Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

Вправа 1

Групи солей, що найбільше поширені в природі: хлориди, силікати, сульфати, нітрати, ортофосфати.

 

Вправа 2

Поясніть поширення в природі та використання:

а) хлоридів;

Поширені у вигляді мінералів (сильвініту, галіту), містяться у морській воді.

Натрій хлорид ― харчовий продукт, консервуючий засіб, фізіологічний розчин, є сировиною для хімічного добування натрій гідроксиду, хлору, водню, хлоридної кислоти, соди. Калій хлорид ― калійне добриво, є сировиною для хімічного добування калій гідроксиду, металічного калію, хлору. Кальцій хлорид ― осушувач газів, органічних розчинників, лікарський засіб при алергії і кровотечах.

б) карбонатів; 

У природі поширені у вигляді крейди, мармуру, вапняку, мінералів (доломіту, сидериту, гельмею).

Використовують у будівельній справі (вапно), в архітектурі, в будівництві та мистецтві (облицювальний матеріал ― мармур), в сільському господарстві (вапнування грунтів). Натрій карбонат є сировиною для добування мила, скла, синтетичних мийних засобів.

в) силікатів;

У природі представлені слюдою, глиною, сланцями.

Сланці є висококалорійним і дешевим паливом. Натрій, калій і кальцій силікати використовують для виплавляння скла, виробництва цементу, кераміки. 

г) сульфатів; 

У природі поширені у вигляді гіпсу та глауберової солі, мідного купоросу.

Використовують у медицині (гіпсові пов'язки), скульптурній справі (вироби з гіпсу, барильєфи, горильєфи, статуетки, статуї, наочні експонати), виробництві скла (віконного та кольорового), виробництві соди, на будівництві, в сільському господарстві (калій сульфат ― калійне добриво, мідний купорос ― засіб проти хвороб та шкідників рослин).  

ґ) сульфідів; 

У земній корі поширені руди: цинк сульфід ZnS ― цинкова обманка; молібден сульфід MoS― молібденіт, ферум сульфід FeS — пірит, плюмбум сульфід PbS — свинцевий блиск та ін.

З руд виплавляють відповідні метали. 

д) нітратів;

У природних умовах — рідкісні сполуки. Натрій нітрат відомий як натрієва, або чилійська селітра, калій нітрат — індійська селітра, кальцій нітрат ― норвезька селітра.

Використовують як мінеральні (азотні) добрива, у виробництві сірників, вибухових речовин і чорного пороху, а натрій нітрат — як консервант. Аргентум (І) нітрат наносять тонким шаром на фото- й рентгенівські плівки, завдяки чому відбувається фотографування, а в медицині — діагностика захворювань внутрішніх органів. Посрібнення металевих виробів також відбувається з участю аргентум (І) нітрату

е) ортофосфатів.

У природі представлені у вигляді покладів фосфоритів і апатитів. 

У промисловості використовують переважно для виробництва фосфорних добрив та ортофосфатної кислоти. Солі Натрію використовують як мийні та водопом'якшувальні засоби.

 

Вправа 3

Охарактеризуйте практичне значення солей для життя людини. 

Солі  входять до складу клітинного соку тканин людини. 

 

Вправа 4

a) FeCl2 + 2КОН = Fe(OH)2 + 2KCl;

б) AgNO3 + КСl = AgCl + KNO3;

в) Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaNO3;

г) ВаСO3 = BaO + CO2;

ґ) Fe + CuCl= FeCl2 + Cu;

д) Na2SiO3 + 2НСl = 2NaCl + H2SiO3

 

Вправа 5

Здійсніть перетворення за поданою схемою:

Са ⟶ СаО ⟶ СаВг2 ⟶ ? ⟶ СаСO3 ⟶ СO2 ⟶ Na2CO3.

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + 2HBr = CaBr2 + H2O

CaBr2 + Na2CO3 = CaCO3+ 2NaBr

CaCO3 = CaO + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

 

Вправаи 6

У двох пробірках під шифрами є розчини натрій карбонату та калій хлориду. Поясніть, як експериментально розпізнати кожну з цих сполук.

До вмісту двох пробірок додаємо розчину хлоридної кислоти. У одній із пробірок спостерігаємо появу бульбашок газу, що нагадує "закипання" рідини. Отже у цій пробірці міститься розчин натрій карбонату. 

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці міститься калій хлорид. 

 

Вправа 7

На розчин цинк хлориду, що містив сіль кількістю речовини 0,2 моль, подіяли надлишком розчину натрій силікату. Обчисліть масу й кількість речовини утвореного осаду. Назвіть речовину, що випала в осад.

Відомо: v(ZnCl2)=0,2 моль

Знайти: m(ZnSiO3)-?, v(ZnSiO3)-?

Розв'язання

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 0,2 моль                            x г    

ZnCl2  +  Na2SiO3 = 2NaCl  + ZnSiO3

 1 моль                             141 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3. Обчислюємо молярну масу (M=Mr г/моль) цинк силікату й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141 

M(ZnSiO3)=141 г/моль. Маса 1 моль=141 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу цинк силікату.

0,2 моль / 1 моль = х г / 141 г, звідси х г • 1 моль = 141 г • 0,2 моль

х = 141 г • 0,2 моль : 1 моль = 28,2 г

Обчислюємо кількість речовини цинк силікату масою 28,2 г за формулою v=m/M.

v(ZnSiO3)=m(ZnSiO3) : M(ZnSiO3)=28,2 г : 141 г/моль=0,2 моль

II спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,2 моль                           х моль     

ZnCl2  +  Na2SiO3 = 2NaCl  + ZnSiO3

1 моль                             1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо кількість речовини цинк силікату.

0,2 моль / 1 моль = х моль / 1 моль звідси х моль • 1 моль = 0,2 моль • 1 моль

х = 0,2 моль • 1 моль : 1 моль = 0,2 моль

Обчислюємо масу цинк силікату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141, 

M(ZnSiO3)=141 г/моль.   

m(ZnSiO3)=v(ZnSiO3)•M(ZnSiO3)=0,2 моль • 141 г/моль=28,2 г

ІІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: ZnCl2+Na2SiO3=2NaCl+ZnSiO3 

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль цинк хлориду ZnCl2 з утворенням 1 моль цинк силікату ZnSiO3, 

кількості речовини однакові, тому v(ZnSiO3)=v(ZnСl2)=0,2 моль

Обчислюємо масу цинк силікату кількістю речовини 0,2 моль за формулою m=v•M, де М=Мг/моль.

Mr(ZnSiO3)=Ar(Zn)+Ar(Si)+3Ar(O)=65+28+316=141, 

M(ZnSiO3)=141 г/моль.

m(ZnSiO3)=v(ZnSiO3)•M(ZnSiO3)=0,2 моль • 141 г/моль=28,2 г

Відповідь: 28,2 г і 0,2 моль.

Інші завдання дивись тут...