Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Назвіть найбільш поширені в природі кислоти органічного та неорганічного походження. Лимонна, щавлева, яблучна, молочна, саліцилова, мурашина, ціанідна, сульфатна, хлоридна, сульфідна, карбонатна.

 

Вправа 2. Поясніть, для чого потрібно знати способи добування кислот. Кислоти використовуються у багатьох галузях промисловості для добування різних речовин.

 

Вправа 3. Наведіть приклади добування кислот:

а) оксигеновмісних;

- взаємодія кислотних оксидів із водою:

CO2 + H2O = H2CO3

- Взаємодія солей з іншими кислотами:

Na3PO4 + 3HCl = 3NaCl + H3PO4

б) безоксигенових.

- синтез летких сполук неметалів з Гідрогеном з подальшим розчинення цих сполук у воді: 

H2 + Cl2 = 2HCl

 

Вправа 4. Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами кислот та відповідних їм оксидів:

A HNО3;

Б Н3РО3; 

в H23; 

Г Н2СО3; 

 

1 SО2;

2 N2О5;

З СО2;

4 SО3;

5 Р2О3.

Вправа 5. Обґрунтуйте, який зі способів добування кислот має в природних умовах негативні наслідки для довкілля. Взаємодія кислотних оксидів з водою. Кислотні оксиди SO2, SO3, NO2, потрапляють у повітря з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень, та, сполучаючись із дощовою водою, утворюють кислоти. 

Напишіть рівняння реакцій.

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

 

Вправа 6. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

а) воднем і бромом;

H2 + Br2 = 2HBr

б) нітроген (V) оксидом і водою;

N2O5 + H2O = 2HNO3

в) натрій хлоридом і сульфатною кислотою;

2NaCl + H2SO4 

г) воднем і йодом;

H2 + I2 = 2HI

ґ) воднем і сіркою;

H2 + S = H2S

д) калій силікатом і нітратною кислотою.

K2SiO3 + 2HNO3 = H2SiO3 + 2KNO3

 

Вправа 7. Обчисліть об'єм водню та масу брому, що вступлять у реакцію, якщо утворився гідроген бромід масою 40,5 г.

Відомо: m(HBr)=40,5 г. Знайти: m(Br2)-?, V(Н2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

     х л       у г      40,5 г     

     H2   +    Br2 = 2HBr

     44,8 л   160 г    162 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль брому Br2 і 1 моль водню H2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть об'єм 44,8 л) з утворенням 2 моль гідроген броміду HBr. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль брому і 2 моль гідрген броміду.

Mr(Br2)=2•Ar(Br)=2•80=160, M(Br2)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г.

Mr(HBr)=Ar(H)+Ar(Br)=1+80=81, M(HBr)=81 г/моль.

Маса 1 моль=81 г, а маса 2 моль=162 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

Пропорція для обчислення об'єму водню.

х л / 44,8 л = 40,5 г / 162 г, звідси

х л • 162 г = 40,5 г • 44,8 л

х = 40,5 г • 44,8 л / 162 г

х = 11,2 л

Пропорція для обчислення маси брому.

у г / 160 г = 40,5 г / 162 г, звідси

у г • 162 г = 40,5 г • 160 г

х = 40,5 г • 160 г / 162 г

х = 40 г

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: H+ Br2 = 2HBr

Обчислюємо кількість речовини гідроген броміду масою 4 г за формулою v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(HBr)=Ar(H)+Ar(Br)=1+80=81, M(HBr)=81 г/моль. 

v(HBr)=m(HBr) : M(HBr)=40,5 г : 81 г/моль=0,5 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль брому Br2 і 1 моль водню H2 з утворенням 2 моль гідроген броміду HBr, кількості речовини брому і водню удвічі більші, ніж кількість речовини гідроген броміду, тому 

v(Н2)=v(Br2)=v(HBr):2=0,5 моль:2 = 0,25 моль

Обчислюємо масу брому кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де

M=Mrг/моль.

Mr(Br2)=2•Ar(Br)=2•80=160, M(Br2)=160 г/моль.  

m(Br2)=v(Br2)•M(Br2)=0,25 моль • 160 г/моль=40 г.

Обчислюємо об'єм 0,25 моль водню за формулою V=v•VM, де V- постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)•M(Н2)=0,25 моль•22,4 л/моль=1,12 л.

Відповідь: m(Br2)=40 г, V(H2)=1,12 л.

 

Вправа 8. Обчисліть, яку масу силікатної кислоти можна добути за взаємодії калій силікату кількістю речовини 0,9 моль з сульфатною кислотою. Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій. 

Відомо: v(K2SiO3)=0,9 моль. Знайти: m(H2SiO3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,9 моль                                   х г   

  K2SiO3    +     H2SO4  =  K2SO4 + H2SiO3

   1 моль                                    78 г                

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій силікату K2SiO3 з утворенням 1 моль силікатної кислоти H2SiО3Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) cилікатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)+=2•1+28+3•16=78, 

M(H2SiO3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г.

Складаємо пропорцію для обчислення маси силікатної кислоти і розв'язуємо її.

0,9 моль / 1 моль = х г / 78 г, звідси

х г • 1 моль = 0,9 моль • 78 л

х = 0,9 моль • 78 г / 1 моль

х =70,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3     

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль калій силікату K2SiO3 з утворенням 1 моль силікатної кислоти H2SiО3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,9 моль калій силікату, то утвориться така ж кількість речовини силікатної кислоти, тому 

v(H2SiO3)=v(К2SiO3)=0,9 моль

Обчислюємо масу силікатної кислоти кількістю речовини 0,9 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)+=2•1+28+3•16=78, 

M(H2SiO3)=78 г/моль. 

m(H2SiO3)=v(H2SiO3)•M(H2SiO3)=0,9 моль • 78 г/моль=70,2 г.

Відповідь: m(H2SiO3)=70,2 г.

Інші завдання дивись тут...

  • Ірина
    Дуже дякую❤️
    30 березня 2021 12:27