Інші завдання дивись тут...

Зверніть увагу, майже кожна хімічна задача може бути розв'язана кількома способами. Намагайтеся віднаходити  різні варіанти розв'язування конкретної задачі,

але обирайте той з них, який є найраціональнішим.

Зеленим кольором даються пояснення. 

Вправа 214. Знайдіть значення х у таких записах (усно):

а)   х моль                  0,2 моль

       SO3  +  Lі2O =    Li2SO4;

     1 моль                  1 моль 

Під формулами сполук у хімічному рівнянні записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами рівняння.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 1 моль SO3 утворюється 1 моль Li2SO4,

за умовою задачі з х моль SO3 - 0,2 моль Li2SO4.

1 моль / x моль = 1 моль / 0,2 моль

х моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

х = 0,2 моль  1 моль / 1 моль

х = 0,2 моль.

Відповідь: 0,2 моль SO3.

б)   4 моль    х моль

    MgO  +    2НСl = MgCl2 + Н2O; 

     1 моль    2 моль

Під формулами реагентів у хімічному рівнянні записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами рівняння.

Складаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 1 моль MgO реагує з 2 моль HCl,

за умовою задачі 4 моль MgO - х моль HCl.

4 моль / 1 моль = х моль / 2 моль

х моль • 1 моль = 4 моль • 2 моль

х = 4 моль  2 моль / 1 моль

х = 8 моль.

Відповідь: 8 моль HCl.

в)  х л        1 моль

    СО2   +  2КОН = К2СО3 + Н2О;

     22,4 л    2 моль

Cкладаємо пропорцію й розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 22,4 л СО2 реагують з 2 моль КОН,

за умовою задачі х л СО2 - 1 моль КОН.

х л / 22,4 л = 1 моль / 2 моль

х моль • 2 моль = 22,4 л • 1 моль

х = 22,4 л  1 моль / 2 моль

х = 11,2 л.

Відповідь: 11,2 л СО2.

г)  44,8  л   х г 

     SО2 + ВаО = BaSО3.

     22,4 л  153 г

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 22,4 л SO2 реагують з 153 г ВаО,

за умовою задачі 44,8 л SO2 - х г ВаО.

44,8 л / 22,4 л = х г / 153 г

х г • 22,4 л = 44,8 л • 153 г

х = 44,8 л  153 г / 22,4 л

х = 306 г.

Відповідь: 306 г ВаО.

 

Вправа 215. Яка кількість речовини фосфор (V) оксиду утворюється при взаємодії 0,1 моль фосфору з достатньою кількістю кисню?

Дано: n(P)=0,1 моль. Знайти: n(P2O5)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

0,1 моль            х моль

4Р    +   5О2 = 2Р2О5

4 моль             2 моль

Під формулами сполук Р і Р2О5 записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (4 моль, 2 моль відповідно), а над формулами - наведену в умові задачі кількість речовини фосфору (0,1 моль) і невідому кількість речовини оксиду (х моль).

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 4 моль Р утворюється 2 моль Р2О5,

за умовою задачі з 0,1 моль Р - х моль Р2О5.

4 моль / 0,1 моль=2 моль / х моль

х моль • 4 моль = 0,1 моль  2 моль

х = 0,1 моль • 2 моль / 4 моль

х = 0,05 моль

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції: 4Р+О2=2Р2О5

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількості речовини:

n(P):n(P2O5)=4:2=2:1.

Маємо n(P):n(P2O5)=2:1, звідси n(P2O5)=n(P):2=0,1 моль:2=0,05 моль.

Відповідь: n(P2O5)=0,05 моль.

 

Вправа 216. Реакція відбувається за рівнянням А + ЗБ = 2В + ЗГ. Які кількості речовини В і Г утворяться, якщо прореагує:

а) 0,1 моль А;

Розв'язування:

І спосіб

0,1 моль          х моль    у моль

 А      +   ЗБ = 2В    +   ЗГ

1 моль            2 моль    3 моль

Під формулами сполук (А, В і Г) записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (1 моль, 2 моль і 3 моль відповідно), а над формулами речовин - наведену в умові задачі кількість речовини сполуки А (0,1 моль) і невідомі кількості речовин сполук В і Г (х моль і у моль).

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для знаходження кількості речовини В:

за рівнянням реакції з 1 моль сполуки А утворюється 2 моль сполуки В,

за умовою задачі з 0,1 моль сполуки А - х моль сполуки В.

1 моль / 0,1 моль=2 моль / х моль

х моль • 1 моль = 0,1 моль  2 моль

х = 0,1 моль • 2 моль / 1 моль

х = 0,2 моль

Пропорція для знаходження кількості речовини Г:

за рівнянням реакції з 1 моль сполуки А утворюється 3 моль сполуки Г,

за умовою задачі з 0,1 моль сполуки А - у моль сполуки Г.

1 моль / 0,1 моль=3 моль / у моль

у моль • 1 моль = 0,1 моль  3 моль

у = 0,1 моль • 3 моль / 1 моль

у = 0,3 моль

ІІ спосіб

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількості речовини.

n(А):n(В)=1/2. Звідси n(В)=n(А):1/2=n(A)2/1=0,1 моль 2/1= 0,2 моль. 

n(А):n(Г)=1/3. Звідси n(Г)=n(А):1/3=n(A)3/1=0,1 моль 3/1= 0,3 моль.

Відповідь: n(В)=0,2 моль, n(Г)=0,3 моль.

б) 6 моль Б?

Розв'язування:

І спосіб

       6 моль    х моль    у моль

 А + ЗБ   =   2В    +   ЗГ

       3 моль    2 моль    3 моль

Під формулами сполук (Б, В і Г) записуємо їх кількості речовин згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (3 моль, 2 моль і 3 моль відповідно), а над формулами речовин - наведену в умові задачі кількість речовини сполуки Б (6 моль) і невідомі кількості речовини сполук В і Г (х моль і у моль).

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для знаходження кількості речовини В:

за рівнянням реакції з 3 моль сполуки Б утворюється 2 моль сполуки В,

за умовою задачі з 6 моль сполуки Б - х моль сполуки В.

3 моль / 6 моль=2 моль / х моль

х моль • 3 моль = 6 моль  2 моль

х = 6 моль • 2 моль / 3 моль

х = 4 моль

Пропорція для знаходження кількості речовини Г:

за рівнянням реакції з 3 моль сполуки Б утворюється 3 моль сполуки Г,

за умовою задачі з 6 моль сполуки Б - у моль сполуки Г.

6 моль / 3 моль=у моль / 3 моль

у моль • 3 моль = 6 моль  3 моль

у = 6 моль • 3 моль / 3 моль

у = 6 моль

ІІ спосіб

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількостей речовини.

n(А):n(В)=3/2. Звідси n(В)=n(А):3/2=n(A)2/3=6 моль2/3=4 моль. 

n(А):n(Г)=3/3. Звідси n(Г)=n(А):3/3=n(A)3/3=6 моль3/3=6 моль. 

Відповідь: n(В)=4 моль, n(Г)=6 моль.

 

Вправа 217. Яка маса магній оксиду утворилася після спалювання 12 г магнію? (Усно.)

Дано: m(Mg)=12 г. Знайти: m(MgО)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 12 г            х г

2Mg + O2 = 2MgO

48 г             80 г

Над формулами сполук Mg і MgО записуємо наведену в умові задачі масу магнію (12 г) і невідому масу оксиду (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль магнію і 2 моль магній оксиду, бо прореагувало 2 моль магнію Mg з утвореннм 2 моль магній оксиду MgO.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль.

Маса 1 моль=24 г, а маса 2 моль=48 г.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль.  

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 48 г Mg утворюється 80 г MgO,

за умовою задачі з 12 г Mg - х г MgO.

48 г / 12 г = 80 г / х г

х г • 48 г = 12 г • 80 г

х = 12 г • 80 г / 48 г

х = 20 г

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини магнію масою 12 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Mg)=Ar(Mg)=24, M(Mg)=24 г/моль. 

n(Mg)=m(Mg) : M(Mg)=12 г : 24 г/моль=0,5 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини магнію й невідому кількість речовини магній оксиду:

0,5 моль            х моль

2Mg     +  O2  =  2MgO

2 моль              2 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини магній оксиду:

0,5 моль / 2 моль = х моль / 2 моль

х моль • 2 моль = 0,5 моль • 2 моль

х = 0,5 моль • 2 моль / 2 моль

х = 0,5 моль

З формули n=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу m=n•M.

Mr(MgO)=Ar(Mg)+Ar(O)=24+16=40, M(MgO)=40 г/моль.

m(MgO)=n(MgO)M(MgO)=0,5 моль40 г/моль=20 г.

Відповідь: m(MgO)=20 г.

 

Вправа 218. Обчисліть масу кальцій нітрату, що утворився внаслідок взаємодії 25,2 г нітратної кислоти з кальцій оксидом.

Дано: m(HNO3)=25,2 г. Знайти: m(Ca(NО3)2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 25,2 г               х г

2HNO3 + CaO = Ca(NO3)2 + H2O

126 г                 164 г

Над формулами сполук HNO3 і Ca(NO3)2 записуємо наведену в умові задачі масу кислоти (25,2 г) і невідому масу солі (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль нітратної кислоти і 2 моль кальцій нітрату, бо прореагувало 2 моль нітратної кислоти HNO3 з утвореннм 2 моль кальцій нітрату Ca(NO3)2.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+3•16=63M(HNO3)=63 г/моль.

Маса 1 моль=63 г, а маса 2 моль=126 г.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar(Ca)+2Ar(N)+6Ar(O)=40+214+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164 г/моль.  Маса 1 моль=164 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 126 г HNO3 утворюється 164 г Ca(NO3)2,

за умовою задачі з 25,2 г HNO3 - x г Ca(NO3)2.

126 г / 25,2 г = 164 г / х г

х г • 126 г = 25,2 г • 164 г

х = 25,2 г • 164 г / 126 г

х = 32,8 г

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти масою 25,2 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3Ar(O)=1+14+3•16=63M(HNO3)=63 г/моль. 

n(HNO3)=m(HNO3) : M(HNO3)=25,2 г : 63 г/моль=0,4 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини нітратної кислоти й невідому кількість речовини кальцій нітрату:

0,4 моль              х моль

2HNO3  +  CaO = Ca(NO3)+ H2O

2 моль               1 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини кальцій нітрату:

0,4 моль / 2 моль = х моль / 1 моль

х моль • 2 моль = 0,4 моль • 1 моль

х = 0,4 моль • 1 моль / 2 моль

х = 0,2 моль

З формули n=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу кальцій нітрату m=n•M.

Mr(Ca(NO3)2)=Ar(Ca)+2Ar(N)+6Ar(O)=40+214+616=164,

M(Ca(NO3)2)=164 г/моль.

m(Ca(NO3)2)=n(Ca(NO3)2)M(Ca(NO3)2)=0,2 моль•16г/моль=32,8 г.

Відповідь: m(Ca(NO3)2)=32,8 г.

 

Вправа 219. Який об'єм сірчистого газу SО2 (н.у.) було добуто після спалювання 16 г сірки? (Усно.)

Дано: m(S)=16 г. Знайти: V(SO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 16 г           х л

  S   + O2 = SO2

 32 г          22,4 л

Над формулами сполук S і SO2 записуємо наведену в умові задачі масу сірки (16 г) і невідомий об'єм газу (х л), а під формулами сполук - масу і об'єм відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) сірки й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль сірки S з утворенням 1 моль сірчистого газу SO(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Mr(S)=Ar(S)=32M(S)=32 г/моль.

Маса 1 моль=32 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 32 г S утворюється 22,4 л SO2,

за умовою задачі з 16 г S - х л SO2.

32 г / 16 г = 22,4 л / х л

х л • 32 г = 16 г • 22,4 л

х = 16 г • 22,4 л / 32 г

х = 11,2 л

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини сірки масою 16 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(S)=Ar(S)=32M(S)=32 г/моль.

n(S)=m(S) : M(S)=16 г : 32 г/моль=0,5 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини сірки й невідому кількість речовини сірчистого газу:

0,5 моль        х моль

S     +   O2 = SO2

1 моль          1 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини cірчистого газу.

0,5 моль / 1 моль = х моль / 1 моль

х моль • 1 моль = 0,5 моль • 1 моль

х = 0,5 моль • 1 моль / 1 моль

х = 0,5 моль

З формули n=V/VM, де VM=22,4 л/моль за н.у., знаходимо об'єм V=n•VM.

V(SO2)=n(SO2)VM=0,5 моль•22,4 л/моль=11,2 л.

Відповідь: V(SO2)=11,2 л.

 

Вправа 220. Обчисліть об'єм вуглекислого газу (н.у.), необхідний для повного перетворення 37 г кальцій гідроксиду на кальцій карбонат.

Дано: m(Са(ОН)2)=37 г. Знайти: V(СO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 37 г          х л

  Са(ОН)2 + СO2 = СаСO+ Н2О

 74 г          22,4 л

Над формулами сполук Ca(OH)2 і CO2 записуємо наведену в умові задачі масу гідроксиду (37 г) і невідомий об'єм газу (х л), а під формулами сполук - масу і об'єм відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) кальцій гідроксиду й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з 1 моль вуглекислого газу СO(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Mr(Са(ОН)2)=Ar(Са)+2Ar(О)+2Ar(Н)=40+216+2•1=74

M(Са(OН)2)=74 г/моль. Маса 1 моль=74 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 74 г Са(ОН)2 реагує з 22,4 л СО2,

за умовою задачі 37 г Са(ОН)2 - х л СО2.

74 г / 37 г = 22,4 л / x л

х л • 74 г = 37 г • 22,4 л

х = 37 г • 22,4 л / 74 г

х = 11,2 л

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини кальцій гідроксиду масою 37 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Са(ОН)2)=Ar(Са)+2Ar(О)+2Ar(Н)=40+216+2•1=74

M(Са(OН)2)=74 г/моль.

n(Са(ОН)2)=m(Са(ОН)2) : M(Са(ОН)2)=37 г : 74 г/моль=0,5 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини кальцій гідроксиду й невідому кількість речовини вуглекислого газу:

0,5 моль     х моль

Са(ОН)2  +  СO= СаСO32О

1 моль       1 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини вуглекислого газу.

0,5 моль / 1 моль = х моль / 1 моль

х моль • 1 моль = 0,5 моль • 1 моль

х = 0,5 моль • 1 моль / 1 моль

х = 0,5 моль

З формули n=V/VM, де VM=22,4 л/моль за н.у., знаходимо об'єм V=n•VM.

V(СO2)=n(СO2)VM=0,5 моль•22,4 л/моль=11,2 л.

Відповідь: V(СO2)=11,2 л.

 

Вправа 221. Після добавляння надлишку води до суміші оксидів Фосфору (V) і Силіцію (ІV) утворилося 98 г ортофосфатної кислоти і залишилось 20 г твердої речовини. Обчисліть масу фосфор (V) оксиду та його масову частку в суміші оксидів.

Дано: m(H3PO4)=98 г, m(залишку)=20 г.

Знайти: m(P2O5)-?, ω(P2O5)-?

Розв'язування:

І спосіб

У суміші оксидів з водою реагує тільки фосфор (V) оксид.

Складаємо рівняння реакції:

 х г                  98 г

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

142 г                 196 г

Над формулами сполук Р2O5 і Н3РO4 записуємо наведену в умові задачі масу кислоти (98 г) і невідому масу оксиду (х г), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль фосфор (V) оксиду і 2 моль ортофосфатної кислоти, бо прореагувало 1 моль фосфор (V) оксиду Р2O5 з утворенням 2 моль ортофосфатної кислоти Н3РО4.

Mr(Р2О5)=2Ar(Р)+5Ar(O)=231+516=142, M(Р2O5)=142 г/моль.  

Маса 1 моль=142 г.

Mr(H3РO4)=3Ar(H)+Ar(Р)+4Ar(O)=31+31+4•16=98, M(H3РO4)=98 г/моль. 

Маса 1 моль=98 г, а маса 2 моль = 196 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 142 г Р2О5 утворюється 196 г Н3РО4,

за умовою задачі з х г Р2О5 - 98 г Н3РО4.

142 г / х г = 196 г / 98 г

х г • 196 г = 98 г • 142 г

х = 98 г • 142 г / 196 г

х = 71 г

Обчислюємо масову частку оксиду Р2О5 у суміші за формулою:

ω(P2O5)=m(P2O5)/m(суміші), де

m(суміші)=m(Р2О5)+m(залишку)=71 г + 20 г = 91 г

ω(P2O5)=71 г / 91 г = 0,78 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 78%.

II спосіб

У суміші оксидів з водою реагує тільки фосфор (V) оксид. 

Складаємо рівняння реакції: Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

Обчислюємо кількість речовини ортофосфатної кислоти масою 98 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(H3РO4)=3Ar(H)+Ar(Р)+4Ar(O)=31+31+4•16=98M(H3РO4)=98 г/моль. 

n(H3РO4)=m(H3РO4) : M(H3РO4)=98 г : 98 г/моль=1 моль.

Записуємо під формулами сполук у хімічному рівнянні їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами, а над формулами - обчислену кількість речовини ортофосфатної кислоти й невідому кількість речовини оксиду:

х моль              1 моль

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4

1 моль              2 моль

Обчислюємо за допомогою пропорції кількість речовини фосфор (V) оксиду:

х моль / 1 моль = 1 моль / 2 моль

х моль • 2 моль = 1 моль • 1 моль

х = 1 моль • 1 моль / 2 моль

х = 0,5 моль

З формули n=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу m=n•M. 

Mr(Р2О5)=2Ar(Р)+5Ar(O)=231+516=142, M(Р2O5)=142 г/моль.

m(P2O5)=n(P2O5)M(P2O5)=0,5 моль•142 г/моль=71 г.

Обчислюємо масову частку оксиду Р2О5 у суміші за формулою:

ω(P2O5)=m(P2O5)/m(суміші), де

m(суміші)=m(Р2О5)+m(залишку)=71 г + 20 г = 91 г

ω(P2O5)=71 г / 91 г = 0,78 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 78%.

Відповідь: m(P2O5)=71 г, ω(P2O5)=0,78 або 78%.

 

Вправа 222. У результаті реакції 1,52 г суміші сірчистого і вуглекислого газів із барій оксидом утворилося 6,07 г суміші солей. Визначте маси газів у суміші.

Відомо: m(SO2,CO2)=1,52 г; m(суміші солей)=6,07 г

Знайти: m(SO2)-?, m(CO2)-?

Розв'язування:

1. Приймаємо масу сірчистого газу за х г. Тоді маса вуглекислого газу рівна 1,52-x.

2. Складаємо два хімічні рівняння:

х г              m1 г  

SO2 + BaO = BaSO3 

64 г             217 г 

(1,52 - х) г               m2 г

CO2         +   BaO = BaCO3

44 г                       197 г

Над формулами сполук SO2 і CO2 записуємо маси (х г та (1,52 - х) г відповідно) і невідомі маси солей BaSO3 i BaCO3, позначивши через змінні m1 i m2, (m1 г і m2 г відповідно), а під формулами сполук - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mrг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль, бо прореагувало 1 моль SO2 i 1 моль CO2 з утворенням 1 моль BaSO3 i 1 моль BaCO3.

Mr(2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+216=64, M(SO2)=64 г/моль.

Маса 1 моль = 64 г.

Mr(2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+216=44, M(CO2)=44 г/моль.

Маса 1 моль = 44 г.

Mr(BaSО3)=Ar(Ba)+Ar(S)+3Ar(O)=137+32+316=217,

M(BaSO3)=217 г/моль. Маса 1 моль = 217 г.

Mr(BaCО3)=Ar(Ba)+Ar(C)+3Ar(O)=137+12+316=197,

M(BaCO3)=197 г/моль. Маса 1 моль = 197 г.

3. Записуємо дві пропорції та виводимо математичні вирази для мас солей:

х / 64 = m1 / 217 

m1  64 = x  217

m1 = х • 217 / 64

1,52-x / 44 = m2 / 197

m2 • 44 = 197 • (1,52-x)

m2 = 197 • (1,52-x) / 44

4. За умовою задачі маса суміші солей рівна 6,07 г, тому m1+m2=6,07.

Підставимо в це рівняння отримані вирази для змінних m1 i m2 і розв'яжемо рівняння.

х • 217 / 64 + 197 • (1,52-x) / 44 = 6,07

Зведемо до спільного знаменника: перший дріб помножимо на 44, другий - на 64, а суму - на добуток чисел 4464, одержимо

44 • (х • 217) + 64 197 • (1,52-x) = 6,07  44  64

9548 х + 19164,16 - 12608 х = 17093,12

12608 х - 9548 х = 19164,16 - 17093,12

3060 х = 2071,04

х = 2071,04 : 3060

х = 0,68

Отже, m(SO2)=0,68 г, а m(CO2)=1,52-х =1,52-0,68=0,84 г.

Відповідь: m(SO2)=0,68 г, m(СO2)=0,84 г.

Інші завдання дивись тут...