Інші завдання дивись тут...

Вправа 152

Які сполуки називають оксидами? Оксид — сполука елемента з Оксигеном, у якій ступінь окиснення Оксигену становить —2. Загальна формула оксидів EmOn. 

Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO, Сl2O7, Na2O, LiOH, SeO3, НСlO.

Відповідь: PbO, Сl2O7, Na2OSeO3

 

Вправа 153

Складіть хімічні формули оксидів Арсену (в них ступені окиснення цього елемента становлять +3 і +5) і Телуру (ступені окиснення елемента дорівнюють +4 і +6).

Елементи

Формули  оксидів
As+3 As2O3
As+5 As2O5
Te+4 TeO2
Te+6 TeO3

Вправа 154

Складіть хімічні формули оксидів, які містять катіони Калію, Барію, Алюмінію.

Катіони Формули оксидів
К+ K2O
Ba2+ BaO
Al3+ Al2O3

Вправа 155

Зобразіть графічні формули молекул оксидів SО2 тa І2О5.

2 І2О5
О = S = O

          O

         

O = I 

        \

         O

        

O = I 

       \\

        O   

Вправа 156

Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

а) нітроген (ІV) оксид NO2

б) титан (ІІІ) оксид Тi2O3

в) берилій оксид BeO

г) манган (VІІ) оксид Mn2O7

 

Вправа 157

Дайте хімічні назви оксидам:

SrO ― стронцій оксид

Mn2О3  манган (ІІІ) оксид

N2O  нітроген (І) оксид

Назва оксиду складається з назви елемента, який утворює сполуку з Оксигеном, і слова "оксид". Якщо елемент утворює кілька оксидів, то в назві кожної сполуки після назви елемента вказують римською цифрою в дужках значення його ступеня окиснення без знака "+".

 

Вправа 158

Обчисліть масові частки елементів у сульфур (ІV) оксиді та сульфур (VІ) оксиді.

Відомо: SO2, SO

Знайти: ω(S)-?, ω(O)-?

Розв'язування

Масову частку елемента у сполуці обчислюємо за формулою: 

ω(елемента)r(елемента)/Мr(сполуки).

У сполуці сульфур (IV) оксиді SO2.

Mr(S)=Ar(S)=32, Mr(O)=Ar(O)=16, Mr(SO2)=Ar(S)+2•Ar(O)=32+2•16=64

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO2)=Аr(S)/Mr(SO2)=32:64=0,5, або 50%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 50%=50%

або так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,5=0,5

чи так:

ω(О)=Mr(О)/Mr(SO2)=2•Ar(О)/Mr(SO2)=2•16:64=0,5 або 50%

У сполуці сульфур (VI) оксиді SO3:

Mr(S)=Ar(S)=32, Mr(O)=Ar(O)=16, Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

ω(S)=Мr(S)/Mr(SO3)=Аr(S)/Mr(SO3)=32:80=0,4, або 40%

Масову частку Оксигену можна знайти так:

ω(О)=100% - ω(S)=100% - 40%=60%

або так:

ω(О)=1 - ω(S)=1 - 0,4=0,6

чи так:

ω(О)=Mr3)/Mr(SO3)=3•Ar(О)/Mr(SO3)=3•16:80=0,6 або, 60%

  

Вправа 159

Знайдіть масу:

а) титан (ІV) оксиду кількістю речовини 2 моль;

Відомо: n(ТіО2)=2 моль

Знайти: m(TіO2)-?

Розв'язування

I спосіб

Масу оксиду кількістю речовини 2 моль обчислюємо за формулою m=n•M, де М=Мr г/моль 

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80, М(TiO2)=80 г/моль

m(TiO2)=n(TiO2)M(TiO2)=2 моль • 80 г/моль=160 г

ІІ спосіб

Мг(ТіО2)=Ar(Ti)+2Ar(O)=48+216=80, М(TiO2)=80 г/моль

Враховуючи, що 1 моль ТіО2 має масу 80 г, складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

Маса 1 моль ТіO2 має 80 г, тоді

маса 2 моль ТіO2  х г.

1 моль / 2 моль = 80 г / х г, звідси за властивістю пропорції

х г • 1 моль = 80 г  2 моль

х=80 г • 2 моль : 1 моль=160 г

Відповідь: 160 г

б) порції нітроген (ІІ) оксиду, в якій налічується 1023 молекул.

Відомо: N(NО)=11023 молекул

Знайти: m(NО)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою n=N/NA, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1.
n(NО)=11023 : 61023моль-1= 0,17 моль

Масу NO кількістю речовини 0,17 моль обчислюємо за формулою m=n•M, де М=Мrг/моль 

Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль

m(NO)=n(NO)M(NO)=0,17 моль  30 г/моль≈5 г

ІІ спосіб

Мг()=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30, М(NO)=30 г/моль

Оскільки М(NO)=30 г/моль, то 1 моль молекул NO має масу 30 г. Враховуючи, що 1 моль — це 6,02•1023 структурних частинок (молекул), складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

61023 молекул NO міститься в 30 г NO, тоді

11023 молекул NO ― в х г NO.

х = 30 г  11023 молекул : 61023 молекул=5 г

Відповідь: 5 г

 

Вправа 160

Учні класу за 45 хвилин уроку видихають разом із повітрям 1,1 кг вуглекислого газу. Який об'єм займає цей газ за нормальних умов?

Відомо: m(CO2)=1,1 кг

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

I спосіб

1. Кількість речовини СО2 масою 1,1 кг обчислюємо за формулою: n=m/M

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 кг/кмоль

n(СO2)=m(CO2)/M(CO2)=1,1 кг: 44 кг/кмоль=0,025 кмоль

2. Об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,025 кмоль знаходимо за формулою: V=nVM, де V= 22,4 м3/кмоль за н.у.

V(CO2)=n(CO2)VM=0,025 кмоль • 22,4 м3/кмоль=0,56 м3=560 л

ІІ спосіб

Мг(СО2)=Ar(С)+2Ar(O)=12+216=44, М(СO2)=44 кг/кмоль

Оскільки М(СО2)=44 кг/кмоль, то 1 кмоль газу СО2 має масу 44 кг. Враховуючи, що 1 кмоль газу за н.у. займає об'єм 22,4 м3, складаємо пропорцію і розв’язуємо її:

44 кг СО2 займає об'єм 22,4 м3, тоді

1,1 кг СО2 ― х м3.

х=22,4 м3  1,1 кг 44 кг=0,56 м3=560 л

Відповідь: 560 л

 

------------------------------------- ПРОГРАМА 2016 року -------------------------------

Вправа 171. Укажіть серед наведених хімічних формул ті, які відповідають оксидам: PbO, Сl2O7, Na2O, К2O2, LiOH, SeO3, НСlO, ВаO2.

 

Відповідь: PbO, Сl2O7, Na2OSeO3

 

Вправа 174. Запишіть формули сполук, що мають такі назви:

 

г) манган (ІІ) оксид MnO

 

Вправа 175. Дайте хімічні назви оксидам:

Mn2О7  манган (VII) оксид

NO  нітроген (ІІ) оксид

N2О5  нітроген (V) оксид

Інші завдання дивись тут...