Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Процес тверднення речовин ― це процес упорядкування структурних частинок речовини в просторі, внаслідок чого утворюються кристалічні структури, що нагадують ґратки. 

 

Вправа 2

Кристалічна ґратка речовини  це впорядковане розміщення структурних частинок речовини у кристалі. 

 

Вправа 3

Типи кристалічних ґраток: молекулярні, атомні, йонні.

 

Вправа 4

а) У вузлах молекулярної кристалічної ґратки розташовуються молекули, що притягуються слабими міжмолекулярними силами; характерна для речовин із ковалентним хімічним зв’язком

б) У вузлах йонної кристалічної ґратки розташовуються в шахматному порядку катіони й аніони, що утримуються силами взаємного притягання; характерна для речовин із йонним хімічним зв'язком. 

в) У вузлах атомної кристалічної ґратки розташовуються атоми; характерна для речовин із ковалентним хімічним зв'язком.

 

Вправа 5

Речовини з молекулярними кристалічними ґратками мають малу твердість, легкоплавкі, леткі, неелектропровідні, мають різну розчинність у воді.

Речовини з атомними кристалічними ґратками мають найвищу твердість, тугоплавкі, нелеткі, неелектропровідні, не розчиняються у воді і в розчинниках.

Речовини з йонними кристалічними ґратками мають високу твердість, тугоплавкі, неелектропровідні, у розплавах і розчинах електропровідні, нелеткі, добре розчиняються у воді.

 

Вправа 6

Натрій хлорид утворений йонним хімічним зв'язком, у вузлах кристалічних ґраток розміщуються йони Натрію і Хлору, сили взаємодії між катіонами Натрію і аніонами Хлору великі й однаково діють у всіх напрямках і потрібно багато енергії, щоб йонні зв'язки розірвати, тому натрій хлорид є твердою речовиною, з високою температурою плавлення та кипіння, не леткою, тому не має запаху, розчиняється у воді і його водні розчини проводять електричний струм.

 

Вправа 7

Кристалічні

ґратки

Йонна Атомна Молекулярна
Сполуки СаСl2 SiO2 N2, Н2О

Характерні

фізичні

властивості

 

 

 

 

 

 

 

висока твердість,

тугоплавкість,

відсутня леткість,

висока темпера-

тура кипіння,

неелектропровідні,

у розплавах і роз-

чинах електропро-

відні, добре розчин-

ні у воді

найвища твердість,

тугоплавкість,

відсутня леткість,

висока темпера-

тура кипіння,

крихкість,

неелектропровідні,

нерозчинні у воді й

інших розчинниках

 

мала твердість,

легкоплавкість,

висока леткість,

низька темпера-

тура кипіння,

неелектропровідні,

різна розчинність

у воді

 

 

Інші завдання дивись тут...