знайти: V(H2):V(CH4)

Розв'язання

I спосіб

1. Обчислюємо молярні маси газів М=Mr г/моль

М(Н2)=21 г/моль=2 г/моль

М(СН4)=(12+41) г/моль=16 г/моль

2. Виразимо масу газів через кількість речовини і об'єм.

n(H2)=m(H2)/M(H2)=m(H2)/2=m/2 (моль)

V(H2)=n(H2)VM=mVM/2=m22,4:2=11,2m (л)

n(CH4)=m(CH4)/M(CH4)=m(CH4)/16=m/16 (моль)

V(CH4)=n(CH4)VM=mVM/16=m22,4:16=1,4m (л)

3. Знаходимо співвідношення об'ємів.

V(H2):V(CH4)=11,2m:1,4m=11,2:1,4=(11,2/1,4):(1,4/1,4)=8:1

II спосіб

1. Обчислюємо молярні маси газів М=Mr г/моль

М(Н2)=21 г/моль=2 г/моль

М(СН4)=(12+41) г/моль=16 г/моль

2. Виразимо масу газів через кількість речовини і об'єм.

Для цього виведемо формулу, якою скористаємося.

Кількість речовини сполуки можна обчислити за двома формулами: n=m/M і n=V/VM, тому

прирівнюючи ліву і праву частини, отримаємо m/M=V/VM, звідси m=VM/VM

У отриману формулу підставимо значення для водню:

m=m(H2)=V(H2)M(H2)/VM.

Аналогічно для метану:

m=m(СH4)=V(СH4)M(СH4)/VM.

Прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо:

V(H2)M(H2):VM=V(СH4)M(СH4):VM, тому V(H2)M(H2)=V(СH4)M(СH4), а

V(H2):V(СH4)=М(СH4):М(H2)=16 г/моль : 2 г/моль =8:1

Відповідь: V(H2):V(СH4)=8:1

Інші завдання дивись тут...