Інші завдання дивись тут...

Вправа 258

Чи можна схему 15 розширити, додавши несолетворний оксид? Ні, не можна. 

Відповідь обґрунтуйте. Несолетвірні оксиди не мають відповідних гідроксидів (кислот або основ), не здатні до взаємоперетворень. 

Несолетвірні оксиди утворюють неметалічні елементи у нижчому ступені окиснення, наприклад, NO, N2О, CO, SiO. 

 

Вправа 259 

Напишіть рівняння реакцій, у яких вихідними речовинами є лише літій, кисень, вода, а також продукти їхньої взаємодії. Складіть схему відповідних послідовних перетворень.

Li -> Li2O -> Li(OH)2

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

 

Вправа 260

Запишіть кілька схем послідовних перетворень речовин, у яких першою речовиною є метал або неметал, другою — сіль, а третьою — основа чи кислота.

Неметал -> сіль -> кислота

S -> Na2S -> H2S

S + 2Na = Na2S

Na2S + 2HCl = 2NaCl + H2S

Метал -> сіль -> кислота

K -> K2S -> H2S

2K + S = K2S

K2S + 2HCl = 2KCl + H2S

Неметал -> сіль -> основа

Cl -> ZnCl2 -> Zn(OH)2

2Cl + Zn = ZnCl2

ZnCl2 + 2KOH = Zn(OH)2 + 2KCl

Метал -> сіль -> основа

Zn -> ZnCl2 -> Zn(OH)2

Zn + 2Cl = ZnCl2

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

 

Вправа 261

Чому нижня стрілка на схемі 18 спрямована лише в один бік? Амфотерні гідроксиди не можна отримати з амфотерних оксидів за допомогою однієї реакції. На відміну від основних і кислотних оксидів, вони не взаємодіють з водою. Чи можна, маючи амфотерний оксид, добути відповідний амфотерний гідроксид? Можна. У разі позитивної відповіді розкажіть, як би ви здійснили такий експеримент. Спершу треба подіяти кислотою і до утвореного розчину солі додати лугу.

ZnO + HCl = ZnCl2 + H2O

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

 

Вправа 262

Запишіть хімічні формули сполук у такі схеми перетворень та складіть рівняння відповідних реакцій:

а) оксид -> основа -> сіль (сполуки Барію);

BaO -> Ba(OH)2 -> BaCl2

BaO + H2O = Ba(OH)

Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O

б) оксид -> кислота -> сіль (сполуки Фосфору);

P2O5 -> H3PO4 -> K3PO4

P2O5 + 3H2O = 2H3PO

H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O

в) оксид <- гідроксид -> сіль (сполуки Алюмінію).

Al2O3 <- Al(OH)3 -> AlCl3

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

 

Вправа 263

Напишіть рівняння реакцій, які відповідають такій схемі перетворень:

Са(ОН)2 -> СаСО3 -> Н2СО3 -> СО2 -> H2CO3 -> CaCO3

Сa(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2CO3

H2CO3 = CO2 + H2O

CO2 + H2O = H2CO3

H2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2H2O

Як перетворити кальцій карбонат на кальцій гідроксид за допомогою двох послідовних реакцій?

CaCO3 = CaO + CO2↑ - випалювання вапняку.

CaO + H2O = Ca(OH)2↓ - гашення вапна.

 

Вправа 264

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі послідовні перетворення речовин:

а) Br2 -> HBr -> MgBr2 -> AgBr;

Br2 + H2 = 2HBr

2HBr + MgO = MgBr2 + H2O

MgBr2 + 2AgCl = 2AgBr + MgCl2

б) Аl -> АlСl3 -> Аl(OН)3 -> Na3AlO3 -> Al2(SO4)3;

2Al + 3Cl2 = 2AlCl3

AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O

2Na3AlO3 + 6H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 6H2O

в) S -> SO2 -> H2SO3 -> Na2SO3 -> BaSO3;

S + O2 = SO2

SO2 + H2O = H2SO3

H2SO3 + 2NaOH = Na2SO3 + 2H2O

Na2SO3 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO3 

r) ZnS -> ZnCl2 -> Zn(OH)2 -> Zn(NO3)-> ZnCO3 -> ZnO;

ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2S↑

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

Zn(NO3)2 + Na2CO3 = 2NaNO3 + ZnCO3

ZnCO3= ZnO + CO2

Г) CuSO4 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuCl2 -> Cu(NO3)2 -> CuS.

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2

Cu(OH)2 = CuO + H2O

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl

Cu(NO3)2 + K2S = 2KNO3 + CuS

 

Вправа 265

Доберіть дві солі, які взаємодіють одна з одною в розчині з утворенням двох нерозчинних солей. Запишіть відповідне хімічне рівняння.

CuSO4 + BaS = CuS + BaSO4

 

Вправа 266

Натрій масою 1,15 г повністю прореагував із водою, а продукт цієї реакції — із сульфатною кислотою. Обчисліть кількість речовини кислоти, що вступила у другу реакцію.

Відомо: m(Na)=1,15 г

Знайти: n(H2SO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

1,15 г          х моль

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2O

46 г           2 моль

Над формулами сполук Na і NaOH записуємо наведену в умові задачі масу металу (1,15 г) і невідому кількість речовини лугу (х моль), а під формулами сполук - масу та кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) натрію й, відповідно, масу 2 моль, бо прореагувало 2 моль металу Na з утворенням 2 моль лугу NaOH.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, M(Na)=23 г/моль.

Маса 1 моль=23 г, а маса 2 моль=46 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 46 г Na утворюється 2 моль NaOH,

за умовою задачі з 1,15 г Na - x моль NaOH.

46 г / 1,15 г = 2 моль / х моль

х моль • 46 г = 1,15 г • 2 моль

х = 1,15 г • 2 моль / 46 г

х = 0,05 моль

Складаємо хімічне рівняння:

0,05 моль       х моль

2NaOH    +    H2SO4= Na2SO4 + H2O

2 моль          1 моль

Під формулами сполук NaOH і H24 записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (2 моль, 1 моль відповідно), а над формулами - знайдену кількість речовини лугу (0,05 моль) і невідому кількість речовини кислоти (х моль).

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 2 моль NaOH утворюється 1 моль H2SO4

за умовою задачі з 0,05 моль NaOH - х моль H2SO4.

2 моль / 0,05 моль = 1 моль / х моль

х моль • 2 моль = 0,05 моль • 1 моль

х = 0,05 моль • 1 моль / 2 моль

х = 0,025 моль

II спосіб

Обчислюємо кількість речовини натрію масою 1,15 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Na)=Ar(Na)=23, M(Na)=23 г/моль.

n((Na)=m((Na) : M((Na)=1,15 г : 23 г/моль=0,05 моль.

Складаємо хімічне рівняння:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2O

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількостей речовини: n(Na):n(NaOH)=2:2=1:1, кількості речовин однакові, тому 

n(NaOH)=n(Na)=0,05 моль.

Складаємо рівняння реакції: 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+H2O

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількостей речовини: n(NaOH):n(H2SO4)=2:1, кількість речовини сульфатної кислоти удвічі менша, ніж кількість речовини натрій гідроксиду, тому 

n(H2SO4)=n(NaOH):2=0,05 моль:2=0,025 моль.

Відповідь: n(H2SO4)=0,2 моль.

 

Вправа 267

Визначте масу алюміній оксиду утвориться при нагріванні алюміній гідроксиду, добутого за реакцією 21,3 г алюміній нітрату із необхідною кількістю розчину лугу?

Відомо: m(Al(NO3)3)=21,3 г. Знайти: m(Al2O3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо хімічне рівняння:

 21,3 г                х моль

Al(NO3)3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KNO3

213 г                 1 моль

Над формулами сполук Al(NO3)3 і Al(OH)3 записуємо наведену в умові задачі масу алюміній нітрату (21,3 г) і невідому кількість речовини алюміній гідроксиду (х моль), а під формулами сполук - масу та кількість речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) алюміній нітрату й, відповідно, масу 1 моль, бо прореагувало 1 моль солі Al(NO3)3 з утвореннм 1 моль гідроксиду Al(OH)3.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,

M(Al(NO3)3)=213 г/моль.  Маса 1 моль=213 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 213 г Al(NO3)3 утворюється 1 моль Al(OH)3,

за умовою задачі з 21,3 г Al(NO3)3 - x моль Al(OH)3.

213 г / 21,3 г = 1 моль / х моль

х моль • 213 г = 21,3 г • 1 моль

х = 21,3 г • 1 моль / 213 г

х = 0,1 моль

Складаємо хімічне рівняння:

0,1 моль    х г        

2Al(OН)3 = Al2O3 + 3Н2О

2 моль     102 г             

Над формулами сполук Al(OН)3 і Al2O3 записуємо знайдену кількість речовини алюміній гідроксиду (0,1 моль) і невідому масу алюміній оксиду (х г), а під формулами сполук - кількість речовини та масу згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Для цього обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) алюміній оксиду й, відповідно, масу 1 моль, бо розклали 2 моль гідроксиду Al(OН)3 з утвореннм 1 моль оксиду Al2O3.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,

M(Al2O3)=102 г/моль.  Маса 1 моль=102 г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

за рівнянням реакції з 2 моль Al(OH)3 утворюється 102 г Al2O3,

за умовою задачі з 0,1 моль Al(OH)3 - x г Al2O3.

2 моль / 0,1 моль = 102 г / х г

х г • 2 моль = 102 г • 0,1 моль

х = 102 г • 0,1 моль / 2 моль

х = 5,1 г.

II спосіб

Записуємо хімічне рівняння: Al(NO3)3+3KOH=Al(OH)3+3KNO3

Обчислюємо кількість речовини алюміній нітрату масою 21,3 г за формулою n=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,

M(Al(NO3)3)=213 г/моль.

n(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3):M(Al(NO3)3)=21,3 г : 213 г/моль=0,1 моль.

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількостей речовини: n(Al(NO3)3):n(Al(OH)3)=1:1кількості речовин однакові, тому n(Al(OH)3)=n(Al(NO3)3)=0,1 моль.

Складаємо хімічне рівняння:     

2Al(OН)3 = Al2O3 + 3Н2О

Коефіцієнти в рівнянні реакції указують на співвідношення кількостей речовини: n(Al(OH)3):n(Al2O3)=2:1кількість речовини алюміній оксиду удвічі менша, ніж кількість речовини алюміній гідроксиду, тому 

n(Al2O3)=n(Al(OH)3):2=0,1 моль:2=0,05 моль.

З формули n=m/M, де M=Mrг/моль, знаходимо масу m=nM.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102, M(Al2O3)=102 г/моль. 

m(Al2O3)=n(Al2O3)M(Al2O3)=0,05 моль  102 г/моль=5,1 г.

Відповідь: m(Al2O3)=5,1 г.

Інші завдання дивись тут...