Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу метану (СН4). якщо відносна густина його за воднем становить — 8:

А 18 Б 26 В 16 Г 28

Відомо: DH2(СН4)=8. Знайти Mr(СН4)-?

Розв'язування:

DH2(СН4)=Mr(СН4)/Mr(H2), тому Mr(СН4)/Mr(H4)=8, звідси

Mr(СН4)=8Mr(H2)=8•2Аr(H)=8•2•1=16

Відповідь: Mr(СН4)=16

 

Вправа 2. Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу кисню (О2), якщо відносна густина його за воднем — 16:

А 20 Б 32 В 36 Г 26

Відомо: DH2(O2)=16. Знайти Mr(O2)-?

Розв'язування:

DH2(O2)=Mr(O2)/Mr(H2), тому Mr(O2)/Mr(H2)=16, звідси

Mr(O2)=16Mr(H2)=16•2Аr(H)=16•2•1=32

Відповідь: Mr(O2)=32

 

Вправа 3. Установіть відносну густину нітроген (ІV) оксиду за воднем:

А 20 Б 23 В З0 Г 22

Відомо: оксид NO2, Н2Знайти DН2(NO2)-?

Розв'язування:

Застосуємо формулу: DН2(NO2)=Mr(NO2)/Mr(H2)

Знайдемо відносні молекулярні маси нітроген (IV) оксиду й водню:

Mr(NO2)=Ar(N)+2Аr(O)=14+216=46, Mr(H2)=2Ar(H)=2•1=2.

DH2(NO2)=46/2=23

Відповідь: DH2(NO2)=23

 

Вправа 4. Визначте відносну густину хлору за повітрям (середня молекулярна маса повітря — 29):

А 3,1 Б 2,2 В 2,45 Г 2,3

Відомо: Cl2, Mr(повітря)=29. Знайти Dповітря(Cl2)-?

Розв'язування:

Застосуємо формулу: Dповітря(Cl2)=Mr(Cl2)/Mr(повітря)

Знайдемо відносну молекулярну масу хлору:

Mr(Cl2)=2Аr(Cl)=235,5=71, 

Dповітря(Cl2)=71/29=2,45

Відповідь: Dповітря(Cl2)=2,75

 

Вправа 5. Установіть відповідність між кількістю речовини, числом структурних частинок у заданій порції та її об'ємом: A-2 -III , Б-1-I, B-4-II

Кількість

речовини

 

Число структурних

частинок

Об'єм порції

А 3 моль СО2

Б 0,25 моль N2

В 0,4 моль H2S

1 1,5051023

2 18,061023

3 2,481023

4 2,4081023

І 5,6 л;

ІІ 8,96 л;

ІІІ 67,2 л;

IV 6,72 л.

 

З формули v=N/NA, де NA-стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо число структурних частинок (молекул) N=vNА

A. N(CO2)=v(CO2)NA=3 моль • 6,02•1023моль-1=18,061023.

Б. N(N2)=v(N2)NA=0,25 моль • 6,02•1023моль-1=1,5051023.

В. N(H2S)=v(H2S)NA=0,4 моль • 6,02•1023моль-1=2,4081023. 

З формули v=V/VМ, де VМ – постійна величина і за н.у. дорівнює

22,4 л/моль, знаходимо об'єм V=vVМ

А. V(CO2)=v(CO2)VM=3 моль  22,4 л/моль=67,2 л

Б. V(N2)=v(N2)VM=0,25 моль  22,4 л/моль=5,6 л

В. V(H2S)=v(H2S)VM=0,4 моль  22,4 л/моль=8,96 л

 

Вправа 6. Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці прочитаєте прізвище відомого італійського вченого, який обчислив число структурних частинок у кількості речовини 1 моль. Авогадро

КРОСВОРД

1. Назва групи речовин, структурними частинками яких є атоми. Атомні

2. Позначення масової частки. Дубльве.

3. Заряджена частинка. Йон

4. Речовина, що є серцевиною олівця. Графіт

5. Найтвердіша речовина, яку застосовують для виготовлення коштовних прикрас. Алмаз

6. Прізвище російського вченого, який відкрив періодичний закон. Менделєєв

7. Складова атома, що містить протони й нейтрони. Ядро

8. Одиниця кількості речовини. Моль

Інші завдання дивись тут...