Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу метану (СН4), якщо відносна густина його за воднем становить — 8:

А 18 Б 26 В 16 Г 28

Відомо: DH2(СН4)=8

Знайти Mr(СН4)-?

Розв'язання

DH2(СН4)=Mr(СН4)/Mr(H2), тому Mr(СН4)/Mr(H4)=8, звідси

Mr(СН4)=8Mr(H2)=8•2Аr(H)=8•2•1=16

Відповідь: Mr(СН4)=16

 

Вправа 2

Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу кисню (О2), якщо відносна густина його за воднем — 16:

А 20 Б 32 В 36 Г 26

Відомо: DH2(O2)=16

Знайти Mr(O2)-?

Розв'язання

DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(H2), тому Mr(O2)/Mr(H2)=16, звідси

Mr(O2)=16Mr(H2)=16•2Аr(H)=16•2•1=32

Відповідь: Mr(O2)=32

 

Вправа 3

Установіть відносну густину нітроген (ІV) оксиду за воднем:

А 20 Б 23 В З0 Г 22

Відомо: NO2, Н2

 Знайти DН2(NO2)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносні молекулярні маси нітроген (IV) оксиду й водню.

Mr(NO2)=Ar(N)+2Аr(O)=14+216=46, Mr(H2)=2Ar(H)=2•1=2

2. Обчислюємо відносну густину.

DH2(NO2)=Mr(NO2)/Mr(H2)=46:2=23

Відповідь: 23

 

Вправа 4

Визначте відносну густину хлору за повітрям (середня молекулярна маса повітря — 29):

А 3,1 Б 2,2 В 2,45 Г 2,3

Відомо: Cl2, Mr(повітря)=29

Знайти Dповітря(Cl2)-?

Розв'язання

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу хлору.

Mr(Cl2)=2Аr(Cl)=235,5=71

2. Обчислюємо відносну густину хлору за повітрям.

Dповітря(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(повітря)=71:29=2,45

Відповідь: 2,75

 

Вправа 5

Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об'ємом:

Кількість

речовини

Число структурних

частинок

Об'єм порції

 

А 3 моль СО2

Б 0,25 моль N2

В 0,4 моль H2S

1 1,5051023

2 18,061023

3 2,481023

4 2,4081023

І 5,6 л

ІІ 8,96 л

ІІІ 67,2 л

IV 6,72 л

 

Відповідь: A2III, Б1I, B4II

1. Число структурних частинок речовини обчислюємо за формулою N=vNA, де N стала Авогадро.

A. N(CO2)=v(CO2)NA=3 моль • 6,02•1023моль-1=18,061023

Б. N(N2)=v(N2)NA=0,25 моль • 6,02•1023моль-1=1,5051023

В. N(H2S)=v(H2S)NA=0,4 моль • 6,02•1023моль-1=2,4081023

2. Об'єм речовини обчислюємо за формулою: V=vVМ, де VМ – молярний об'єм.

А. V(CO2)=v(CO2)VM=3 моль  22,4 л/моль=67,2 л

Б. V(N2)=v(N2)VM=0,25 моль  22,4 л/моль=5,6 л

В. V(H2S)=v(H2S)VM=0,4 моль  22,4 л/моль=8,96 л

 

Вправа 6

Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці прочитаєте прізвище відомого італійського вченого, який обчислив число структурних частинок у кількості речовини 1 моль. Авогадро

КРОСВОРД

1. Назва групи речовин, структурними частинками яких є атоми. Атомні

2. Позначення масової частки. Дубльве.

3. Заряджена частинка. Йон

4. Речовина, що є серцевиною олівця. Графіт

5. Найтвердіша речовина, яку застосовують для виготовлення коштовних прикрас. Алмаз

6. Прізвище російського вченого, який відкрив періодичний закон. Менделєєв

7. Складова атома, що містить протони й нейтрони. Ядро

8. Одиниця кількості речовини. Моль

Інші завдання дивись тут...