Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть відомі вам перетворення речовин, унаслідок чого утворюються оксиди.

1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) з киснем.

2. Взаємодія складних речовини з киснем.

3. Розклад нерозчинних основ, деяких кислот та солей за нагрівання.

 

Вправа 2. Допишіть праві частини рівнянь реакцій i поставте коефіцієнти, де це потрібно:

а) 2Мg + O2 = 2MgO ;

б) 4Р + 5O2 = 2P2O5 ;

в) 2H2 + O2 = 2H2O;

г) 3Fe + 2O2 = Fe3O4.

Назвіть утворені речовини. Оксиди: магній оксид MgO, фосфор (V) оксид P2O5, вода H2O, магнітний залізняк Fe3O4.

 

Вправаи 3. Поставте коефіцієнти, де це потрібно, та вкажіть, яким способом добувають оксиди за участю цих реакцій:

a) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 22

б) 2РН3 + О2 = Р2О5 + 3Н2О;

в) 4FeS2 + 11О2 = 2Fe2О3 + 82;

г) СбН12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О.

Оксиди добувають взаємодією складних речовин з киснем. 

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) Н2О2 -> O2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4;

2H2O2 = O2 + 2H2O (при t0, каталізатор MnO2)

O2 + S = SO2 

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

б) HgO -> О2 -> СаО -> Са(ОН)2 -> Ca(NО3)2.

2HgO = 2Hg + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Вправа 5. Обчисліть масу кальцій оксиду й об'єм карбон (ІV) оксиду, що утворяться внаслідок термічного розкладу кальцій карбонату масою 50 кг. Розв'язувати такі задачі будете на наступному уроці (дивись §27 підручника).

 

Вправа 6. Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці отримаєте загальну назву одного з класів неорганічних сполук. Оксиди

1. Складова ядра. Протон

2. Назва солей, що утворюються від взаємодії цинк оксиду з лугами. Цинкати

3. Назва речовин, до складу яких входять катіони Гідрогену. Кислоти

4. Назва солей хлоридної кислоти. Хлориди

5. Найпоширеніший на Землі оксид. Вода

6. Назва солей йодидної кислоти. Йодиди.

Інші завдання дивись тут...