Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Назвіть складові частинки атомів хімічних елементів. Електрони, протони і нейтрони. 

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення періодичного закону: 

а) у трактуванні Д. І. Менделєєва; 

Властивості елементів, а тому й властивості утворених ними простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від величини їх атомних мас (колись атомних ваг).  

б) у сучасному трактуванні з погляду будови атома. 

Властивості хімічних елементів і їх сполук перебувають у періодичній залежності від величини зарядів їх атомних ядер.

 

Вправа 3. Нарисуйте в зошиті ядерну модель будови атома Нітрогену та вкажіть його складові. Складовими частинами атома є ядро й електронна оболонка. Заряд ядра атома Нітрогену +7ядро атома містить 7 протонів і 7 нейтронів (14-7=7), електронна оболонка містить 7 електронів.

Нітроген має порядковий №7 і Ar(N)=14. На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента. Число нейтронів є різницею відносної атомної маси елемента і числа протонів. Оскільки атом електронейтральний, то число електронів дорівнює числу протонів. 

 

Вправа 4. Назвіть частинки, що входять до складу ядра атома, опишіть його будову. До складу ядра атома входять позитивно заряджені протони і незаряджені (нейтральні) нейтрони. 

 

Вправа 5. Поясніть фізичну суть порядкового номера елемента в періодичній системі. Заряд ядра атома визначається числом протонів у ядрі, а протонне число відповідає порядковому номеру елемента в періодичній системі. 

 

Вправа 6. Обґрунтуйте, чому в періодичній системі відносні атомні маси виражені дробовими числами. Більшість хімічних елементів існує у вигляді ізотопів, тому майже всі елементи - це суміші нуклідів і їх відносна атомна маса визначається величинами відносних атомних мас кожного з нуклідів з урахуванням їх масової частки у природі. Дробові значення відносних атомних мас мають також елементи, що не мають ізотопів (наприклад, Натрій і Алюміній), бо для визначення відносної атомної маси береться один із природних ізотопів Карбону, а саме: Карбон - 12.

 

Вправа 7. Позначте, користуючись періодичною системою, числове значення протонного числа в атомі фосфору:

А З0 Б 15 В 16 Г 31

На величину протонного числа вказує порядковий номер елемента.

 

Вправа 8. Охарактеризуйте, користуючись періодичною системою, будову атома елемента з порядковим номером 20.

№20 - це хімічний елемент Кальцій, Ar(Сa)=40. Отже, заряд ядра атома +20, ядро містить 20 протонів і 20 нейтронів (40-20=20), електронна оболонка містить 20 електронів.

На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента. Число нейтронів є різницею відносної атомної маси елемента і числа протонів. Оскільки атом електронейтральний, то число електронів дорівнює числу протонів. 

Інші завдання дивись тут...