Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді), 2017

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Обчисліть масову частку речовини у розчині масою 80 г, у якому розчинена кухонна сіль масою 4 г. 

Відомо: m(розчину)=80 г

m(cолі)=4 г

Знайти: w(солі)-?

Розв'язання

І спосіб

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(солі)=m(солі):w(солі)•100%=4 г:80 г•100%=0,05•100%=5%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 80 г розчину розчинено 4 г солі

у 100 г розчину ― х г солі

80 г / 100 г = 4 г / х г, звідси за властивістю пропорції маємо

х г  • 80 г = 4 г  • 100 г, 

х = 4 г  • 100 г : 80 г = 5 г, тому w(солі)=5%

Відповідь: 0,05, або 5%.

 

Вправа 2. Обчисліть масову частку речовини у розчині масою 35 г, у якому розчинений калій гідроксид масою 7 г. 

Відомо: m(розчину)=35 г

m(КОН)=7 г

Знайти: w(КОН)-?

Розв'язання

І спосіб

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(КОН)=w(КОН):m(КОН)•100%=7 г:35 г•100%=0,2•100%=20%

ІІ спосіб

Визначаємо масу речовини, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 35 г розчину розчинено 7 г КОН

у 100 г розчину ― х г КОН

х = 7 г  • 100 г : 35 г=20 г, тому w(КОН)=20%

Відповідь: 0,2, або 20%.

 

Вправа 3. Калій гідроксид масою 20 г розчинили у воді об'ємом 140 мл. Обчисліть масову частку кальцій гідроксиду в розчині. 

Відомо: V(води)=140 мл

m(КОН)=20 г

Знайти: w(КОН)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=140 мл•1 г/мл=140 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(КОН)=140 г+20 г=160 г

3. Знаходимо масову частку речовини (КОН) в розчині за формулою: 

w(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(КОН)=m(KOH):m(KOH)•100%=20 г:160 г•100%=12,5%

ІІ спосіб

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=140 мл•1 г/мл=140 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(КОН)=140 г+20 г=160 г

3. Визначаємо масу речовини (КОН), що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку речовини. Для цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 160 г розчину розчинено 20 г КОН

у 100 г розчину  х г КОН

х = 20 г • 100 г : 160 г = 12,5 г, тому w(КОН)=12,5%

Відповідь: w(КОН)=0,125, або 12,5%.

 

Вправа 4. У розчині натрій гідроксиду масою 80 г масова частка речовини становить 0,3. Обчисліть масу натрій гідроксиду в розчині. 

Відомо: m(розчину)=80 г

w(NaOH)=0,3, або 30%

Знайти: m(NaOH)-?

Розв'язання

І спосіб

Знаходимо масу речовини за формулою: m(речовини)=w(речовини)•m(розчину)

m(NaOH)=w(NaOH)m(розчину)=0,3•80 г= 24 г

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її. Те, що масова частка розчиненої речовини у розчиніі становить 30% означає, що

у 100 г розчину міститься 30 г NaOH,

у 80 г розчину  х г NaOH.

х=30 г • 80 г : 100 г=24 г, тому m(КОН)=24 г

Відповідь: в розчині натрій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою речовини 0,3 міститься натрій гідроксид масою 24 г. 

 

Вправа 5. Під час обробки емальованого посуду розчином натрій хлориду використали сіль масою 25 г і воду об'ємом 1000 мл. Після кип'ятіння впродовж деякого часу маса розчину зменшилася на 100 г. Обчисліть масові частки натрій хлориду в розчині до й після кип'ятіння. 

Відомо: V(води)=1000 мл

m(солі)=25 г

m1(води)=100 г

Знайти: w(солі)-?, w2(солі)-? 

Розв'язання

1. Знаходимо масу води за формулою: m=V•ρ, де густина води ρ=1 г/мл.

m(води)=V(води)•ρ=1000 мл•1 г/мл=1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину:

m(розчину)=m(води)+m(солі)=1000 г+25 г=1025 г

3. Знаходимо масу розчину після кип'ятіння.

m2(розчину)=m(розчину)-m1(води)=1025 г - 100 г=925 г

4. Знаходимо масову частку речовини в розчині до кип'ятіння:

w(солі)=(m(солі)/m(розчину))•100%=25 г:1025 г•100%=2,4%

5. Знаходимо масову частку солі в розчині після кип'ятіння:

w2(солі)=(m(солі)/m2(розчину))•100%=25 г:925 г•100%=2,7%

Відповідь: w(солі)=2,4%; w2(солі)=2,7%.

 

Вправа 6. До розчину масою 150 г із масовою часткою нітратної кислоти 0,15 долили розчин масою 50 г із масовою часткою кислоти 0,25. Обчисліть масову частку кислоти в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=150 г

w1(HNO3)=0,15

m2(розчину)=50 г

w2(HNO3)=0,25

Знайти: w(HNO3)-?

Розв'язання

1. Знаходимо масу кислоти у першому розчині: 

m1(HNO3)=w1(HNO3)•m1(розчину)= 0,15•150 г=22,5 г

2. Знаходимо масу кислоти у другому розчині: 

m2(HNO3)=w2(HNO3)•m2(розчину)=0,25•50 г= 12,5 г

3. Знаходимо масу речовини в новому розчині:

m(речовини)=m1(речовини)+m2(речовини)=22,5 г+12,5 = 35 г

4. Знаходимо масу нового розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=150 г+50 г=200 г

5. Знаходимо масову частку кислоти в новому розчині за формулою: 

w=(m(речовини)/m(розчину))•100%

w(HNO3)=35 г:200 г•100%=0,175•100%=17,5%

Відповідь: w(HNO3)=0,175, або 17,5%.

Інші завдання дивись тут...