Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Сформулюйте визначення:

а) йонів; Йони заряджені частинки, на які перетворюються атоми або групи атомів, коли вони втрачають або приєднують електрони. Позитивно заряджені йони називають катіонами, а негативно заряджені - аніонами. 

б) йонного зв'язку. Хімічний зв'язок між йонами називають йонним. 

 

Вправа 2. Поясніть, яким чином утворюються позитивно й негативно заряджені йони. Атом складається з ядра, що містить позитивно заряджені протони та нейтральні (без заряду) нейтрони, і негативно заряджених електронів, що утворюють електронну оболону атома. Оскільки кількість протонів і електронів однакова (їх сумарні заряди однакові за величиною, але протилежні за знаком) атом є електронейтральним, Втрачаючи електрони зовнішнього енергетичного рівня, атом перетворюється на позитивно заряджений йон (катіон), бо сумарний позитивний заряд протонів ядра атома стає більшим, ніж сумарний негативний заряд електронів,  а приєднуючи - на негативно заряджений йон (аніон), бо сумарний позитивний заряд протонів стає меншим, ніж сумарний негативний заряд електронів.

 

 

Вправа 3. Поясніть відмінність між атомами й відповідними їм йонами. Атоми й утворені ними йони відрізняються між собою за:

а) числом енергетичних рівнів (йони металічних елементів);

б) розмірами частинок (радіусами);

в) наявністю зарядів у йонів;

г) властивостями, бо атоми і йони відрізняються за будовою. 

 

Вправа 4. Класифікуйте речовини, подані формулами, за типом хімічного зв'язку: N2, СаСl2, KF, O3, Н2О, AlBr3, NH3, Н2, SiH4.

Ковалентний

неполярний

Ковалентний

полярний

Йонний
N2, O3, Н2 Н2О, NH3, SiH4 СаСl2, KF, AlBr3

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами однакових неметалічних елементів, а ковалентний полярний - між атомами різних неметалічних елементів. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 5. Поясніть записи:

а) Са0 - 2е -> Са2+; Втрачаючи 2 електрони із зовнішнього енергетичного рівня (валентні), атом Кальцію перетворюється на позитивно заряджений йон Кальцію Са2+ (катіон Кальцію).

б) Вг0 + 1е -> Вг-. Приєднуючи 1 електрон до завершення зовнішнього енергетичного рівня, атом Брому перетворюється на негативно заряджений йон Брому Br- (аніон Брому).

 

Вправа 6. Напишіть рівняння реакції між попарно взятими речовинами: а) літієм і сіркою; б) сіркою і киснем; в) магнієм і хлором та вкажіть, де це можливо, перехід електронів. 

а)  ┌——┐

                ↓

    2Li  +     S = Li2S

 

 

б) S + O2 = SO2

    ┌——┐

              ↓

в) Mg   +     Cl2 = MgCl2

Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

Інші завдання дивись тут...