Інші завдання дивись тут...

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Вправа 1. Перелічіть відомі вам фізичні властивості солей. Солі - тверді кристалічні речовини, що належать до йонних сполук, мають різне забарвлення, високі температури плавлення та кипіння, по-різному розчиняються у воді.

 

Вправа 2. Визначте за таблицею розчинності кислот, основ, солей і амфотерних гідроксидів розчинні й нерозчинні солі з переліку речовин, що подані формулами/

Розчинні: Ca(NО3)2MgCl2CuSО4Al2(SО4)3Na2S.

Нерозчинні: СаСО3AgCl, BaSO4AgBr, Zn3(PO4)2.

 

Вправа 3. Допишіть у правій частині формули продукти реакцій, поставте коефіцієнти й поясніть, які хімічні властивості солей вони характеризують:

a) Fe + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2Pb;

б) СаСl2 + 2AgNO3 = Ca(NO3)2 + 2AgCl;

в) Fe(NO3)2 + 2КОН = Fe(OH)2 + 2KNO3;

г) Na2SO4 + ВаСl2 = 2NaCl + BaSO4;

ґ) Hg(NO3)2 + K2S = HgS + 2KNO3;

д) Mg + Pb(NO3)2 = Pb + Mg(NO3)2;

e) AlCl3+ 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3 .

 

Вправа 4. На кальцій карбонат масою 5 г подіяли надлишком розчину нітратної кислоти. Обчисліть об'єм (н. у.) утвореного газу.

Відомо: m(CaCO3)=5 г. Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    5 г                                         х л     

 CaCO3  + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2

   100 г                                       22,4 л

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль кальцій карбонату CaCO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СO2 

(1 моль газу за н.у. займає об'єм 22,4 л). Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) кальцій карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Ca)+Ar(С)+3•Ar(О)=40+12+3•16=100,

M(CaСO3)=100 г/моль. Маса 1 моль=100 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо об'єм вуглекислого газу.

5 г / 100 г = х л / 22,4 л, звідси

х л • 100 г = 5 г • 22,4 л

х = 5 г • 22,4 л / 100 г

х = 1,12 л

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини кальцій карбонату масою 5 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(СaСO3)=Ar(Ca)+Ar(С)+3•Ar(О)=40+12+3•16=100, M(CaСO3)=100 г/моль.

v(CaСO3)=m(CaСO3):M(CaСO3)=5 г : 100 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції:  CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль кальцій карбонату CaCO3 з утворенням 1 моль вуглекислого газу СO2, кількості речовин однакові, тому 

v(СО2)=v(CaСO3)=0,05 моль.

Обчислюємо об'єм вуглекислого газу кількістю речовини 0,05 моль за формулою V=v•VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

V(СO2)=v(СO2)•VM=0,05 моль•22,4 л/моль=1,12 л.

Відповідь: V(CO2)=1,12 л.

 

Вправа 5. Магній карбонат масою 16,8 г нагріли до повного рокзладу. Твердий залишок розчинили в надлишку сульфатної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі. Назвіть сіль.

Відомо: m(MgCO3)=16,8 г. Знайти: m(MgSO4)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції повного розкладу:

   16,8 г     х моль

  MgCO3 =   MgO    +    CO2

   84 г       1 моль

Над формулами сполук записуємо наведену в умові задачі масу магній карбонату (16,8 г) і невідому кількість речовини магній оксиду (х моль). Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль магній карбонату MgCO3 з утворенням 1 моль магній оксиду MgO. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) магній карбонату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(MgСO3)=Ar(Mg)+Ar(С)+3•Ar(О)=24+12+3•16=84,

M(MgСO3)=84 г/моль. Маса 1 моль=84 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини MgO.

16,8 г / 84 г = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 84 г = 16,8 г  1 моль

х = 16,8 г • 1 моль / 84 г

х = 0,2 моль.

Записуємо рівняння реакції розчинення твердого залишку:

   0,2 моль             х г

   MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

   1 моль              120 г

Над формулами сполук записуємо знайдену кількість речовини магній оксиду (0,2 моль) і невідому масу солі (х г)Прореагувало 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль магній сульфату MgSO4Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) магній сульфату й, відповідно, масу 1 моль. 

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4•Ar(O)=24+32+4•16=120,  

M(MgSO4)=120 г/моль. Маса 1 моль=120 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу магній сульфату MgSO4.

0,2 моль / 1 моль = х г / 120 г, звідси

х г • 1 моль = 0,2 моль  120 г

х = 0,2 моль • 120 г / 1 моль

х = 24 г.

ІІ спосіб

Обчислюємо кількість речовини магній карбонату масою 16,8 г за формулою v=m/M, де M=Mrг/моль.

Mr(MgСO3)=Ar(Mg)+Ar(С)+3•Ar(О)=24+12+3•16=84, M(MgСO3)=84 г/моль.

v(MgСO3)=m(MgСO3):M(MgСO3)=16,8 г : 84 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції повного розкладу:

MgCO3 = MgO + CO2

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль магній карбонату MgCO3 з утворенням 1 моль магній оксиду MgO, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль магній карбонату, то утворюється магній оксид однакової кількості речовини, тому:

v(MgO)=v(MgCO3)=0,2 моль.

Записуємо рівняння реакції розчинення твердого залишку:

   MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Кількісні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль магній оксиду MgO з утворенням 1 моль магній сульфату MgSO4, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль магній оксиду, то утворюється магній сульфат однакової кількості речовини, тому:

v(MgSO4)=v(MgO)=0,2 моль.

Обчислюємо масу магній сульфату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=nM, де M=Mrг/моль.

Mr(MgSO4)=Ar(Mg)+Ar(S)+4•Ar(О)=24+32+4•16=120, M(MgSO4)=120 г/моль.

m(MgSO4)=n(MgSO4)M(MgSO4)=0,2 моль  120 г/моль=24 г.

Відповідь: утвориться 24 г магній сульфату.

 

Вправа 6. Запропонуйте спосіб розпізнавання розчинів натрій хлориду й натрій сульфату.

І спосіб

До кожної пробірки із запропонованими речовинами долити розчину барій хлориду. У пробірці, де випаде білий осад, міститься натрій сульфат.

NaCl + BaCl2 - не реагують.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓.

ІІ спосіб

До кожної пробірки із запропонованими речовинами долити розчину барій гідроксиду. У пробірці, де випаде білий осад, міститься натрій сульфат.

2NaCl + Ba(OH)2 = BaCl2 + 2NaOH

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓.

 

Вправа 7. Запропонуйте три способи добування магній сульфату, користуючись знаннями про хімічні властивості речовин, ї напишіть рівняння реакцій. 

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Mg + CuSO4 = MgSO4 + Cu

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Інші завдання дивись тут...