Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1 

Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Молярна маса відображає залежність між масою та кількістю речовини. Молярна маса  це маса порції кількістю речовини 1 моль.

 

Вправа 2

M=m/v, де m — маса речовини; v - відповідна кількість речовини.

 

Вправа 3

Похідні формули з математичного виразу молярної маси:

v=m/M, m=vM

 

Вправа 4

Обчисліть і вкажіть, якій кількості речовини відповідає купрум (ІІ) оксид (CuO) масою 8 г:

А 0,2 моль  Б 0,1 моль  В 2 моль Г 3 моль

Відомо: m(СuO)=8 г

Знайти: v(СuO)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M ― молярна маса.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому M(CuO)=80 г/моль

v(CuO)=m(CuO)/M(CuO)=8 г : 80 г/моль=0,1 моль

ІІ спосіб

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому M(CuO)=80 г/моль

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

80 г купрум (ІІ) оксиду становить 1 моль речовини,

8 г купрум (ІІ) оксиду  х моль речовини.

80 г / 8 г = 1 моль : х моль, звідси за властивістю пропорції маємо:

х моль • 80 г = 1 моль • 8 г

х = 1 моль • 8 г : 80 г = 0,1 моль

Відповідь: v(CuO)=0,1 моль.

 

Вправа 5

Обчисліть і вкажіть масу водню кількістю речовини 6 моль:

А 10 г Б 14 г В 12 г Б 16 г

Відомо: v(Н2)=6 моль

Знайти: m(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Масу речовини обчислюємо за формулою: m=vM, де M ― молярна маса.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль 

m(Н2)=v(Н2)M(Н2)=6 моль • 2 г/моль = 12 г

ІІ спосіб

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Маса 1 моль водню cтановить 2 г

маса 6 моль водню  х г.

х = 2 г • 6 моль : 1 моль=12 г

Відповідь: v(Н2)=12 г.

 

Вправа 6

Обчисліть і вкажіть число молекул у кисні (О2) кількістю речовини 0,5 моль:

А 3,011023 Б 12,04•1023 В 6,02•1023 Б 0,301•1023

Відомо: v(О2)=0,5 моль

Знайти: N(О2)-?

Розв'язання

І спосіб

Число молекул знаходимо за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(O2)=v(O2)NA=0,5 моль • 6,021023моль-1=3,011023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль кисню міститься 6,021023 молекул О2,

в 0,5 моль кисню  х молекул О2.

х=0,5 моль • 6,021023 : 1 моль=3,011023

Відповідь: N(O2)=3,011023. 

 

Вправа 7

Позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8•1023 молекул води:

А 3 моль Б 0,5 моль В 0,3 моль Г 0,35 моль

Відомо: N(H2O)=1,81023

Знайти: v(H2O)-?

Розв'язання

І спосіб

Кількість речовини знаходимо за формулою: v=N/NА, де N стала Авогадро.

v(H2O)=N(H2O)/NA=1,81023 : 61023моль-1=0,3 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул Н2О міститься в 1 моль речовини води,

1,81023 молекул Н2О  в х моль речовини води.

х=1 моль • 1,81023 : 6,021023=0,3 моль

Відповідь: v(H2O)=0,3 моль. 

 

Вправа 8

Обчисліть і позначте число позитивно та негативно заряджених йонів у кальцій хлориді СаСl2 масою 22,2 г.
А 0,301 • 1023 Са2+ і 0,602 • 1023 Cl
Б 1,204 • 1023 Са2+ і 2,408 • 1023 Cl
В 3, 01 • 1023 Са2+ і 6,02 • 1023 Cl
Г 12,04 • 1023 Са2+ і 24,08 • 1023 Cl

Відомо: m(CaCl2)=22,2 г

Знайти: N(Ca2+)-?, N(Cl-)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Кількість речовини CaCl2 обчислюємо за формулою: v=m/M, де M ― молярна маса.

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2Ar(Cl)=40+235,5=111, тому M(CaCl2)=111 г/моль

v(CaCl2)=m(CaCl2)/M(CaCl2)=22,2 г : 111 г/моль=0,2 моль

2. Знаходимо кількість речовини кожного йона в сполуці.

Формульна одиниця CaCl2 містить 1 йон Кальцію Са2+, тому в 1 моль CaCl2 міститься 1 моль йонів Са2+, отже, n(Са2+)=n(CaCl2)=0,2 моль

Формульна одиниця CaCl2 містить 2 йони Хлору Cl-, тому в 1 моль CaCl2 міститься 2 моль йонів Cl-, отже, n(Сl-)=2•n(CaCl2)=2•0,2 моль=0,4 моль

3. Знаходимо число кожного йона в сполуці за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(Са2+)=v(Са2+)NA=0,2 моль • 6,021023моль-1=1,2041023

N(Сl-)=v(Сl-)NA=0,4 моль • 6,021023моль-1=2,4081023

ІІ спосіб

1. Кількість речовини CaCl2 обчислюємо за формулою: v=m/M, де M ― молярна маса.

Mr(CaCl2)=Ar(Ca)+2Ar(Cl)=40+235,5=111, тому M(CaCl2)=111 г/моль

v(CaCl2)=m(CaCl2)/M(CaCl2)=22,2 г : 111 г/моль=0,2 моль

2. Знаходимо число йонів в сполуці CaCl2 за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(CaCl2)=n(CaCl2)NA= 0,2 моль  6,02•1023моль-1=1,2041023

3. Знаходимо число кожного йона в сполуці.

Формульна одиниця CaCl2 містить 1 йон Кальцію Са2+, тому 

N(Са2+)=N(СаCl2)=1,2041023

Формульна одиниця CaCl2 містить 2 йони Хлору Cl-, тому 

N(Cl-)=2N(СаCl2)=2 • 1,2041023моль-1=2,4081023

Відповідь: N(Са2+)=1,2041023N(Cl-)=2,4081023 

 

Вправа 9
Обчисліть і позначте, якій кількості речовини відповідає маса метану СН4 6,4 г, і число молекул, що міститься в такій кількості речовини.
А 0,4 моль, 2,408 •1023
Б 0,3 моль, 1,806 •1023
В 0,1 моль, 0,602 •1023
Г 0,25 моль,1,5051 •1023

Відомо: m(CН4)=6,4 г

Знайти: v(СН4)-?, N(CH4)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Кількість речовини CH4 обчислюємо за формулою: v=m/M, де M ― молярна маса.

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16, тому M(CH4)=16 г/моль

v(CH4)=m(CH4)/M(CH4)=6,4 г : 16 г/моль=0,4 моль

2. Знаходимо число молекул за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(CH4)=v(CH4)NA=0,4 моль • 6,021023моль-1=2,4081023

ІІ спосіб

1. Кількість речовини CH4 обчислюємо за формулою: v=m/M, де M ― молярна маса.

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16, тому M(CH4)=16 г/моль

v(CH4)=m(CH4)/M(CH4)=6,4 г : 16 г/моль=0,4 моль

2. Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль метану міститься 6,021023 молекул СН4, тоді

в 0,4 моль метану ― х молекул СН4.

х=0,4 моль  6,021023 : 1 моль=2,4081023

Відповідь: v(CH4)=0,4 моль, N(CH4)=2,4081023 

 

Вправа 10
Обчисліть і позначте масу алюміній броміду кількістю речовини 0,25 моль та відповідно число позитивно та негативно
заряджених йонів у цій порції солі.
А 66,25 г 1,505 •1022(Al3+); 4,515•1022(Br)
Б 66,75 г 1,505 •1023(Al3+); 4,515•1023(Br)
В 66,15 г 1,503 •1023(Al3+); 4,525•1023(Br)
Г 66,45 г 1,515 •1023(Al3+); 4,505•1023(Br)

Відомо: n(AlBr3)=0,25 моль

Знайти: m(AlBr3)-?, N(Al3+)-?, N(Br-)-?

Розв'язання

І спосіб

1. Обчислюємо масу речовини AlBr3 за формулою: n=vM, де M ― молярна маса.

Mr(AlBr3)=Ar(Al)+3Ar(Br)=27+380=267, тому M(AlBr3)=267 г/моль

m(AlBr3)=v(AlBr3)M(AlBr3)=0,25 моль• 267 г/моль=66,75 г

2. Знаходимо кількість речовини кожного йона в сполуці.

Формульна одиниця AlBr3 містить 1 йон Алюмінію Al3+, тому в 1 моль AlBr3 міститься 1 моль йонів Al3+, отже, n(Al3+)=n(AlBr3)=0,25 моль

Формульна одиниця AlBr3 містить 3 йони Брому Br-, тому в 1 моль AlBr3 міститься 3 моль йонів Br-, отже, n(Br-)=3•n(AlBr3)=3•0,25 моль=0,75 моль

3. Знаходимо число кожного йона в сполуці за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(Al3+)=v(Al3+)NA=0,25 моль • 6,021023моль-1=1,5051023

N(Br-)=v(Br-)NA=0,75 моль • 6,021023моль-1=4,5151023

ІІ спосіб

1. Масу речовини AlBr3 обчислюємо за формулою: n=vM, де M ― молярна маса.

Mr(AlBr3)=Ar(Al)+3Ar(Br)=27+380=267, тому M(AlBr3)=267 г/моль

m(AlBr3)=v(AlBr3)M(AlBr3)=0,25 моль• 267 г/моль=66,75 г

2. Знаходимо число йонів в сполуці AlBr3 за формулою: N=vNА, де N стала Авогадро.

N(AlBr3)=n(AlBr3)NA=0,25 моль  6,02•1023моль-1=1,5051023

3. Знаходимо число кожного йона в сполуці.

Формульна одиниця AlBr3 містить 1 йон Алюмінію Al3+, тому 

N(Al3+)=N(AlBr3)=1,5051023

Формульна одиниця AlBr3 містить 3 йони Брому Br-, тому 

N(Br-)=3N(AlBr3)=3 • 1,5051023моль-1=4,5151023

Відповідь: m(AlBr3)=66,75 г; N(Al3+)=1,5051023N(Br-)=4,5151023

Інші завдання дивись тут...

  • Бель
    Спасибо большое
    24 грудня 2017 22:06