Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Випишіть формули основ із поданого переліку хімічних формул: FeO, LiOH, Zn(OH)2, НСl, К2O, Mg(OH)2, H2SO4, NH4OH, СаО, СаСО3, КОН, Fe(OH)3, Cr2O3, Ca(OH)2, HNO3, Ва(ОН)2, Al2SO3Назвіть їх.

LiOH - літій гідроксид,

Zn(OH)2 - цинк гідроксид,

Mg(OH)2 - магній гідроксид,

NH4OH - амоній гідроксид (амонійна основа),

КОН - калій гідроксид,

Fe(OH)3 - ферум (ІІІ) гідроксид,

Ca(OH)2 - кальцій гідроксид,

Ва(ОН)2 - барій гідроксид.

 

Вправа 2. Сформулюйте визначення: а) основ; б) реакції нейтралізації. 

а) Основи — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів й один або кілька аніонів гідроксильних груп. 

б) Реакції між основою і кислотою з утворенням солі та води, називаються реакціями нейтралізації. 

 

Вправа 3. Складіть формули гідроксидів за їх назвами: барій гідроксид, калій гідроксид, ферум (ІІ) гідроксид, магній гідроксид, купрум (ІІ) гідроксид, купрум (І) гідроксид, літій гідроксид.

Ba(OH)2, KOH, Fe(OH)2, MgOH, Cu(OH)2, CuOH, LiOH.

 

Вправа 4. Перетворіть схеми реакцій на рівняння, дописавши формули пропущених речовин і коефіцієнти:

а) Са(ОН)2 + 2НСl = CaCl2 + 2Н2О;

б) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4;

в) 2КОН + SO3 = K2SO4 + H2O;

г) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2Н2О.

Укажіть реакції нейтралізації. а), г).

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 5. Розчин, що містив барій гідроксид масою 17,1 г, повністю нейтралізували розчином сульфатної кислоти. Обчисліть масу речовини, що випала в осад.

Відомо: m(Ba(OH)2)=17,1 г. Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   17,1  г                   x г

  Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2

   171 г                    233 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г/моль. Маса 1 моль=171 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси барій сульфату і розв'язуємо її.

17,1 г / 171 г = x г / 233 г, звідси

х г • 171 г = 17,1 г • 233 г

х = 17,1 г • 233 г / 171 г

х = 23,3 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2

Обчислюємо кількість речовини барій гідроксиду масою 17,1 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Ba(OH)2)=Ar(Ba)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=137+2•16+2•1=171,  

M(Ba(OH)2)=171 г /моль. 

v(Ba(OH)2)=m(Ba(OH)2) : M(Ba(OH)2)=17,1 г : 171 г/моль=0,1 моль.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль барій гідроксиду Ва(ОН)2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає барій гідроксид кількістю речовини 0,1 моль, то утвориться барій сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(BaSO4)=v(Ba(OH)2)=0,1 моль.

Обчислюємо масу барій сульфату кількістю речовини 0,1 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г/моль.

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,1 моль•233 г/моль=23,3 г.

Відповідь: m(BaSO4)=23,3 г. 

 

Вправа 6. Через розчин, що містив кальцій гідроксид кількістю речовини 0,2 моль, пропустили сульфур (VІ) оксид до утворення кальцій сульфату. Обчисліть кількість речовини й масу утвореної солі.

Відомо: v(Ca(OH)2)=0,2 моль. Знайти: v(CaSO4)-? m(CaSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   0,2 моль                  х г

     Ca(OH)2  +  SO3 = CaSO4 + H2O

   1 моль                    136 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4. Oбчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) кальцій сульфату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136, 

M(СaSO4)=136 г/моль. Маса 1 моль = 136 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,2 моль / 1 моль = х г / 136 г, звідси

х г • 1 моль = 0,2 моль  136 г

х = 0,2 моль • 136 г / 1 моль

х = 27,2 г

Знаходимо кількість речовини кальцій сульфату масою 27,2 г за формулою v=m/M.

v(СaSO4)=m(СaSO4)/M(СaSO4)=27,2 г : 136 г/моль=0,2 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    0,2 моль                 х моль

     Ca(OH)2  +  SO3 =   CaSO4    +   H2O

    1 моль                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 1 моль = 0,2 моль  1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль / 1 моль

х = 0,2 моль.

Знаходимо масу кальцій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=vM, де М=Mrг/моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136, M(СaSO4)=136 г/моль.  

m(СaSO4)=v(СaSO4)M(СaSO4)=0,2 моль • 136 г/моль=27,2 г.

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ca(OH)2+ SO3 = CaSO4  + H2O

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль кальцій гідроксиду Са(ОН)2 з утворенням 1 моль кальцій сульфату CaSO4кількості речовини однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль кальцій гідроксиду, то утвориться кальцій сульфат однакової кількості речовини, тому 

v(CaSO4)=v(Ca(OH)2)=0,2 моль.

Знаходимо масу кальцій сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(СaSO4)=Ar(Ca)+Ar(S)+4Ar(O)=40+32+416=136, M(СaSO4)=136 г/моль.  

m(СaSO4)=v(СaSO4)M(СaSO4)=0,2 моль136 г/моль=27,2 г.

Відповідь: v(СaSO4)=0,2 моль, m(СaSO4)=27,2 г.

 

Вправа 7. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами.

а) КМnO4 -> O2 -> ВаО -> Ва(ОН)2 -> BaSO4;

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

O2 + 2Ba = 2BaO

BaO + H2O = Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2H2O

б) Н2O -> О2 -> СаО -> Са(OН)2 -> СаСО3 -> СаО. 

2H2O=2H2↑ + O2

O2 + 2Ca = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + BaCO3 = CaCO3+ Ba(OH)2

Інші завдання дивись тут...