Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть відомі вам перетворення речовин, унаслідок чого утворюються оксиди.

1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) з киснем.

2. Взаємодія складних речовини з киснем.

3. Розклад нерозчинних основ, деяких кислот та солей за нагрівання.

 

Вправа 2. Допишіть праві частини рівнянь реакцій i поставте коефіцієнти, де це потрібно:

а) 2Мg + O2 = 2MgO ;

б) 4Р + 5O2 = 2P2O5 ;

в) 2H2 + O2 = 2H2O;

г) 3Fe + 2O2 = Fe3O4.

Назвіть утворені речовини. Оксиди: магній оксид MgO, фосфор (V) оксид P2O5, вода H2O, магнітний залізняк Fe3O4.

 

Вправаи 3. Поставте коефіцієнти, де це потрібно, та вкажіть, яким способом добувають оксиди за участю цих реакцій:

a) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 22

б) 2РН3 + О2 = Р2О5 + 3Н2О;

в) 4FeS2 + 11О2 = 2Fe2О3 + 82;

г) СбН12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О.

Оксиди добувають взаємодією складних речовин з киснем. 

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схем:

а) Н2О2 -> O2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> CuSO4;

2H2O2 = O2 + 2H2O (при t0, каталізатор MnO2)

O2 + S = SO2 

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

б) HgO -> О2 -> СаО -> Са(ОН)2 -> Ca(NО3)2.

2HgO = 2Hg + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O

 

Вправа 5. Обчисліть масу кальцій оксиду й об'єм карбон (ІV) оксиду, що утворяться внаслідок термічного розкладу кальцій карбонату масою 50 кг. Розв'язувати такі задачі будете на наступному уроці (дивись §27 підручника).

Відомо: m(CaCO3)=50 кг

Знайти: m(CaO)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

50 кг     х кг     у м3

CaCO3 = CaO + CO2 

100 кг    56 кг  22,4 м3

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 кмоль кальцій карбонату СаСО3 з утворенням 1 кмоль кальцій оксиду СаО і виділенням 1 кмоль газу СО2 ( за н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3). Обчислюємо молярні маси (M=Mr кг/кмоль) речовин й, відповідно, масу 1 кмоль.

Mr(СаСO3)=Ar(Сa)+Ar(С)+3Ar(O)=40+12+316=100,  

M(CaCO3)=100 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=100 кг

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, 

M(CaO)=56 кг/кмоль. Маса 1 кмоль=56 кг

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу кальцій оксиду:

50 кг / 100 кг = х кг / 56 кг, звідси

х кг • 100 кг = 56 кг • 50 кг

х = 56 кг • 50 кг : 100 кг

х = 28 кг

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду:

50 кг / 100 кг = у м3 / 22,4 м3, звідси

у м3 • 100 кг = 22,4 м3 • 50 кг

х = 22,4 м3 • 50 кг : 100 кг

х = 11,2 м3

ІІ спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 50 кг за формулою v=m/M, де M=Mr кг/кмоль.

Mr(СаСO3)=Ar(Сa)+Ar(С)+3Ar(O)=40+12+316=100, 

M(CaCO3)=100 кг/кмоль

v(СаСО3)=m(CaCO3):M(CaCO3)=50 кг : 100 кг/кмоль=0,5 кмоль

2. Записуємо рівняння реакції: CaCO3 = CaO + CO2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 кмоль кальцій карбонату СаСО3 з утворенням 1 кмоль кальцій оксиду СаО і виділенням 1 кмоль газу СО2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,5 кмоль кальцій карбонату, то утвориться така є кількість речовини кальцій карбонату і карбон (IV) оксиду, тому 

v(CaO)=v(CO2)=v(CaCO3)=0,5 кмоль

З. Обчислюємо масу кальцій оксиду кількістю речовини 0,5 кмоль за формулою m=v•M

Mr(СаO)=Ar(Са)+Ar(O)=40+16=56, M(СаO)=56 кг/кмоль

m(СаO)=v(СаO)•M(СаO)=0,5 кмоль•56 кг/кмоль=28 кг

4. Обчислюємо об'єм карбон (IV) оксиду кількістю речовини 0,5 кмоль за формулою v=m/M

V(CO2)=v(СO2)•VM=0,5 кмоль•22,4 м3/кмоль=11,2 м3

Відповідь: m(CaO)=28 кг, V(CO2)=11,2 м3

 

Вправа 6. Заповніть горизонтальні рядки. У вертикальному стовпці отримаєте загальну назву одного з класів неорганічних сполук. Оксиди

1. Складова ядра. Протон

2. Назва солей, що утворюються від взаємодії цинк оксиду з лугами. Цинкати

3. Назва речовин, до складу яких входять катіони Гідрогену. Кислоти

4. Назва солей хлоридної кислоти. Хлориди

5. Найпоширеніший на Землі оксид. Вода

6. Назва солей йодидної кислоти. Йодиди.

Інші завдання дивись тут...

  • Jenya
    Чому нема вправи 5? Уже є
    24 березня 2020 15:23