Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Поясніть, яку фізичну величину називають молярною масою. Молярна маса — фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Молярна маса відображає залежність між масою та кількістю речовини

 

Вправа 2. Напишіть і поясніть математичний вираз молярної маси. M=m/v, де m — маса речовини; v - відповідна кількість речовини.

 

Вправа 3. Виведіть похідні формули з математичного виразу молярної маси, запишіть їх. v=m/M, m=vM

 

Вправа 4. Обчисліть і вкажіть, якій кількості речовини відповідає купрум (ІІ) оксид (CuO) масою 8 г:

А 0,2 моль;  Б 0,1 моль;  В 2 моль

Відомо: m(СuO)=8 г. Знайти: v(СuO)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому M(CuO)=80 г/моль. 

v(CuO)=m(CuO)/M(CuO)=8 г : 80 г/моль = 0,1 моль.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80, тому M(CuO)=80 г/моль. 

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

80 г купрум (ІІ) оксиду - це маса 1 моль речовини CuO, тоді

8 г купрум (ІІ) оксиду - це маса х моль речовини CuO.

80 г / 8 г = 1 моль : х моль, звідси

х моль • 80 г = 1 моль • 8 г

х = 1 моль • 8 г : 80 г

х = 0,1 моль

Відповідь: v(CuO)=0,1 моль.

 

Вправа 5. Обчисліть і вкажіть масу водню кількістю речовини 6 моль:

А 10 г Б 14 г В 12 г

Відомо: v(Н2)=6 моль. Знайти: m(Н2)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули v=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=vM.

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль. 

m(Н2)=v(Н2)M(Н2)=6 моль • 2 г/моль = 12 г.

ІІ спосіб

M=Mr г/моль

Mr(H2)=2Ar(H)=21=2, тому M(H2)=2 г/моль.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Маса 1 моль водню дорівнює 2 г, тоді

маса 6 моль водню буде дорівнювати х г.

1 моль / 6 моль = 2 г / х г, звідси

х г • 1 моль = 2 г • 6 моль

х = 2 г • 6 моль : 1 моль

х = 12 г

Відповідь: v(Н2)=12 г.

 

Вправа 6. Обчисліть і вкажіть число молекул у кисні (О2) кількістю речовини 0,5 моль:

А 3,011023 Б 12,04•1023 В 6,02•1023

Відомо: v(О2)=0,5 моль. Знайти: N(О2)-?

Розв'язування:

І спосіб

З формули v=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 6,021023моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNA.

N(O2)=v(O2)NA=0,5 моль • 6,021023моль-1=3,011023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

У 1 моль кисню міститься 6,021023 молекул О2тоді

в 0,5 моль кисню буде міститися х молекул О2.

1 моль / 0,5 моль = 6,021023 / х, звідси

х • 1 моль = 0,5 моль • 6,021023

х = 0,5 моль • 6,021023моль : 1 моль

х = 3,011023

Відповідь: N(O2)=3,011023. 

 

Вправа 7. Позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8•1023 молекул води:

А 3 моль Б 0,5 моль В 0,3 моль

Відомо: N(H2O)=1,81023. Знайти: v(H2O)-?

Розв'язування:

І спосіб

Кількість речовини води обчислюємо за формулою v=N/NA, NА-стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023моль-1.

v(H2O)=N(H2O)/NA=1,81023 : 61023моль-1=0,3 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

6,021023 молекул Н2О міститься в 1 моль речовини води, тоді

1,81023 молекул Н2О буде міститися в х моль речовини води.

6,021023 / 1,81023 = 1 моль / х моль, звідси

х моль • 6,021023 = 1 моль • 1,81023

х = 1 моль • 1,81023 : 6,021023

х = 0,3 моль

Відповідь: v(H2O)=0,3 моль. 

Інші завдання дивись тут...

  • Бель
    Спасибо большое
    24 грудня 2017 22:06