Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 196. Які сполуки називають солями? Сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них? Схожі: до складу двох сполук входять катіони металічних елементів. Відрізняються: до складу солей входять аніони кислотних залишків, а до складу основ гідроксид аніони ОН-.

 

Вправа 197. Складіть формули солей, які складаються з таких йонів: Li+, Mg2+NO3-, CO32-.

LiNO3, Li2CO3, Mg(NO3)2, MgCO3.

 

Впрва 198. Запишіть у відповідні клітинки поданої нижче таблиці формули йонів, які містяться в солях Al(NO3)3, ВаВг2, К3РO4, Na2S:

Катіони Катіони Аніони Аніони
однозарядні багатозарядні однозарядні багатозарядні
К+, Na+ Al3+, Ba2+ NO3-, Br- PO43-, S2-

Для з'ясування значень зарядів йонів можна скористатися таблицею розчинності неорганічних сполук, що міститься на форзаці підручника. 

 

Вправа 199. Дайте назви солям, що мають такі формули:

NaBr - натрій бромід

Al2S3 - алюміній сульфід

Li2SO4 - літій сульфат

CaSО3 - кальцій сульфіт

 

Вправа 200. Складіть формули цезій йодиду, алюміній фториду, хром (ІІІ) сульфату, літій ортофосфату.

CsI2, AlF3, Cr2(SO4)3, Li3PO4 

Щоб скласти формулу солі, потрібно знати заряди  катіона і аніона, а також зважати на те, що сполука є електронейтральною. Для з'ясування значень зарядів йонів можна скористатися таблицею розчинності неорганічних сполук, що міститься на форзаці підручника. 

 

Вправа 201. Однакова чи різна кількість речовини аніонів міститься в 20 г СаСО3 і в 20 г СаВг2? (Усно.)

Відомо: m(CaCO3)=m(CaBr2)=20 г.

Однакова чи різна кількість речовини аніонів?

Розв'язування:

Кількість речовини кожної сполуки обчислюємо за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль. 

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому 

М(CaCO3)=100 г/моль

n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=20 г:100 г/моль=0,2 моль

Мr(CaBr2)=Ar(Ca)+2Ar(Br)=40+280=200, тому М(CaBr2)=200 г/моль

n(CaBr2)=m(CaBr2)/M(CaBr2)=20 г:200 г/моль=0,1 моль

Знайдемо кількості речовини аніонів у кожній сполуці.

Формульна одиниця солі СаСО3 містить 1 аніон СО32-, тому в 1 моль СаСО3 міститься 1 моль аніонів СО32-. У 0,2 моль цієї сполуки кількості речовини аніонів у 0,2 рази більші, тому 

n(CO32-)=1n(CaCO3)=10,2 моль=0,2 моль.

Формульна одиниця солі СаBr2 містить 2 аніони Br-, тому в 1 моль СаBr2 міститься 2 моль аніонів Br-. У 0,1 моль цієї сполуки кількості речовини аніонів у 0,1 рази більші, тому

n(Br-)=2n(CaBr2)=20,1 моль=0,2 моль. 

Отже, n(CO32-)=n(Br-).

Відповідь: кількість речовини аніонів у сполуках однакова.

 

Вправа 202. За допомогою хімічного аналізу встановлено, що в порції натрій сульфату міститься 0,5 моль SO42- йонів. Яка кількість речовини і яке число йонів Натрію в цій порції сполуки? (Усно.)

Відомо: n(SO42-)=0,5 моль. Знайти: n(Na+)-?, N(Na+)-?

Розв'язування:

Формульна одиниця солі Nа24 містить 2 йони Na+ і 1 йон SО42-, тому в 1 моль Na24 міститься 2 моль йонів Na+ і 1 моль йонів SО42-, тобто йонів Na+ є у два рази більше. Якщо в порції натрій сульфату міститься 0,5 моль йонів SO42-, то йонів Na+ буде міститися у 2 рази більше

n(Na+)=20,5 моль=1 моль.

З формули n=N/NА, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює  6,02•1023моль-1, находимо число йонів N=nNA

N(Nа+)=n(Na+)NA= 1 моль  6,02•1023моль-1=6,021023

Відповідь: n(Na+)=1 моль, N(Na+)=6,021023

 

Вправа 203. Де міститься найбільша сумарна кількість йонів: в 1 моль алюміній сульфату, 2 моль ферум (ІІІ) нітрату, 3 моль барій хлориду чи 4 моль літій фториду?

Відомо: n(Al2(SO4)3)=1 моль, n(Fe(NO3)3)=2 моль, n(BaCl2)=3 моль, n(LiF)=4 моль. Знайти: де міститься найбільша сумарна кількість йонів?

Розв'язування:

Формульна одиниця солі Al2(SО4)3 містить 2 йони Al3+ і 3 йони SО42-, разом 5 усіх йонів, тому в 1 моль Al2(SО4)3 міститься 5 моль усіх йонів.

Формульна одиниця солі Fe(NО3)3 містить 1 йон Fe3+ і 3 йони NО3-, разом 4 усіх йонів, тому в 1 моль Fe(NО3)2 міститься 4 моль усіх йонів. У 2 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 2 рази більші, тому 2 моль4=8 моль.

Формульна одиниця солі BaCl2 містить 1 йон Ba2+ і 2 йони Cl-, разом 3 усіх йонів, тому в 1 моль BaCl2 міститься 3 моль усіх йонів. У 3 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 3 рази більші, тому 3 моль3=9 моль.

Формульна одиниця солі LiF містить 1 йон Li+ і 1 йон F-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль LiF міститься 2 моль усіх йонів. У 4 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у 4 рази більші, тому 4 моль2=8 моль.

Оскільки число структурних частинок (йонів) обчислюється за формулою N=nNA, де NA-постійна величина, тоді в найбільшій кількості речовини йонів буде міститися найбільша сумарна кількість йонів.

Відповідь: найбільша сумарна кількість йонів буде міститися у 3 моль барій хлориду.

 

Вправа 204. Для дослідів узяли однакові маси ферум (ІІІ) ортофосфату, натрій хлориду та кальцій карбонату. Зіставте сумарні кількості йонів у цих порціях солей та виберіть правильну відповідь:

а) найбільше йонів у порції ферум (ІІІ) ортофосфату;

б) найбільше йонів у порції натрій хлориду;

в) найбільше йонів у порції кальцій карбонату;

г) у взятих порціях солей однакова кількість йонів.
Відомо: m(FePO4)=m(NaCl)=m(CaCO3)=m г. 
Порівняти сумарні кількості йонів.

Розв'язування:

Кількість речовини кожної сполуки обчислюємо за формулою n=m/M, де

M=Mrг/моль. 

Мr(FePO4)=Ar(Fe)+Ar(P)+4Ar(O)=56+31+416=151, тому 

М(FePO4)=151 г/моль

n(FePO4)=m(FePO4)/M(FePO4)=m г:151 г/моль=m/151 моль

Мr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, тому М(NaCl)=58,5 г/моль

n(FePO4)=m(FePO4)/M(FePO4)=m г:58,5 г/моль=m/58,5 моль

Мr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+316=100, тому 

М(CaCO3)=100 г/моль

n(FePO4)=m(FePO4)/M(FePO4)=m г:100 г/моль=m/100 моль

Знайдемо кількості речовини йонів у кожній сполуці.

Формульна одиниця солі FeРО4 містить 1 йон Fe3+ і 1 йон РО43-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль FeРО4 міститься 1 моль йонів Fe3+ і 1 моль йонів PO43- або 2 моль усіх йонів. У m/151 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у m/151 більші, тому 

n(Fe3+,PO43-)=2m/151 моль=2m/151 моль.

Формульна одиниця солі NaCl містить 1 йон Na+ і 1 йон Cl-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль NaCl міститься 1 моль йонів Na+ і 1 моль йонів Cl- або 2 моль усіх йонів. У m/58,5 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у m/58,5 більші, тому 

n(Na+,Cl-)=2m/58,5 моль=2m/58,5 моль.

Формульна одиниця солі CaCО3 містить 1 йон Ca2+ і 1 йон СО32-, разом 2 усіх йонів, тому в 1 моль СаСО3 міститься 2 моль усіх йонів. У m/100 моль цієї сполуки кількості речовини йонів у m/100 більші, тому

n(Ca2+,CO32-)=2m/100 моль=2m/100 моль.

З декількох дробів з однаковими чисельниками менший є той дріб,

у якого більший знаменник, тому n(Fe3+,PO43-)<n(Ca2+,CO32-)<n(Na+,Cl-)

Оскільки число структурних частинок (йонів) обчислюється за формулою N=nNA, де NA-постійна величина, тоді в найбільшій кількості речовини йонів буде міститися найбільша сумарна кількість йонів.

N(Fe3+,PO43-)<N(Ca2+,CO32-)<N(Na+,Cl-)

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...