Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

Вправа 1. Назвіть, якими характеристиками описують стан електрона в атомі. Формою орбіталей та їх просторовим розташуванням, спіном, розмірами орбіталей залежно від запасу енергії електронів.

 

Вправа 2. Назвіть орбіталі, що утворюють електрони під час їх руху навколо ядра атома.  s-, p-, d-, f-орбіталі.  Чим вони відрізняються? Орбіталі відрізняються за формою, тому електрони по-різному рухаються навколо ядра.

 

Вправа 3. Сформулюйте визначення:

а) атомної орбіталі; 

Атомна орбіталь ― це об'єм простору навколо ядра атома, у якому найбільш імовірне перебування електрона.

б) понять «спін», «енергетичний рівень».

Рух електрона навколо власної осі називають спіном.

Енергетичний рівень  сукупність електронів, що рухаються на однаковій відстані від ядра, тому що мають однаковий запас енергії.

 

Вправа 4. Поясніть, як ви розумієте поняття «паралельні спіни», «антипаралельні спіни». Оскільки рух електрона навколо власної осі називають спіном, тому поняття "паралельні спіни" означають, що два електрони обертаються навколо своєї осі в одному напрямку (наприклад, за годинниковою стрілкою), а поняття "антипаралельні спіни"  у взаємно протилежному напрямку (один рухається за годинниковою стрілкою, другий  проти).  

 

Вправа 5. Охарактеризуйте форми s- і р-орбіталей та їх розташування в просторі. S-орбіталь має форму кулі (сферичну) і в центрі координат розміщене ядро атома.

Три p-орбіталі мають форму об'ємної вісімки (гантелі, причому  ядро атома міститься у місці звуження гантелі) і розташовуються у взаємно перпендикулярних площинах. Назва р-орбіталь походить від англійського слова "перпендикуляр").

 

Вправа 6. Обґрунтуйте, чи можуть електрони різних енергетичних рівнів характеризуватися однаковим запасом енергії. Ні, не можуть.  Бо інакше б усі енергетичні рівні були б рівновіддалені від ядра, а насправді вони є на різній віддалі від ядра. Найближчий до ядра енергетичний рівень називають внутрішнім, а найбільш віддалений — зовнішнім. 

 

Вправа 7. Обґрунтуйте відмінність сучасних уявлень про модель будови атома від тих, які існували раніше, зокрема про планетарну. Планетарна модель не давала чіткого уявлення про розподіл електронів у атомному просторі, що дістав назву електронна оболонка, і їх рух. Згідно сучасних поглядів на стан електронів в атомі, електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має двоїсту природу, тому рух електрона в атомі не можна описати певною траєкторією, а лише розглядати деякий об’єм простору, в якому найчастіше перебуває електрон. Тому при визначенні положення електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як частину простору, де перебування електрона найімовірніше. 

Інші завдання дивись тут...