Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Охарактеризуйте взаємодію кислот із:

а) основами; Реакція між кислотою і основою є реакцією нейтралізації, продуктами реакції є сіль і вода.

Реакції взаємодії кислот із лугами проводять із використанням індикаторів. За зміною забарвлення індикатора судять про тс, що реакція відбулася. Ознакою реакції між кислотою і нерозчинною основою є розчинення осаду. 

б) солями. Кислоти реагують з розчинами солей за умови спостереження випадання осаду або виділення газу.

 

Вправа 2. Наведіть приклади реакцій, що підтверджують взаємодію кислот із: 

а) основами;

HCl + NaOH = NaCl + H2O

2HCl + Cu(OH)2↓ = CuCl2 + 2H2O

б) солями.

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

2HCl + K2CO3 = 2KCl + H2O + CO2

 

Вправа 3. Допишіть праві частини рівнянь, поставте коефіцієнти й визначте, до якого типу належать ці реакції:

a) ZnO + 2НСl = ZnCl2 + Н2O;

б) Са(ОН)2 + H2SO4 = CaSO4+ 2H2O;

в) Na2O + 2HNO3 = 2NaNO3 + Н2O;

г) HNO3 + NaOH = NaNO3 + Н2O;

ґ) H2SO4 + ВаСl2 = 2НСl + BaSO4;

д) НСl + AgNO3 = AgCl + HNO3.

Усі реакції є реакціями обміну.

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) Н2O2 -> ? -> Р2О5 -> Н3РO4 -> К3РO4;

2H2O2 = 2H2O + O2↑ - кат. MnO2

3H2O + P2O5 = 2H3PO4

H3PO4 + 3KОН = K3PO4 + 3H2O

б) КСlO3 -> ? -> ВаО -> Ва(ОН)2 -> BaSO4.

2KClO3 = 2KCl + 3O2

O2 + 2Ba = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

 

Вправа 5. Сульфатна кислота кількістю речовини 0,3 моль повністю прореагувала з натрій гідроксидом. Обчисліть масу й кількість речовини натрій гідроксиду, що вступив у реакцію.

Відомо: v(H2SO4)=0,3 моль. Знайти: v(NaOH)-? m(NaOH)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,3 моль        х г

     H2SO4  +  2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

   1 моль         80 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з 2 моль натрій гідроксиду NaOH. Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) натрій гідроксиду й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.  

Маса 1 моль = 40 г, а маса 2 моль = 80 моль.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,3 моль / 1 моль = х г / 80 г, звідси

х г • 1 моль = 0,3 моль  80 г

х = 0,3 моль • 80 г / 1 моль

х = 24 г

Знаходимо кількість речовини натрій гідроксиду масою 24 г за формулою v=m/M.

v(NaOH)=m(NaOH)/M(NaOH)=24 г : 23 г/моль=0,6 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    0,3 моль     х моль

     H2SO4  +  2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

    1 моль       2 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з 2 моль натрій гідроксилду NaOH.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,3 моль / 1 моль = х моль / 2 моль, звідси

х моль • 1 моль = 0,3 моль  2 моль

х = 0,3 моль • 2 моль / 1 моль

х = 0,6 моль.

Знаходимо масу натрій гідроксиду кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=vM, де М=Mrг/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.  

m(NaOH)=v(NaOH)M(NaOH)=0,6 моль • 40 г/моль=24 г.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H24 з 2 моль натрій гідроксилду NaOHкількість речовини натрій гідроксиду удвічі більша, ніж кількість речовини сульфатної кислоти. Отже, якщо в реакцію вступає 0,3 моль сульфатноїї кислоти, то утворюється удвічі більна кількість речовини натрій гідроксиду, тому 

v(NaOH)=v(H2SO4)2=0,3 моль.2=0,6 моль.

Знаходимо масу натрій гідроксиду кількістю речовини 0,6 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль.  

m(NaOH)=v(NaOH)M(NaOH)=0,6 моль • 40 г/моль=24 г.

Відповідь: v(NaOH)=0,6 моль, m(NaOH)=24 г.

 

Вправа 6. Унаслідок реакції хлоридної кислоти з аргентум (I) нітратом утворився білий сирнистий осад масою 14,35 г. Обчисліть маси реагентів. 

Відомо: m(AgCl)=14,35 г. Знайти: m(HCl)-?, m(AgNO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   x  г         у г        14,35 г

  HCl    +  AgNO3  =  AgCl   + HNO3

  36,5 г      170 г      143,5 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль хлоридної кислоти HСl і 1 моль аргентум нітрату AgNO3, з утворенням 1 моль аргентум хлориду AgCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mг/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5 

M(HCl)=36,5 г/моль. Маса 1 моль=36,5 г

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5 

M(AgCl)=143,5 г/моль. Маса 1 моль=143,5 г

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(О)=108+14+3•16=170 

M(AgNO3)=170 г/моль. Маса 1 моль=170 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення маси хлоридної кислоти.

x г / 36,5 г = 14,35 г / 143,5 г, звідси

х г • 143,5 г = 14,35 г • 36,5 г

х = 14,35 г • 36,5 г / 143 г

х = 3,67 г

Пропорція для обчислення маси нітратної кислоти.

у г / 170 г = 14,35 г / 143,5 г, звідси

у г • 143,5 г = 14,35 г • 170 г

у = 14,35 г • 170 г / 143,5 г

у = 17 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: HCl+AgNO3=AgCl+HNO3

Обчислюємо кількість речовини аргентум хлориду масою 14,35 г за формулою v=m/M, де

M=Mr г/моль.

Mr(AgCl)=Ar(Ag)+Ar(Cl)=108+35,5=143,5, M(AgCl)=143,5 г/моль. 

v(AgCl)=m(AgCl) : M(AgCl)=14,35 г : 143,5 г/моль=0,1 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль хлоридної кислоти HСl і 1 моль аргентум нітрату AgNO3, з утворенням 1 моль хлоридної кислоти HCl, кількості речовин однакові. Отже, якщо у результаті реакції утворюється 0,1 моль аргентум хлориду, то в реакцію вступає така ж кількість речовини хлоридної кислоти й аргентум нітрату, тому 

v(HCl)=v(AgNO3)=v(AgCl)=0,1 моль.

Обчислюємо масу реагентів кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, M(HCl)=36,5 г/моль.

m(HCl)=v(HCl)•M(HCl)=0,1 моль•36,5 г/моль=3,65 г.

Mr(AgNO3)=Ar(Ag)+Ar(N)+3•Ar(Cl)=108+14+3•16=170, M(AgNO3)=170 г/моль.

m(AgNO3)=v(AgNO3)•M(AgNO3)=0,1 моль•170 г/моль=17 г.

Відповідь: m(HCl)=3,65 г, m(AgNO3)=17 г.

Інші завдання дивись тут...