Інші завдання дивись тут...

Вправа 250

 Запиши формули оксидів у відповідні стовпчики таблиці:

Основні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Кислотні

оксиди

Ag2O

ВаO

 

PbO

Al2O3

ZnO

I2O5

SO3

Вправа 251 Знайдіть відповідність.

Формула оксиду Тип оксиду

1) МnО

2) МnO2

3) Мn2O7

а) амфотерний

б) основний

в) несолетворний

г) кислотний

Вправа 252

Із яких частинок складаються оксиди Кальцію, Алюмінію, Карбону. Оксиди Кальцію й Алюмінію ― йонні сполуки, тому складаються з йонів металічних елементів Кальцію Ca2+ і Алюмінію Al3+ та йонів Оксигену О2-. Оксид Карбону ― молекулярна сполука, молекула якої складається з атомів Карбону і Оксигену.

 

Вправа  253

Наведіть по одному прикладу кислот, молекули яких містять два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім атомів.

Два атоми: HCl ― хлоридна кислота, основність I

Три атоми: H2S ― сульфідна кислота, основність II

Чотири атоми: HNO2 ― нітритна кислота, основність I

П'ять атомів: HNO3 ― нітратна кислота, основність I

Шість атомів: H2SO3 ― сульфітна кислота, основність II

Сім атомів: H2SO4 ― сульфатна кислота, основність II

Вісім атомів: H3PO4 ― ортофосфатна кислота, основність III

 

Вправа 254 

Запишіть хімічні формули двох амфотерних гідроксидів, які мають найменшу молекулярну масу.

Be(OH)2, Al(OH)3

 

Вправа 255

Виберіть (підкреслені) у наведеному переліку формули солей і поясніть свій вибір: Pbl2MgF2, CH4Na2S, CIF. Солі ― це сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів (Pb2+, Mg2+, Na+) і аніонів кислотних залишків. 

 

Вправа 256

Співвідношення мас Силіцію, Оксигену та Гідрогену в сполуці, утвореній цими елементами, становить 7:16:1. Виведіть хімічну формулу сполуки. До якого класу неорганічних сполук вона належить і чому?

Відомо: m(Si):m(O):m(H)=7:16:1

Знайти: формулу сполуки-?, клас сполуки-?

Розв'язування:

Масове відношення хімічних елементів у речовині дорівнює відношенню їх відносних атомних мас, помножених на кількість атомів кожного елемента у речовині, тому

m(Si):m(O):m(H)=yAr(Si):zAr(O):xAr(H), де Ar(H)=1, Ar(Si)=28, Ar(O)=16, а x,y,z - число атомів кожного елемента.

Запишемо співвідношення числа атомів кожного елемента:

x:y:z=m(H)/Ar(H):m(Si)/Ar(Si):m(O)/Ar(O)=1/1:7/28:16/16=1:1/4:1=4:1:4.

Отже, формула сполуки H4SiO4 

Відповідь: кислота H4SiO4

 

Вправа 257 

Обчисліть об'єм газу хлороводню потрібно розчинити за нормальних умов в 1 л води, щоб виготовити хлоридну кислоту із масовою часткою НСl 20%?

Відомо: V(H2O)=1 л=1000 мл, w(HCl)=20%, або 0,2

Знайти: V(HCl)-?

Розв'язання

Обчислюємо масу води за формулою m=V•ρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(H2O)=V(Н2О)ρ(Н2О)=1000 мл  1 г/мл=1000 г

З формули обчисленння масової частки w(речовини)=m(речовини)/(m(речовини)+m(води)) 

знаходимо масу розчиненої речовини:

m(речовини)=(m(речовини)+m(води))•w(речовини), звідси

m(речовини)=m(речовини)•w(речовини)+m(води)•w(речовини)

m(речовини)-m(речовини)•w(речовини)=m(води)•w(речовини)

m(речовини)(1-w(речовини)=m(води)•w(речовини)

m(речовини)=m(води)•w(речовини):(1-w(речовини))

m(HCl)=1000 мл•0,2:(1-0,2)

m(HCl)=1000 мл•0,2:0,8

m(HCl) =250 г

Обчислюємо кількість речовини хлоридної кислоти за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль. 

Mr(НCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(НCl)=36,5 г/моль

n(HCl)=m(HCl):M(HCl)=250 г : 36,5 г/моль=6,85 моль

Обчислюємо об'єм хлоридної кислоти кількістю речовини 6,85 моль за формулою V=n•VV, де VV-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

V(HCl)=v(HCl)•VM=6,85 моль • 22,4 л/моль=153,4 л

Відповідь: V(HCl)=153,4 л

 

------------------------------ Програма 2016 року видання ------------------

Вправа 296. Заповніть таблицю, записавши у відповідні колонки формули

Основні

оксиди

Амфотерні

оксиди

Кислотні

оксиди

Li2O,

Ag2O,

MgO

 

PbO,

Al2O3,

ZnO

 

Cl2O7,

SiO2,

SO2,

CrO3

Вправа 300. Запишіть хімічні формули амфотерних гідроксидів і вкажіть над символами металічних елементів їхні ступені окиснення.

Be+2(OH)2, Zn+2(OH)2, Al+2(OH)3, Fe+3(OH)3, Cr+3(OH)3 тощо.

 

Інші завдання дивись тут...