Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

Вправа 1

Формули основ із поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, Zn(OH)2, НСl, К2O, Mg(OH)2, H2SO4, NH4OH, СаО, СаСО3, КОН, Fe(OH)3, Cr2O3, Ca(OH)2, HNO3, Ва(ОН)2, Al2SO3Назвіть їх.

LiOH ― літій гідроксид,

Zn(OH)2 ― цинк гідроксид,

Mg(OH)2 ― магній гідроксид,

NH4OH ― амоній гідроксид (амонійна основа),

КОН ― калій гідроксид,

Fe(OH)3 ― ферум (ІІІ) гідроксид,

Ca(OH)2 ― кальцій гідроксид,

Ва(ОН)2 ― барій гідроксид.

 

Вправа 2

Сформулюйте визначення:

а) Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або кілька аніонів гідроксильних груп. 

б) Реакції між основою і кислотою з утворенням солі та води, називаються реакціями нейтралізації

 

Вправа 3

барій гідроксид Ba(OH)2

калій гідроксид KOH

ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2

магній гідроксид Mg(OH)2

купрум (ІІ) гідроксид Cu(OH)2

купрум (І) гідроксид CuOH

літій гідроксид LiOH

 

Вправа 4

а) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2 + 2Н2О;

б) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O;

в) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4;

г) 2КОН + SO3 = K2SO4 + H2O;

ґ2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2О.

г) Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2Н2О.

Укажіть реакції нейтралізації. а), б), ґ), г)

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 5

Розчин, що містив барій гідроксид масою 17,1 г, повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу речовини, що випала в осад.

Відомо: m(Ba(OH)2)=17,1 г

Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 17,1  г                   x г

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2

 171 г                    233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171 

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

17,1 г / 171 г = x г / 233 г, звідси х г • 171 г = 17,1 г • 233 г

х = 17,1 г • 233 г / 171 г =23,3 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 17,1 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171 

M(Ba(OH)2)=171 г /моль

v(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2) : M(Ba(OH)2)=17,1 г : 171 г/моль=0,1 моль

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає барій гідроксид кількістю речовини 0,1 моль, то утвориться барій сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(BaSO4)=v(Ba(OH)2)=0,1 моль

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г/моль

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,1 моль•233 г/моль=23,3 г

Відповідь: m(BaSO4)=23,3 г. 

 

Вправа 6

Через розчин, що містив кальцій гідроксид кількістю речовини 0,2 моль, пропустили сульфур (VІ) оксид до утворення кальцій сульфату. Обчисліть кількість речовини й масу утвореної солі.

Відомо: v(Ca(OH)2)=0,2 моль

Знайти: v(CaSO4)-? m(CaSO4)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                  х г

Ca(OH)2  +  SO3 = CaSO4 + H2O

1 моль                    136 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4. Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) кальцій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136

M(СaSO4)=136 г/моль. Маса 1 моль = 136 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу кальцій сульфату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 136 г, звідси х г • 1 моль = 0,2 моль  136 г

х = 0,2 моль • 136 г : 1 моль =27,2 г

Знаходимо кількість речовини кальцій сульфату масою 27,2 г за формулою v=m/M.

v(СaSO4)=m(СaSO4)/M(СaSO4)=27,2 г : 136 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                 х моль

Ca(OH)2  +  SO3 =   CaSO4    +   H2O

1 моль                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини кальцій сульфату.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси х моль • 1 моль = 0,2 моль  1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль / 1 моль =0,2 моль

Знаходимо масу кальцій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=vM, де М=Mrг/моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136

M(СaSO4)=136 г/моль

m(СaSO4)=v(СaSO4)M(СaSO4)=0,2 моль • 136 г/моль=27,2 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ca(OH)2+ SO3 = CaSO4  + H2O

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4кількості речовини однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль кальцій гідроксиду, то утвориться кальцій сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(CaSO4)=v(Ca(OH)2)=0,2 моль

Знаходимо масу кальцій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136, M(СaSO4)=136 г/моль

m(СaSO4)=v(СaSO4)M(СaSO4)=0,2 моль136 г/моль=27,2 г

Відповідь: v(СaSO4)=0,2 моль, m(СaSO4)=27,2 г

 

Вправа 7

а) КМnO4 ⟶ O2 ⟶ ВаО ⟶ Ва(ОН)2 ⟶ BaSO4;

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

O2 + 2Ba = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2H2O

б) Н2O ⟶ О2 ⟶ СаО ⟶ Са(OН)2 ⟶ СаСО3 ⟶ СаО. 

2H2O=2H2↑ + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + BaCO3 = CaCO3+ Ba(OH)2

Інші завдання дивись тут...