Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Напишіть рівняння реакцій добування:

а) літій гідроксиду з літію та літій оксиду;

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

Li2O + H2O = 2LiOH

б) барій гідроксиду з барію та барій оксиду;

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

BaO + H2O = Ba(OH)2

в) ферум (ІІ) гідроксиду з ферум (ІІ) сульфату й лугу;

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4

г) хром (ІІІ) гідроксиду (за аналогією добування алюміній гідроксиду) з хром(ІІІ) нітрату й лугу.

Cr(NO3)3 + 3NaOH = Cr(OH)3 + 3NaNO3

 

Вправа 2. Установіть, між якими з попарно взятих речовин, що подані формулами, можлива взаємодія (складіть, де можливо, рівняння реакцій):

a) NaOH і FeSO4;

2NaOH + FeSO4 = Fe(OH)2 + Na2SO4

б) Ba(OH)2 і HNO3;

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O

в) Zn(OH)2 і НСl;

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

г) КОН і SO2;

2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O

ґ) Са(ОН)2 і Na2O; Не взаємодіють.

д) ВаСl2 і H2SO4;

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

е) AgNO3 i HNО3; Не взаємодіють.

є) LiOH і SO3

2LiOH + SO3 = Li2SO4 + H2O

ж) ВаСl2 і НСl. Не взаємодіють.

 

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. Назвіть, які з реакцій відображають відомі способи добування основ:

а) натрій гідроксид й алюміній сульфат;

6NaOH + Al2(SO4)3 = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

б) хром (ІІ) нітрат і калій гідроксид;

Сr(NO3)2 + 2KOH = Cr(OH)2 + 2KNO3

в) калій оксид і вода;

K2O + H2O = 2KOH

г) купрум (ІІ) нітрат і калій гідроксид;

Cu(NO3)2 + 2KOH = Cu(OH)2 + 2KNO3

ґ) натрій гідроксид і фосфор (V) оксид.

6NaOH + P2O5 = 2Na3PO4 + 3H2O

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Li -> Li2О -> LiOH->Zn(OH)2 -> Na2ZnО2.

4Li + O2 = 2Li2O

Li2O + H2O = 2LiOH

2LiOH + ZnSO4 = Zn(OH)2 + Li2SO4

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2

Проаналізуйте, властивості яких речовин можна пояснити, користуючись нею. Основних та амфотерних гідроксидів.

 

Вправа 5. Спрогнозуйте результати реакцій, які відбуваються між:

а) алюміній хлоридом і натрій гідроксидом;

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl

б) продуктом, що випав в осад з попередньої реакції, та розчином сульфатної кислоти.

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O

 

Вправа 6. До калій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль долили розчин алюміній хлориду в надлишку. Драглистий осад, що утворився, нагріли. Обчисліть масу твердого залишку. 

Відомо: v(KOH)=0,3 моль. Знайти: m(Al2O3)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції отримання драглистого осаду:

   0,3 моль                х моль

     3KOH  +  AlCl3 = Al(OH)3↓ + 3KCl

   3 моль                  1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 3 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини Al(OH)3.

0,3 моль / 3 моль = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 3 моль = 0,3 моль  1 моль

х = 0,3 моль • 1 моль / 3 моль

х = 0,1 моль.

Записуємо рівняння реакції добування твердого залишку:

   0,1 моль        х г

   2Al(OH)3↓ = Al2O3 + 3H2O

   2 моль          102 г

Над формулами речовин записуємо дані, що знайшли і є за умовою задачі.

Розклали 2 моль алюміній гідроксиду Al(ОН)3 з утворенням 1 моль алюміній оксиду Al2O3.

Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) алюміній оксиду й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102,  

M(Al2O3)=102 г/моль. Маса 1 моль=102 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу Al2O3.

0,1 моль / 2 моль = х г / 102 г, звідси

х г • 2 моль = 0,1 моль  102 г

х = 0,1 моль • 102 г / 2 моль

х = 5,1 г.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції отримання драглистого осаду:

3KOH + AlCl3 = Al(OH)3↓ + 3KCl

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 3 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3, кількість речовини алюміній гідроксиду утричі менша, ніж кількість речовини калій гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,3 моль калій гідроксиду, то утвориться алюміній гідроксид утричі меншою кількістю речовини, тому 

v(Al(OH)3)=v(KOH):3=0,3 моль:3=0,1 моль.

Записуємо рівняння реакції добування твердого залишку:

2Al(OH)3↓ = Al2O3 + 3H2O

Розклали 2 моль алюміній гідроксиду Al(ОН)3 з утворенням 1 моль алюміній оксиду Al2O3, 

кількість речовини алюміній оксиду удвічі менша, ніж кількість речовини алюміній гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,1 моль алюміній гідроксиду, то утвориться алюміній оксид удвічі меншою кількістю речовини, тому 

v(Al2O3)=v(Al(OH)3):2=0,1 моль:2=0,05 моль.

Знаходимо масу алюміній оксиду кількістю речовини 0,05 моль за формулою m=v•M, де M=Mrг/моль.

Mr(Al2O3)=2•Ar(Al)+3•Ar(O)=2•27+3•16=102, M(Al2O3)=102 г/моль..  

m(Al2O3)=v(Al2O3)M(Al2O3)=0,05 моль102 г/моль=5,1 г.

Відповідь: маса твердого залишку 5,1 г.

Інші завдання дивись тут...