Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1

Складовими частинками атомів хімічних елементів є електрони, протони і нейтрони. 

 

Вправа 2

а) визначення періодичного закону у трактуванні Д.І. Менделєєва: властивості елементів, а тому й властивості утворених ними простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від величини їх атомних мас (колись атомних ваг).  

б) визначення періодичного закону в сучасному трактуванні з погляду будови атома: властивості хімічних елементів і їх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів їх атомних ядер.

 

Вправа 3

Складовими частинами атома є ядро, протони і нейтрони. Заряд ядра атома Нітрогену +7ядро атома містить 7 протонів і 7 нейтронів (14-7=7), електронна оболонка містить 7 електронів.

 

Вправа 4

До складу ядра атома входять позитивно заряджені протони і незаряджені (нейтральні) нейтрони. 

 

Вправа 5

Фізична суть порядкового номера елемента в періодичній системі: заряд ядра атома визначається числом протонів у ядрі, а протонне число відповідає порядковому номеру елемента в періодичній системі. 

 

Вправа 6

Числове значення протонного числа в атомі фосфору: Б 15

 

Вправа 7

Порядковий №20 має хімічний елемент Кальцій, Ar(Сa)=40. Порядковий номер вказує на число протонів і електронів, тому заряд ядра атома +20, ядро містить 20 протонів і 20 електронів. Оскільки число нейтронів є різницею відносної атомної маси елемента і числа протонів, тому нейтронів 20 (40-20=20).

 

-------------------------------- програма 2016 року --------------------

Вправа 6

Обґрунтуйте, чому в періодичній системі відносні атомні маси виражені дробовими числами. Більшість хімічних елементів існує у вигляді ізотопів, тому майже всі елементи ― це суміші нуклідів і їх відносна атомна маса визначається як середня для масових чисел всіх ізотопів з урахуванням їх змісту в природі. Дробові значення відносних атомних мас мають також елементи, що не мають ізотопів (наприклад, Натрій і Алюміній), бо для визначення відносної атомної маси береться один із природних ізотопів Карбону, а саме: Карбон ― 12.

Інші завдання дивись тут...