Інші завдання дивись тут...

Вправа 179 

Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них?

Схожі: до складу цих сполук входять катіони металічних елементів.

Відрізняються: до складу солей входять аніони кислотних залишків, а до складу основ ― гідроксид-аніони ОН-.

 

Вправа 180 

Складіть формули солей, які складаються з таких йонів: Li+, Mg2+NO3-, CO32-.

LiNO3, Li2CO3Mg(NO3)2, MgCO3

 

Впрва 181

Запишіть у відповідні клітинки поданої нижче таблиці формули йонів, які містяться в солях Al(NO3)3, ВаВг2, К3РO4, Na2S:

Катіони Катіони Аніони Аніони

одно-

зарядні

багато-

зарядні

одно-

зарядні

бага-

тозарядні

К+, Na+ Al3+, Ba2+ NO3-, Br- PO43-, S2-

Для з’ясування значень зарядів йонів можна застосовувати таблицю розчинності неорганічних сполук (форзац II) 

 

Вправа 182 Дайте назви солям, що мають такі формули:

NaBr  натрій бромід

Al2S3  алюміній сульфід

Li2SO4  літій сульфат

CaSО3  кальцій сульфіт

 

Вправа 183

Складіть формули:

цезій йодиду ― CsI

алюміній фториду ― AlF3

хром (ІІІ) сульфату ― Cr2(SO4)3,

літій ортофосфату ― Li3PO4

Щоб скласти формулу солі, потрібно знати заряди  катіона і аніона, а також зважати на те, що сполука є електронейтральною. Для з’ясування значень зарядів йонів можна застосовувати таблицю розчинності неорганічних сполук (форзац II) 

 

Вправа 184

Однакова чи різна кількість речовини аніонів міститься в 20 г СаСО3 і в 20 г СаВг2? (Усно.)

Відомо: m(CaCO3)=m(CaBr2)=20 г

Знайти: однакова чи різна кількість речовини аніонів?

Розв'язування

1. Кількість речовини кожної сполуки обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль 

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100,М(CaCO3)=100 г/моль

n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=20 г : 100 г/моль=0,2 моль

Мr(CaBr2)=Ar(Ca)+2Ar(Br)=40+280=200, М(CaBr2)=200 г/моль

n(CaBr2)=m(CaBr2)/M(CaBr2)=20 г : 200 г/моль=0,1 моль

2. Знайдемо кількість речовини аніонів у кожній сполуці.

Формульна одиниця солі СаСО3 містить 1 аніон СО32-, тому в 1 моль СаСО3 міститься 1 моль аніонів СО32-. У 0,2 моль цієї сполуки кількість речовини аніонів у 0,2 рази більші:

n(CO32-)=1n(CaCO3)=10,2 моль=0,2 моль

Формульна одиниця солі СаBr2 містить 2 аніони Br-, тому в 1 моль СаBr2 міститься 2 моль аніонів Br-. У 0,1 моль цієї сполуки кількість речовини аніонів у 0,1 рази більші:

n(Br-)=2n(CaBr2)=20,1 моль=0,2 моль

Отже, n(CO32-)=n(Br-)

Відповідь: однакова

 

Вправа 185 

У порції натрій сульфату міститься 0,5 моль SO42- йонів. Визначте кількість речовини і масу йонів Натрію в цій порції сполуки? (Усно.)

Відомо: n(SO42-)=0,5 моль

Знайти: n(Na+)-?, m(Na+)-?

Розв'язування

1. Знайдемо кількість речовини йонів Натрію.

Формульна одиниця солі Nа24 містить 2 йони Na+ і 1 йон SО42-, тому в 1 моль Na24 міститься 2 моль йонів Na+ і 1 моль йонів SО42-, тобто йонів Na+ є у два рази більше. Якщо в порції натрій сульфату міститься 0,5 моль йонів SO42-, то йонів Na+ буде міститися у 2 рази більше:

n(Na+)=2n(SO42-)=20,5 моль=1 моль

2. Масу йонів Na+ кількістю речовини 1 моль обчислюємо за формулою: m=nM

m(Nа+)=n(Na+)M(Na+)=1 моль  23 г/моль=23 г

Відповідь: n(Na+)=1 моль, m(Na+)=23 г

 

Вправа 186 

Де міститься найбільша сумарна кількість йонів: в 1 моль алюміній сульфату, 2 моль ферум (ІІІ) нітрату, 3 моль барій хлориду чи 4 моль літій фториду?

Відомо: n(Al2(SO4)3)=1 моль, n(Fe(NO3)3)=2 моль, n(BaCl2)=3 моль,

n(LiF)=4 моль

Знайти: де міститься найбільша сумарна кількість йонів?

Розв'язування

Формульна одиниця солі Al2(SО4)3 містить 2 йони Al3+ і 3 йони SО42-, разом 5 усіх йонів, тому в 1 моль сполуки Al2(SО4)3  міститься 5 моль усіх йонів, тобто

n(Al3+,SO42-)=5 моль

Формульна одиниця солі Fe(NО3)3 містить 1 йон Fe3+ і 3 йони NО3-, разом 4 усіх йонів, тому в 1 моль Fe(NО3)3 міститься 4 моль усіх йонів. У 2 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 2 рази більші:

n(Fe3+,NO3-)=4n(Fe(NO3)3)=42 моль=8 моль

Формульна одиниця солі BaCl2 містить 1 йон Ba2+ і 2 йони Cl-, разом 3 усіх йонів, тому в 1 моль BaCl2 міститься 3 моль усіх йонів. У 3 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 3 рази більші:

n(Ba2+,Cl-)=3n(BaCl2)=33 моль=9 моль

Формульна одиниця солі LiF містить 1 йон Li+ і 1 йон F-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль LiF міститься 2 моль усіх йонів. У 4 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 4 рази більші:

n(Li+,F-)=2n(LiF)=24 моль=8 моль

9 моль>8 моль>4 моль

Оскільки число структурних частинок (йонів) обчислюється за формулою N=nNА, де NA-постійна величина, тоді в найбільшій порції кількості речовини йонів буде міститися найбільша сумарна кількість йонів.

Відповідь: найбільша сумарна кількість йонів міститься у порції 3 моль BaCl2.

 

Вправа 187 

Для дослідів узяли однакові маси ферум (ІІІ) ортофосфату, натрій хлориду та кальцій карбонату. Зіставте сумарні кількості йонів у цих порціях солей та виберіть правильну відповідь:

а) найбільше йонів у порції ферум (ІІІ) ортофосфату;

б) найбільше йонів у порції натрій хлориду;

в) найбільше йонів у порції кальцій карбонату;

г) у взятих порціях солей однакова кількість йонів.

Відповідь: б)
Відомо: m(FePO4)=m(NaCl)=m(CaCO3)=m г= 1 г

Знайти: порівняти сумарні кількості йонів-?

Розв'язування

1. Знайдемо кількість речовини йонів у кожній сполуці.

Формульна одиниця солі FeРО4 містить 1 йон Fe3+ і 1 йон РО43-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль FeРО4 міститься 1 моль йонів Fe3+ і 1 моль йонів PO43- або 2 моль усіх йонів.

Формульна одиниця солі NaCl містить 1 йон Na+ і 1 йон Cl-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль NaCl міститься 1 моль йонів Na+ і 1 моль йонів Cl- або 2 моль усіх йонів.

Формульна одиниця солі CaCО3 містить 1 йон Ca2+ і 1 йон СО32-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль СаСО3 міститься 2 моль усіх йонів. 

2. Обчислюємо молярні маси сполук.

Мr(FePO4)=Ar(Fe)+Ar(P)+4Ar(O)=56+31+416=151, М(FePO4)=151 г/моль

Мr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, М(NaCl)=58,5 г/моль

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, М(CaCO3)=100 г/моль

Оскільки значення молярних мас цих солей різні, відповідно й різною буде кількість речовини йонів, що містяться в цих порціях однакової маси.

n(Fe3+,PO43-)=2n(FePO4)=2m/151 моль=2/151 моль

n(Na+,Cl-)=2n(NaCl)=2m/58,5 моль=2/58,5 моль

n(Ca2+,CO32-)=2n(CaCO3)=2m/100 моль=2/100 моль

З декількох дробів з однаковими чисельниками менший є той дріб, у якого більший знаменник, тому n(Fe3+,PO43-)<n(Ca2+,CO32-)<n(Na+,Cl-)

Оскільки число структурних частинок (йонів) обчислюється за формулою N=nNA, де NA-постійна величина, тоді в найбільшій порції кількості речовини йонів буде міститися найбільша сумарна кількість йонів.

Отже, N(Fe3+,PO43-)<N(Ca2+,CO32-)<N(Na+,Cl-)

Відповідь: б)

Інші завдання дивись тут...