Інші завдання дивись тут...

Вправа 219

Назвіть характерні фізичні властивості кислот. 

Майже всі кислоти за звичайних умов є рідинами, мають низькі температури плавлення й кипіння, розчиняються у воді (крім кислоти H2SiO3). Ортофосфатна кислота H3PO4, ортоборатна (борна) H3BO3, метасилікатна H2SiO3 ― тверді речовини. Хлоридна кислота HCl, сульфідна H2S, нітратна HNO3 ― леткі кислоти, мають запах.

Чим вони зумовлені? Молекулярною будовою.

 

Вправа 220

Чи можна розрізнити за допомогою лакмусу, фенолфталеїну, універсального індикатора розчини кислоти і лугу? Можна. 

Якщо так, то як саме? Лакмус й універсальний індикатори у розчині кислоти набувають червоного кольору, а в розчині лугу ― синього кольору. Фенолфталеїн у розчині кислоти не змінює свого забарвлення й залишається безбарвним, а в розчині лугу стає малиновим. Отже, фенолфталеїном не можна виявити кислоту в розчині.

 

Вправа 221

Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

a) Mg + 2НВг = MgBr2 + H2

    BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O

    2NaOH + H2SiO3 = Na2SiO3 + 2H2

б) Li2O + H2SO4 = Li2SO4 + H2O

   Fe(OH)2 + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + 2H2O

   3K2SiO3 + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2SiO3

 

Вправа 222

Замість крапок напишіть формули кислот-реагентів, продуктів реакцій і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

a) Fe + 2HCl = FeCI2 + H2

   3Li2O + 2H3PO4 =  2Li3PO4 + 3H2O

   KOH + HNO3 = KNO3 +H2O

б) 2Аl + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2;

   Cr(OH)2 + H2SO4 = CrSO4 + 2H2O;

   AgNO3 + HI = AgI + HNO3

 

Вправа 223

Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між розбавленою сульфатною кислотою і такими речовинами:

а) цинк; 

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

б) срібло; Метал стоїть після водню в ряді хімічної активності металів Бекетова, тому реакція не відбувається.

в) карбон (ІV) оксид; Кислотний оксид, тому реакція не відбувається.

г) фторидна кислота; Кислота, тому реакція не відбувається.

ґ) барій гідроксид;

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2H2O

Розбавлена сульфатна кислота реагує з металами, що стоять до водню Н2 в ряді хімічної активності металів Бекетова, з основними оксидами, з основами та розчинними солями. 

д) плюмбум (ІІ) нітрат;

H2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4+ 2HNO3 

 

Вправа 224

Для кожного перетворення напишіть по два хімічних рівняння:

а) НСl -> СаСl2

2HCl + CaO = CaCl2 + H2O

2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O

б) H2S -> K2S;

H2S + K2O = K2S + H2O

H2S + 2KOH = K2S + 2H2O

в) Н3РO4 -> Ba3(PO4)2

2H3PO4 + 3BaO = Ba3(PO4)2 + 3H2O

2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O

 

Вправа 225

Щоб здійснити реакцію між натрій хлоридом і сульфатною кислотою, до твердої солі додають чисту кислоту і нагрівають цю суміш. Поясніть, чому не використовують розчини сполук і для чого необхідне нагрівання. Розчини сполук не використовують, бо реагенти і продукти реакції є розчинними, реакція обміну не відбувається. Сульфатна і хлоридна кислоти сильні, але перша є нелетка, а друга ― летка. Тому реакцію можна здійснити лише за відсутності води. Буде виділятися хлороводень. Взаємодії речовин сприяє нагрівання.

Записуємо хімічне рівняння добування хлороводню і хлоридної кислоти (хлороводень, розчинений у воді), вказавши умови здійснення реакції:

2NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) = Na2SO4 + 2HCl↑ при нагріванні.

Отже, для добування сильної леткої кислоти реакцію здійснюють не в розчині, а між твердою сіллю і нелеткою кислотою (чистою або її концентрованим розчином).

 

Вправа 226

За матеріалами з інтернету підготуйте повідомлення про використання фторидної (плавикової) кислоти.

Кислота середньої сили  плавикова кислота HF, на відміну інших сильних кислот, має незвичайну властивість: вона здатна реагувати з кремній (IV) оксидом:

4HF + SiO2 = SiF4 + 2Н2O

 

Вправа 227

Визначте масу розчину сульфатної кислоти з її масовою часткою 5%, необхідну для нейтралізації 8 г натрій гідроксиду?

Відомо: m(NaOH)=8 г, w(H2SO4)=5%, або 0,05

Знайти: m(розчину)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Складаємо хімічне рівняння:

 8 г         х г

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

 80 г       98 г

Над формулами сполук NaOH і H2SO4 записуємо наведену в умові задачі масу лугу (8 г) і невідому масу кислоти (х г), а під формулами - маси кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 2 моль натрій гідроксиду і масу 1 моль сульфатної кислоти, бо прореагувало 2 моль лугу NaОH з утворенням 1 моль кислоти H2SO4.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

Маса 1 моль=40 г, а маса 2 моль=80 г

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(О)=2•1+32+4•16=98,

M(H2SO4)=98 г/моль.  Маса 1 моль=98 г

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 80 г NaOH реагує з 98 г H2SO4,

за умовою задачі 8 г NaOH ― x г H2SO4

80 г / 8 г = 98 г / х г

х г • 80 г = 98 г • 8 г

х=98 г • 8 г : 80 г=9,8 г

2. Обчислюємо масу розчину H2SO4 за формулою m(розчину)=m(речовини):w

m(розчину)=m(H2SO4):w(H2SO4)=9,8 г : 0,05 = 196 г

II спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини NaOH масою 8 г за формулою n=m/M, де

M=Mrг/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH) : M(NaOH)=8 г : 40 г/моль=0,2 моль

2. Cкладаємо хімічне рівняння:

0,2 моль  х моль

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

2 моль    1 моль

Під формулами сполук NaOH i H2SO4 записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (2 моль і 1 моль відповідно), а над формулами - обчислену кількість речовини натрій гідроксиду (0,2 моль) й невідому кількість речовини сульфатної кислоти (х моль).

За допомогою пропорції знаходимо кількість речовини сульфатної кислоти:

0,2 моль / 2 моль = х моль / 1 моль

х моль • 2 моль = 0,2 моль • 1 моль

х=0,2 моль • 1 моль : 2 моль=0,1 моль

3. Масу H2SO4 кількістю речовини 0,1 моль обчислюємо за формулою: m=n•M, де

M=Mrг/моль

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(О)=2•1+32+4•16=98, M(H2SO4)=98 г/моль

m(H2SO4)=n(H2SO4)•M(H2SO4)=0,1 моль•98 г/моль=9,8 г

4. Обчислюємо масу розчину H2SO4 за формулою m(розчину)=m(речовини):w

m(розчину)=m(H2SO4):w(H2SO4)=9,8 г : 0,05 = 196 г

Відповідь: m(розчину)=196 г

 

Вправа 228

У результаті реакції достатньої кількості хлоридної кислоти із 10 г суміші порошків срібла і цинку виділилося  0,7 л водню (н.у.). Обчисліть масову частку срібла в суміші.

Відомо: m(Ag,Zn)=10 г, V(H2)=0,7 л

Знайти: w(Ag)-?

Розв'язування

У суміші порошків срібла і цинку з хлоридною кислотою реагує тільки цинк. Складаємо хімічне рівняння:

 x г                          0,7 л

 Zn   +    2HCl = ZnCl2 + H2

 65 г                        22,4 л

Над формулами сполук H2 і Zn записуємо наведену в умові задачі об'єм водню (0,7 л) і невідому масу цинку (х г), а під формулами - об'єм і масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) цинку й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль цинку Zn з 1 моль водню Н2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). 

Mr(Zn)=Ar(Zn)=65, M(Zn)=65 г/моль. Маса 1 моль=65 г

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 22,4 л Н2 утворюється з 65 г Zn,

за умовою задачі 0,7 л Н2  х г Zn

22,4 л / 0,7 л = 65 г / х г

х г • 22,4 л = 65 г • 0,7 л

х=65 г • 0,7 л : 22,4 л=2,03 г

Обчислюємо масу срібла в суміші:

m(Ag)=m(Ag,Zn)-m(Zn)=10 г - 2,03 г=7,97 г

Масову частку сполуки в суміші обчислюємо за формулою: w(сполуки)=m(сполуки)/m(суміші)

w(Ag)=m(Ag)/m(Ag,Zn)=7,97 г : 10 г=0,797, або 79,7%

Відповідь: w(Ag)=79,7%, або 0,797

 

----------------------------- Програма 2016 року ---------------------- 

Вправа 244. Під час розкладу нітратної кислоти виділилося 11,2 л суміші газів (н.у.). Визначте масу кислоти, що розклалася.

Відомо: V(NO2,O2)=11,2 л

Знайти: m(HNO3)-?

Розв'язування

Складаємо хімічне рівняння:

 x г          __11,2 л__

 4HNO3   = 4NO2 + O2+ 2H2O

 252 г           112 л

Над формулами сполук NO2 й O2 записуємо наведену в умові задачі об'єм суміші газів (11,2 л) і невідому масу нітратної кислоти (х г), а під формулами - об'єм і масу відповідної кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) нітратної кислоти й, відповідно, масу 4 моль, бо прореагувало 4 моль кислоти HNO3 з виділення 4 моль нітроген (IV) оксиду NO2 й виділенням 1 моль кисню O2, разом виділилося 5 моль газу (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 5 моль займуть 112 л). 

Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63, M(HNO3)=63 г/моль

Маса 1 моль=63 г, а маса 4 моль = 252 г

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції 112 л газів утворюється з 252 г HNO3,

за умовою задачі 11,2 л газів  х г HNO3

112 л / 11,2 л = 252 г / х г

х г • 112 л = 252 г • 11,2 л

х=252 г • 11,2 л : 112 л=25,2 г

Відповідь: m(HNO3)=25,2 г

Інші завдання дивись тут...