Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Поясніть, як ви розумієте процес тверднення речовини. Це процес упорядкування структурних частинок речовини в просторі, внаслідок чого утворюються кристалічні структури, що нагадують ґратки. 

 

Вправа 2. Охарактеризуйте поняття «кристалічна ґратка речовини». Упорядковане розміщення структурних частинок речовини у кристалі називається кристалічними ґратками.

 

Вправа 3. Назвіть відомі вам типи кристалічних ґраток. Молекулярна, атомна, йонна.

 

Вправа 4. Охарактеризуйте будову кристалічних ґраток:

а) молекулярної; У вузлах такої ґратки розташовуються молекули, що притягуються слабими міжмолекулярними силами; характерна для речовин із ковалентним хімічним зв’язком

б) йонної; У вузлах такої ґратки розташовуються в шахматному порядку катіони й аніони, що утримуються силами взаємного притягання; характерна для речовин із йонним хімічним зв'язком. 

в) атомної. У вузлах такої ґратки розташовуються атоми; характерна для речовин із ковалентним хімічним зв'язком.

 

Вправа 5. Порівняйте властивості речовин із різними типами кристалічних ґраток. 

Молекулярна: мала твердість, легкоплавкість, низька температура кипіння, висока леткість, неелектропровідні, різна розчинність у воді.

Атомна: найвища твердість, тугоплавкість, висока температура кипіння, відсутня леткість, неелектропровідні, не розчиняються у воді і в розчинниках.

Йонна: висока твердість, тугоплавкість, висока температура кипіння,  неелектропровідні, у розплавах і  розчинах електропровідні, відсутня леткість, добре розчиняються у воді.

 

Вправа 6. Охарактеризуйте взаємозв'язок між будовою і властивостями йонних сполук на прикладі натрій хлориду. Натрій хлорид утворений йонним хімічним зв'язком, у вузлах кристалічних ґраток розміщуються йони Натрію і Хлору, сили взаємодії між катіонами Натрію і аніонами Хлору великі й однаково діють у всіх напрямках і потрібно багато енергії, щоб йонні зв'язки розірвати, тому натрій хлорид є твердою речовиною, з високою температурою плавлення та кипіння, не леткою, тому не має запаху, розчиняється у воді і водні розчини проводять електричний струм.

 

Вправа 7. Серед переліку речовин, поданих формулами, укажіть речовини з йонною, атомною, молекулярними кристалічними ґратками: N2, Н2О, СаСl2, SiO2. Спрогнозуйте їх властивості. 

Кристалічні

ґратки

Йонна Атомна Молекулярна
Сполуки СаСl2 SiO2 N2, Н2О

Характерні

фізичні

властивості

 

 

 

 

 

 

 

висока твердість,

тугоплавкість,

відсутня леткість,

висока темпера-

тура кипіння,

неелектропровідні,

у розплавах і роз-

чинах електропро-

відні, добре розчин-

ні у воді

найвища твердість,

тугоплавкість,

відсутня леткість,

висока темпера-

тура кипіння,

крихкість,

неелектропровідні,

нерозчинні у воді й

інших розчинниках

 

мала твердість,

легкоплавкість,

висока леткість,

низька темпера-

тура кипіння,

неелектропровідні,

різна розчинність

у воді

 

 

Інші завдання дивись тут...