Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Обчисліть масову частку речовини у розчині масою 80 г, у якому розчинена кухонна сіль масою 4 г. 

Відомо: m(розчину)=80 г; m(cолі)=4 г. 

Знайти: W(солі)-?

Розв'язування:

І спосіб

W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W(солі)=(4 г/80 г)•100%=0,05•100%=5%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину розчинено 4 г солі

у 100 г розчину - х г солі

80 г / 100 г = 4 г / х г, звідси

х г  • 80 г = 4 г  • 100 г, 

х = (4 г  • 100 г) : 80 г = 5 г, тому W(солі)=5%.

Відповідь: 0,05 або 5%.

 

Вправа 2. Обчисліть масову частку речовини у розчині масою 35 г, у якому розчинений калій гідроксид масою 7 г. 

Відомо: m(розчину)=35 г; m(КОН)=7 г. 

Знайти: W(КОН)-?

Розв'язування:

І спосіб

W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W(КОН)=(7 г/35 г)•100%=0,2•100%=20%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 35 г розчину розчинено 7 г КОН

у 100 г розчину - х г КОН

35 г / 100 г = 7 г / х г, звідси

х г  • 35 г = 7 г  • 100 г, 

х = (7 г  • 100 г) : 35 г = 20 г, тому W(КОН)=20%.

Відповідь: 0,2 або 20% 

 

Вправа 3. Калій гідроксид масою 20 г розчинили у воді об'ємом 140 мл. Обчисліть масову частку кальцій гідроксиду в розчині. 

Відомо: V(води)=140 мл; m(КОН)=20 г.

Знайти: W(КОН)-?

Розв'язування:

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=140 мл•1 г/мл=140 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(КОН)=140 г+20 г=160 г.

3. Знаходимо масову частку речовини (КОН) в розчині за формулою: 

W(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%.

W(КОН)=(20 г/160 г)•100%=0,125•100%=12,5%.

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=140 мл•1 г/мл=140 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(КОН)=140 г+20 г=160 г.

3. Визначаємо масу речовини (КОН), що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 160 г розчину розчинено 20 г КОН

у 100 г розчину - х г КОН

160 г / 100 г = 20 г / х г, 

тому х г • 160 г = 20 г • 100 г, 

х = (20 г • 100 г) : 160 г = 12,5 г, тому W(КОН)=12,5%.

Відповідь: W(КОН) =0,125 або 12,5%; 

 

Вправа 4. У розчині натрій гідроксиду масою 80 г масова частка речовини становить 0,3. Обчисліть масу натрій гідроксиду в розчині. 

Відомо: m(розчину)=80 г; W(NaOH)=0,3 або 30%.

Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язування:

І спосіб

Знаходимо масу речовини (NaOH) в розчині за формулою: 

m(речовини)=W(речовини)•m(розчину)

m(NaOH)= 0,3•80 г= 24 г.

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її. Те, що масова частка розчиненої речовини у розчиніі становить 30% означає, що

у 100 г розчину міститься 30 г NaOH, тоді

у 80 г розчину буде міститися х г NaOH.

100 г / 80 г = 30 г / х г, звідси

х г • 100 г = 30 г • 80 г, 

х = (30 г • 80 г) : 100 г = 24 г, тому m(КОН)=24 г.

Відповідь: в розчині натрій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою речовини 0,3 міститься натрій гідроксид масою 24 г. 

 

Вправа 5. Під час обробки емальованого посуду розчином натрій хлориду використали сіль масою 25 г і воду об'ємом 1000 мл. Після кип'ятіння впродовж деякого часу маса розчину зменшилася на 100 г. Обчисліть масові частки натрій хлориду в розчині до й після кип'ятіння. 

Відомо: V(води)=1000 мл; m(солі)=25 г; m1(води)=100 г.

Знайти: W(солі)-?, W2(солі)-? 

Розв'язування:

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=1000 мл•1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)=1000 г+25 г=1025 г.

3. Знаходимо масу розчину після кип'ятіння.

m2(розчину)=m(розчину)-m1(води)=1025 г - 100 г = 925 г

4. Знаходимо масову частку речовини в розчині до кип'ятіння:

W(солі)=(m(солі)/m(розчину))•100%=(25 г/1025 г)•100%=

=0,024 •100%=2,4%.

Знаходимо масову частку солі в розчині після кип'ятіння:

W2(солі)=(m(солі)/m2(розчину))•100%=(25 г/925 г)•100%=

=0,027 •100%=2,7%.

Відповідь: W(солі)=2,4%; W2(солі)=2,7%.

 

Вправа 6. До розчину масою 150 г із масовою часткою нітратної кислоти 0,15 долили розчин масою 50 г із масовою часткою кислоти 0,25. Обчисліть масову частку кислоти в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=150 г; W1(HNO3)=0,15;

m2(розчину)=50 г; W2(HNO3)=0,25.

Знайти: W(HNO3)-?

Розв'язування:

1. Знаходимо масу кислоти у першому розчині: 

m1(HNO3)=W1(HNO3)•m1(розчину)= 0,15•150 г= 22,5 г.

2. Знаходимо масу кислоти у другому розчині: 

m2(HNO3)=W2(HNO3)•m2(розчину)=0,25•50 г= 12,5 г.

3. Знаходимо масу речовини в новому розчині:

m(речовини)= m1(речовини)+m2(речовини)=22,5 г+12,5 = 35 г.

4. Знаходимо масу нового розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=150 г+50 г=200 г.

5. Знаходимо масову частку кислоти в новому розчині за формулою: 

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W(HNO3)=(35 г/200 г)•100%= 0,175•100%=17,5%.

Відповідь: W(HNO3)=0,175 або 17,5%.

Інші завдання дивись тут...