Інші завдання дивись тут...

Вправа 186 Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів.

Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком. 

Укажіть кислотні залишки у формулах кислот H2, H3, і H3AsО4

 

Вправа 187 За якими ознаками класифікують кислоти? Кислоти класифікують за двома ознаками: за вмістом Оксигену та за основністю.

Кислоти, утворені  сполуками неметалічних елементів із Гідрогеном, називають безоксигеновими (загальна формула НnE), а ті, що є похідними оксидів, називають оксигеновмісними (НmEOn). За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти поділяють на однооснавні, двохосновні, трьохосновні.

Запишіть формули кислот НСlO3, HBr, Н2ТеO3, HF, HNO2, H2Se, H3AsO4 у відповідні стовпчики таблиці:

Кислоти

оксигено-

вмісні

без-

оксигенові

одно-

основні

двох-

основні

трьох-

основні

HClO3

H2TeO3

HNO2

H3AsO4

HBr

HF

H2Se

 

HClO3

HBr

HF

HNO2

H2TeO3

H2Se

 

 

H3AsO4

 

 

 

Вправа 188 Визначте ступені окиснення кислототворних елементів у кислотах НСlО, НРO3 і Н2ТеO4. Запишіть формули оксидів, які відповідають цим кислотам.

У сполуці НClO визначимо ступінь окиснення Хлору.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Хлору у сполуці через х: Н+СlхO-2тоді за властивістю електронейтральності:  1+1х+1(-2)=0, звідси х=1. Отже, ступінь окиснення Cl (+1). 

Знаючи ступінь окиснення Хлору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― Cl2O.

У сполуці НРO3 визначимо ступінь окиснення Фосфору. 

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці через х: Н+РхO3-2тоді за властивістю електронейтральності: 1+1х+3(-2)=0, звідси х=5. Отже, ступінь окиснення Р(+5). 

Знаючи ступінь окиснення Фосфору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― Р2O5.

У сполуці Н2ТеO4 визначимо ступінь окиснення Телуру.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Телуру у сполуці через х: Н2+ТехO4-2тоді за властивістю електронейтральності: 21+1х+4(-2)=0, звідси х=6. Отже, ступінь окиснення Те (+6). 

Знаючи ступінь окиснення Телуру в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті ― ТеO3.

 

Вправа 189 Складіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти Йоду, який має в цій сполуці ступінь окиснення +5.

Ступінь окиснення Йоду (+5) і Гідрогену (+1), тому їхня сума дорівнює +6 (5+1=6). За властивістю електронейтральності: сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює 0, тому сума ступенів окиснення всіх атомів Оксигену дорівнює -6. Оскільки ступінь окиснення Оксигену -2, то кількість атомів Оксигену в сполуці буде 3 (-6:(-2)=3), тому формула сполуки НІО3.

 

Вправа 190 Знайдіть відповідність.

Формула кислота Назва кислоти

1) H2SeO3

2) H2Se

3) H2SeO4

a) селенідна

б) селенатна

в) селенітна

Відповідь: 1)-в), 2)-а), 3)-б)

 

Вправа 191 Складіть графічні формули молекул кислот НІ, НСlО, Н2ТеО3.

Н―І

Пояснення. Йод у складі сполуки НІ одновалентний. Записуємо біля Йоду риску: ―І. Ця риска (одиниця валентності) має також "належати" одновалентному атому Гідрогену, тому розміщуємо його з боку від атома Йоду і "виділяємо" йому цю ж риску: Н―I

H―O―Cl

Пояснення. Оксиген у складі сполуки HClO двовалентний. Записуємо навколо Оксигену 2 риски: ―О―Ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" двом одновалентним атомам: Гідрогену і Хлору. Розміщуємо ці два атоми по обидва боки атома Оксигену і "виділяємо" кожному  по рисці: Н―O―Сl

H―O―Te―O―H

        

        O

Пояснення. Телур у сполуці H2TeO3 чотиривалентний. Записуємо атом Телуру і навколо нього по 4 риски:

  │ 

―Те―

 

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також "належати" трьом двовалентним атомам Оксигену. Одному атому Оксигену "виділяємо" дві риски атома Телуру, а двом іншим атомам Оксигену залишається по одній рисці атома Телуру і дописуємо збоку ще по одній рисці (Оксиген - двовалентний елемент). 

 OTeO 

        

        O

Ці дописані риски (одиниці валентності) мають також "належати" двом одновалентним атомам Гідрогену, тому дописуємо їх збоку.

 НOTeO―Н 

         

         O

Вправа 192. Які кількості речовини елементів містяться в 0,5 моль таких кислот:

а) нітратної;

Відомо: n(HNO3)=0,5 моль

Знайти: n(H)-?, n(N)-?, n(O)-?

Розв'язування

Молекула кислоти HNO3 містить 1 атом Гідрогену Н, 1 атом Нітрогену N і 3 атоми Оксигену О, тому в 1 моль HNO3 міститься 1 моль атомів Н, 1 моль атомів N і 3 моль атомів О, а в 0,5 моль HNO3 буде міститися в 0,5 разів більше атомів:

n(H)=1n(HNO3)=10,5 моль=0,5 моль

n(N)=1n(HNO3)=10,5 моль=0,5 моль

n(О)=3n(HNO3)=30,5 моль=1,5 моль

б) сульфатної? 

Відомо: n(H2SO4)=0,5 моль

Знайти: n(H)-?, n(S)-?, n(O)-?

Розв'язування

Молекула кислоти H2SO4 містить 2 атоми Гідрогену Н, 1 атом Сульфуру S і 4 атоми Оксигену О, тому в 1 моль H2SO4 міститься 2 моль атомів Н, 1 моль атомів S i 4 моль атомів О, а в 0,5 моль H2SO4 буде міститися в 0,5 разів більше атомів:

n(H)=2n(H2SO4)=20,5 моль=1

n(S)=1n(H2SO4)=10,5 моль=0,5

n(O)=4n(H2SO4)=40,5 моль=2

 

Вправа 193 Взято 6,2 г борної кислоти Н3ВО3. Знайдіть кількість речовини кислоти. 

Відомо: m(H3BO3)=6,2 г

Знайти: n(H3BO3)-?

Розв'язування

Кількість речовини H3BOмасою 6,2 г знаходимо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль

Мr3ВO3)=3Ar(Н)+Ar(В)+3Ar(O)=31+11+316=62, М(Н3ВO3)=62 г/моль

n(Н3ВO3)=m(Н3ВO3):M(Н3ВO3)=6,2 г: 62 г/моль=0,1 моль

Відповідь: 0,1 моль

 

Вправа 194 Обчисліть масові частки елементів у фторидній кислоті. 

Відомо: HF

Знайти: ω)-?, ω(F)-?

Розв'язування  

Mr(HF)=Ar(H)+Ar(F)=1+19=20

ω(H)=Мr(H)/Mr(HF)=Аr(H)/Mr(HF)=1:20=0,05, або 5%

Масову частку Флуору можна знайти так:

ω(F)=100% - ω(H)=100% - 5%=95%

або так:

ω(F)=1 - ω(H)=1 - 0,05 = 0,95

чи так:

ω(F)=Mr(F)/Mr(H)=Ar(F)/Mr(H)=19:20=0,95, або 95%

Відповідь: ω(H)=0,05, або 5%; ω(F)=0,95, або 95%

 

Вправа 195 Існують дві оксигеновмісні кислоти з однаковими значеннями молярних мас — 98 г/моль. Назвіть ці кислоти і напишіть їх хімічні формули.

Сульфатна кислота H2SO4 i ортофосфатна кислота H3PO4.

Інші завдання дивись тут...