Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1

Найбільш поширені в природі кислоти органічного та неорганічного походження: лимонна, щавлева, яблучна, молочна, саліцилова, мурашина, ціанідна, сульфатна, хлоридна, сульфідна, карбонатна.

 

Вправа 2

Приклади добування кислот:

а) оксигеновмісних;

― взаємодія кислотних оксидів із водою:

CO2 + H2O = H2CO3

― взаємодія солей з іншими кислотами:

Na3PO4 + 3HCl = 3NaCl + H3PO4

б) безоксигенових.

― синтез летких сполук неметалів з Гідрогеном з подальшим розчинення цих сполук у воді: 

H2 + Cl2 = 2HCl

 

Вправа 3

Обґрунтуйте, який зі способів добування кислот має в природних умовах негативні наслідки для довкілля. Взаємодія кислотних оксидів з водою. Кислотні оксиди SO2, SO3, NO2, потрапляють у повітря з викидами при роботі автотранспорту, заводів, котелень, та, сполучаючись із дощовою водою, утворюють кислоти. 

Напишіть рівняння реакцій.

SO2 + H2O = H2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2

 

Вправа 4

Укажіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами кислот та відповідних їм оксидів:

A HNО3;

Б Н3РО3; 

в H23; 

Г Н2СО3; 

 

1 SО2;

2 N2О5;

З СО2;

4 SО3;

5 Р2О3.

Вправа 5

Рівняння реакцій між попарно взятими речовинами:

а) воднем і бромом;

H2 + Br2 = 2HBr

б) нітроген (V) оксидом і водою;

N2O5 + H2O = 2HNO3

в) натрій хлоридом і сульфатною кислотою;

2NaCl + H2SO4 

г) воднем і йодом;

H2 + I2 = 2HI

ґ) воднем і сіркою;

H2 + S = H2S

д) калій силікатом і нітратною кислотою.

K2SiO3 + 2HNO3 = H2SiO3 + 2KNO3

 

Вправа 6

Обчисліть об'єм водню та масу брому, що вступлять у реакцію, якщо утворився гідроген бромід масою 40,5 г.

Відомо: m(HBr)=40,5 г

Знайти: m(Br2)-?, V(Н2)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х л       у г      40,5 г     

H2   +    Br2 = 2HBr

44,8 л   160 г    162 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль брому Br2 і 1 моль водню H2 (1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л, а 2 моль займуть об'єм 44,8 л) з утворенням 2 моль гідроген броміду HBr. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль брому і 2 моль гідрген броміду.

Mr(Br2)=2•Ar(Br)=2•80=160, M(Br2)=160 г/моль. Маса 1 моль=160 г

Mr(HBr)=Ar(H)+Ar(Br)=1+80=81, M(HBr)=81 г/моль

Маса 1 моль=81 г, а маса 2 моль=162 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо дві пропорції і розв'язуємо їх.

За допомогою пропорції оючислюємо об'єм водню.

х л / 44,8 л = 40,5 г / 162 г, звідси х л • 162 г = 40,5 г • 44,8 л

х = 40,5 г • 44,8 л : 162 г = 11,2 л

За допомогою пропорції обчислюємо масу брому.

у г / 160 г = 40,5 г / 162 г, звідси у г • 162 г = 40,5 г • 160 г

х = 40,5 г • 160 г : 162 г = 40 г

II спосіб

Записуємо рівняння реакції: H+ Br2 = 2HBr

Обчислюємо кількість речовини гідроген броміду масою 4 г за формулою v=m/M, де M=Mг/моль.

Mr(HBr)=Ar(H)+Ar(Br)=1+80=81, M(HBr)=81 г/моль

v(HBr)=m(HBr) : M(HBr)=40,5 г : 81 г/моль=0,5 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль брому Br2 і 1 моль водню H2 з утворенням 2 моль гідроген броміду HBr, кількості речовини брому і водню удвічі більші, ніж кількість речовини гідроген броміду, тому 

v(Н2)=v(Br2)=v(HBr):2=0,5 моль:2=0,25 моль

Обчислюємо масу брому кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=v•M, де

M=Mrг/моль.

Mr(Br2)=2•Ar(Br)=2•80=160, M(Br2)=160 г/моль

m(Br2)=v(Br2)•M(Br2)=0,25 моль • 160 г/моль=40 г

Обчислюємо об'єм 0,25 моль водню за формулою V=v•VM, де V= 22,4 л/моль.

V(Н2)=v(Н2)•M(Н2)=0,25 моль•22,4 л/моль=1,12 л

Відповідь: m(Br2)=40 г, V(H2)=1,12 л.

 

Вправа 7

Обчисліть, яку масу силікатної кислоти можна добути за взаємодії калій силікату кількістю речовини 0,9 моль з сульфатною кислотою. Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій. 

Відомо: v(K2SiO3)=0,9 моль

Знайти: m(H2SiO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,9 моль                                   х г   

K2SiO3    +     H2SO4  =  K2SO4 + H2SiO3

1 моль                                    78 г                

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль калій силікату K2SiO3 з утворенням 1 моль силікатної кислоти H2SiО3Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) cилікатної кислоти й, відповідно, масу 1 моль. Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)+=2•1+28+3•16=78

M(H2SiO3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу силікатної кислоти.

0,9 моль / 1 моль = х г / 78 г, звідси х г • 1 моль = 0,9 моль • 78 л

х = 0,9 моль • 78 г : 1 моль =70,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3     

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль калій силікату K2SiO3 з утворенням 1 моль силікатної кислоти H2SiО3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,9 моль калій силікату, то утвориться така ж кількість речовини силікатної кислоти, тому 

v(H2SiO3)=v(К2SiO3)=0,9 моль

Обчислюємо масу силікатної кислоти кількістю речовини 0,9 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(H2SiO3)=2•Ar(H)+Ar(Si)+3•Ar(O)=2•1+28+3•16=78, 

M(H2SiO3)=78 г/моль. 

m(H2SiO3)=v(H2SiO3)•M(H2SiO3)=0,9 моль • 78 г/моль=70,2 г.

Відповідь: m(H2SiO3)=70,2 г.

 

Вправа 8

На цинк кількістю речовини 0,25 моль подіяли надлишком хлоридної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі та об’єм водню (н.у.), що виділився.

Відомо: v(Zn)=0,25 моль

Знайти: m(ZnCl2)-?, V(H2)-? 

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль              х г       у л

Zn     +   2HCl  = ZnCl2 +  H2

1 моль                 136 г      22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню H2 (за н.у. 1 моль будь-якого газу займає об'єм 22,4 л). Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) цинк хлориду й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136, M(ZnCl2)=136 г/моль 

Маса 1 моль = 136 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк хлориду:

0,25 моль / 1 моль = х г / 136 г, звідси х г • 1 моль = 0,25 моль  136 г

х = 0,25 моль • 136 г : 1 моль = 34 г

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм водню:

0,25 моль / 1 моль = у л / 22,4 л, звідси у л • 1 моль = 22,4 л  0,25 моль

х = 22,4 л • 0,25 моль : 1 моль = 5,6 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,25 моль              х моль   у моль

Zn     +   2HCl  = ZnCl2 +  H2

1 моль                 1 моль   1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню H2.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк хдориду:

0,25 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,25 моль  1 моль

х = 0,25 моль • 1 моль : 1 моль = 0,25 моль

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини водню:

0,25 моль / 1 моль = у моль / 1 моль, звідси у моль • 1 моль = 0,25 моль  1 моль

у = 0,25 моль • 1 моль : 1 моль = 0,25 моль

Знаходимо масу цинк хлориду кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=vM.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136, M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=v(ZnCl2)M(ZnCl2)=0,25 моль • 136 г/моль=34 г

Знаходимо об'єм водню кількістю речовини 0,25 моль за формулою V=vVm.

V(H2)=v(H2)Vm=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Zn + 2HCl = ZnCl+ H2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинку Zn з утворенням 1 моль цинк хлориду ZnCl2 і 1 моль водню H2, кількість речовини однакова, тому:

v(ZnCl2)=v(H2)=v(Zn)=0,25 моль

Знаходимо масу цинк хлориду кількістю речовини 0,25 моль за формулою m=vM.

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2•35,5=136, M(ZnCl2)=136 г/моль

m(ZnCl2)=v(ZnCl2)M(ZnCl2)=0,25 моль • 136 г/моль=34 г

Знаходимо об'єм водню кількістю речовини 0,25 моль за формулою V=vVm.

V(H2)=v(H2)Vm=0,25 моль • 22,4 л/моль=5,6 л

Відповідь: m(ZnCl2)=34 г, V(H2)=5,6 л.

Інші завдання дивись тут...

  • Ірина
    Дуже дякую❤️
    30 березня 2021 12:27