Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ 

до підручника Савчин М.М. "Хімія 8 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1 Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення 4

§ 2 Відносна молекулярна маса, Її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині 9

§ 3 Масова частка розчиненої речовини в розчині 11

Тема 1. Періодичний закон і

періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4 Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени 16

§ 5 Періодичний закон Д. І. Менделєєва 24

§ 6 Структура періодичної системи хімічних елементів 28

§ 7 Будова атома. Склад атомних ядер 35

§ 8 Стан електронів в атомі 41

§ 9 Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Радіус атома 45

§ 10 Залежність властивостей елементів та їх сполук від електронної будови атомів 54

§ 11 Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома 60

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 13 Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів 73

§ 14 Ковалентий зв'язок. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок 77

§ 15 Йонний зв'язок, його утворення 83

§ 16 Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали 87

§ 17 Ступінь окиснення 93

Тема 3. Кількість речовими.

Розрахунки за хімічними формулами

§ 18 Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 19 Молярна маса

§ 20 Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

§ 21 Відносна густина газів

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 22 Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Оксиди. Кислоти

§ 23 Класифікація неорганічних сполук, їх склад і номенклатура. Солі, основи

§ 24 Фізичні та хімічні властивості оксидів

§ 25 Поширення оксидів у природі. Використання оксидів. Вилив на довкілля

§ 26 Способи добування оксидів

§ 27 Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини, реагентів і продуктів реакцій

§ 28 Фізичні та хімічні властивості кислот

§ 29 Хімічні властивості кислот. Взаємодія з основами та солями 

§ З0 Поширення кислот у природі. Способи добування кислот

§ 31 Використання кислот

§ 32 Фізичні властивості основ. Хімічні властивості розчинних і нерозчинних основ. Реакція нейтралізації

§ 33 Фізичні й хімічні властивості амфотерних гідроксидів

§ 34 Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

§ 35 Фізичні та хімічні властивості солей

Лабораторний дослід №7

Лабораторний дослід №8

Лабораторний дослід №9

Лабораторний дослід №10

§ 36 Поширення солей у природі та їх практичне використання 198

§ 37 Способи добування солей 202

§ 38 Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук 205

Практична робота 1

Практична робота 2

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

№1 №2 №3 №4 №5 №6

Інші ГДЗ дивись тут...