Інші завдання дивись тут...

Вправа 296. Заповніть таблицю, записавши у відповідні колонки формули

Основні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Кислотні

оксиди

Li2O,

Ag2O,

MgO

 

PbO,

Al2O3,

ZnO

 

Cl2O7,

SiO2,

SO2,

CrO3

Вправа 297. Знайдіть відповідність.

Формула оксиду Тип оксиду

1) МnО;

2) МnO2

3) Мn2O7;

а) амфотерний;

б) основний;

в) несолетворний;

г) кислотний.

Відповідь: 1)-б, 2)-а), 3)-г

 

Вправа 298. Назвіть частинки, з яких складаються оксиди Кальцію, Алюмінію, Карбону. Оксиди Кальцію й Алюмінію ― йонні сполуки, тому складаються з йонів металічних елементів Кальцію Ca2+ і Алюмінію Al3+ та йонів Оксигену О2-. Оксид Карбону ― молекулярна сполука, молекула якої складається з атомів Карбону і Оксигену.

 

Вправа  299. Наведіть по одному прикладу кислот, молекули яких містять два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім атомів.

Два атоми: HCl ― хлоридна кислота

Три атоми: H2S ― сульфідна кислота

Чотири атоми: HNO2 ― нітритна кислота

П'ять атомів: HNO3 ― нітратна кислота

Шість атомів: H2SO3 ― сульфітна кислота

Сім атомів: H2SO4 ― сульфатна кислота

Вісім атомів: H3PO4 ― ортофосфатна кислота

 

Вправа 300. Запишіть хімічні формули відомих вам амфотерних гідроксидів і вкажіть над символами металічних елементів їхні ступені окиснення.

Be+2(OH)2, Zn+2(OH)2, Al+2(OH)3, Fe+3(OH)3, Cr+3(OH)3 тощо.

 

Вправа 301. Виберіть (підкреслені) у наведеному переліку формули солей і поясніть свій вибір: Pbl2MgF2, PBr3, CH4Na2S, CIF. Солі ― це сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів (Pb2+, Mg2+, Na+) і аніонів кислотних залишків. 

 

Вправа 302. Співвідношення мас Силіцію, Оксигену та Гідрогену в сполуці, утвореній цими елементами, становить 7:16:1. Виведіть хімічну формулу сполуки. До якого класу неорганічних сполук вона належить і чому?

Відомо: m(Si):m(O):m(H)=7:16:1

Знайти: формулу сполуки-?, клас сполуки-?

Розв'язування:

Масове відношення хімічних елементів у речовині дорівнює відношенню їх відносних атомних мас, помножених на кількість атомів кожного елемента у речовині, тому

m(Si):m(O):m(H)=yAr(Si):zAr(O):xAr(H), де Ar(H)=1, Ar(Si)=28, Ar(O)=16, а x,y,z - число атомів кожного елемента.

Запишемо співвідношення числа атомів кожного елемента:

x:y:z=m(H)/Ar(H):m(Si)/Ar(Si):m(O)/Ar(O)=1/1:7/28:16/16=1:1/4:1=4:1:4.

Отже, формула сполуки H4SiO4 

Відповідь: кислота H4SiO4

 

Вправа 303. Який об'єм газу хлороводню потрібно розчинити за нормальних умов в 1 л води, щоб виготовити хлоридну кислоту із масовою часткою НСl 20%?

Відомо: V(H2O)=1 л=1000 мл, w(HCl)=20% або 0,2. Знайти: V(HCl)-?

Розв'язування.

Обчислюємо масу води за формулою m=V•ρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(H2O)=V(Н2О)ρ(Н2О)=1000 мл  1 г/мл=1000 г

З формули обчисленння масової частки w(речовини)=m(речовини)/(m(речовини)+m(води)) 

знаходимо масу розчиненої речовини:

m(речовини)=(m(речовини)+m(води))•w(речовини), звідси

m(речовини)=m(речовини)•w(речовини)+m(води)•w(речовини)

m(речовини)-m(речовини)•w(речовини)=m(води)•w(речовини)

m(речовини)(1-w(речовини)=m(води)•w(речовини)

m(речовини)=m(води)•w(речовини):(1-w(речовини))

m(HCl)=1000 мл•0,2:(1-0,2)

m(HCl)=1000 мл•0,2:0,8

m(HCl) =250 г

Обчислюємо кількість речовини хлоридної кислоти за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль. 

Mr(НCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(НCl)=36,5 г/моль

n(HCl)=m(HCl):M(HCl)=250 г : 36,5 г/моль=6,85 моль

Обчислюємо об'єм хлоридної кислоти кількістю речовини 6,85 моль за формулою V=n•VV, де VV-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(HCl)=v(HCl)•VM=6,85 моль • 22,4 л/моль=153,4 л

Відповідь: V(HCl)=153,4 л

Інші завдання дивись тут...