Інші завдання дивись тут...

Вправа 186. Наведіть означення кислоти. Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів. Що таке кислотний залишок? Частину молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком. Укажіть кислотні залишки у формулах кислот H2, H3, і H3AsО4.

 

Вправа 187. За якими ознаками класифікують кислоти? Запишіть формули кислот НСlO3, HBr, Н2ТеO3, HF, HNO2, H2Se, H3AsO4 у відповідні стовпчики таблиці:

Кислоти

оксигено-

вмісні

без-

оксигенові

одно-

основні

двох-

основні

трьох-

основні

HClO3

H2TeO3

HNO2

H3AsO4

HBr

HF

H2Se

HClO3

HBr

HF

HNO2

H2TeO3

H2Se

 

H3AsO4

Кислоти, утворені  сполуками неметалічних елементів із Гідрогеном,  називають безоксигеновими (загальна формула НnE) та кислоти, що є похідними оксидів, називають оксигеновмісними (НmEOn). 

За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти поділяють на однооснавні, двохосновні, трьохосновні.

 

Вправа 188. Визначте ступені окиснення кислототворних елементів у кислотах НСlО, НРO3 і Н2ТеO4. Запишіть формули оксидів, які відповідають цим кислотам.

У сполуці НClO визначимо ступінь окиснення Хлору.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Хлору у сполуці через х: Н+СlхO-2тоді за властивістю електронейтральності 1+1х+1(-2)=0, звідси х=1. Отже, ступінь окиснення Cl (+1). 

Знаючи ступінь окиснення Хлору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті - Cl2O.

У сполуці НРO3 визначимо ступінь окиснення Фосфору. 

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Фосфору у сполуці через х: Н+РхO3-2тоді за властивістю  електронейтральності  1+1х+3(-2)=0, звідси х=5. Отже, ступінь окиснення Р(+5). 

Знаючи ступінь окиснення Фосфору в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті - Р2O5.

У сполуці Н2ТеO4 визначимо ступінь окиснення Телуру.

Ступінь окиснення О (-2), Н (+1). Позначимо ступінь окиснення Телуру у сполуці через х: Н2+ТехO4-2тоді за властивістю електронейтральності 21+1х+4(-2)=0, звідси х=6. Отже, ступінь окиснення Те (+6). 

Знаючи ступінь окиснення Телуру в кислоті, можна записати формулу оксиду, що відповідає цій кислоті - ТеO3.

 

Вправа 189. Складіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти Йоду, який має в цій сполуці ступінь окиснення +5.

Ступінь окиснення Йоду (+5) і Гідрогену (+1), тому їх сума дорівнює +6 (+5+(+1)=+6). За властивістю електронейтральності: сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює 0, тому сума ступенів окиснення всіх атомів Оксигену дорівнює -6. Оскільки ступінь окиснення Оксигену -2, то кількість атомів Оксигену в сполуці буде 3 (-6:(-2)=3), тому формула сполуки НІО3.

 

Вправа 190. Знайдіть відповідність.

Формула кислота Назва кислоти

1) H2SeO3

2) H2Se

3) H2SeO4

a) селенідна

б) селенатна

в) селенітна

Вправа 191. Складіть графічні формули молекул кислот НІ, НСlО, Н2ТеО3.

Н - І H - O - Cl

H - O - Te - O - H

          

 

        O

 

Вправа 192. Які кількості речовини елементів містяться в 0,5 моль таких кислот:

а) нітратної;

Молекула кислоти HNO3 містить 1 атом Гідрогену Н, 1 атом Нітрогену N і 3 атоми Оксигену О, тому в 1 моль HNO3 міститься 1 моль атомів Н, 1 моль атомів N і 3 моль атомів О, а в 0,5 моль HNO3 буде міститися:

0,5 моль1=0,5 моль атомів Н, 

0,5 моль1=0,5 моль атомів N і 

0,5 моль3=1,5 моль атомів О.

б) сульфатної? 

Молекула кислоти H2SO4 містить 2 атоми Гідрогену Н, 1 атом Сульфуру S і 4 атоми Оксигену О, тому в 1 моль H2SO4 міститься 2 моль атомів Н, 1 моль атомів S i 4 моль атомів О, а в 0,5 H2SO4 моль буде міститися:

0,5 моль2=1 моль атомів Н, 

0,5 моль1=0,5 моль атомів S і 

0,5 моль4=2 моль атомів О.

 

Вправа 193. Взято 6,2 г борної кислоти Н3ВО3. Знайдіть кількість речовини кислоти. 

Відомо: m(H3BO3)=6,2 г.  Знайти: n(H3BO3)-?

Розв'язування:

Кількість речовини сполуки знаходимо за формулою n=m/M, де

M=Mrг/моль.

Мr3ВO3)=3Ar(Н)+Ar(В)+3Ar(O)=31+11+316=62, тому

М(Н3ВO3)=62 г/моль

n(Н3ВO3)=m(Н3ВO3):M(Н3ВO3)=6,2 г: 62 г/моль=0,1 моль.

Відповідь: n(Н3ВO3)=0,1 моль.

 

Вправа 194. Обчисліть масові частки елементів у фторидній кислоті. 

Mr(HF)=Ar(H)+Ar(F)=1+19=20

ω(H)=Мr(H)/Mr(HF)=Аr(H)/Mr(HF)=1/20=0,05 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 5%

Масову частку Флуору можна знайти так:

ω(F)=1 - ω(H)=1 - 0,05 = 0,95

або так:

ω(F)=100% - ω(H)=100% - 5% = 95%

чи так:

ω(F)=Mr(F)/Mr(H)=Ar(F)/Mr(H)=19/20=0,95 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 95%

Відповідь: ω(H)=0,05 або 5%, ω(F)=0,95 або 95%;  

 

Вправа 195. Існують дві оксигеновмісні кислоти з однаковими значеннями молярних мас — 98 г/моль. Назвіть ці кислоти і напишіть їх хімічні формули.

Сульфатна кислота H2SO4 i ортофосфатна кислота H3PO4.

Інші завдання дивись тут...