Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть попарно взяті речовини, між якими відбудеться хімічна взаємодія з утворенням солей. Метал і неметал, метал і кислота, кислота і основний оксид, кислота і сіль, сіль і сіль, основа і кислота, метал і сіль, основа і кислотний оксид, сіль і луг, основний оксид і кислотний оксид.

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій між: 

а) металами та бромом;

2Na + Br2 = 2NaBr

Ca + Br2 = CaBr2

б) основними оксидами та сульфатною кислотою;

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

в) лугом і нітратною кислотою; 

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

г) нерозчинною основою та хлоридною кислотою;

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

ґ) сіллю й сульфатною кислотою;

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4+ 2HCl

Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4+ 2HNO3

д) металом і купрум (ІІ) хлоридом;

Mg + CuCl2 = MgCl2 + Cu

Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu

е) двома солями, узятими в розчинах.

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4+ NaNO3

 

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

Аl -> Аl2O3 -> Al(NO3)3 -> Аl(ОН)3 -> K2[Al(OH)3J.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3NaOH = 3NaNO3 + Al(OH)3

Al(OH)3+ 3KOH = K3[Al(OH)6] - калій гексагідроксоалюмінат;

Скласти формулу сполуки K3Al(OH)6 можна, замінюючи у формулі ортоалюмінату K3AlO3 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на три ОН-групи (одновалентні). 

 

Вправа 4. Налийте в пробірку розчин барій хлориду й обережно долийте розчин сульфатної кислоти. Опишіть спостереження, поясніть, чи відбулася хімічна взаємодія між цими речовинами.

Спостерігаємо утворення білого осаду, що не розчиняється у сильній кислоті.

Реакція відбулася, ознакою реакції є утворення осаду.

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl

 

Вправа 5. На суміш солей барій хлориду з натрій карбонатом масою 12,68 г подіяли надлишком сульфатної кислоти. Випав осад масою 2,33 г. Обчисліть маси й кількості речовин сполук, які взяли участь у реакції. 

Відомо: m(BaCl2,Na2CO3)=12,68 г; m(BaSO4)=2,33 г.

Знайти: m(BaCl2)-?, y(BaCl2)-?, m(Na2CO3)-?, y(Na2CO3)-?

Розв'язування.

І спосіб

У суміші солей тільки барій хлорид взаємодіє з сульфатною кислотою із утворенням осаду. 

Записуємо рівняння реакції:

  x г                    2,33 г

BaCl2  +  H2SO4 = BaSO4  + 2HCl     

 208 г                  233 г 

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4Обчислюємо молярні маси (Mг/моль=M) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208 

M(BaCl2)=208 г/моль. Маса 1 моль=208 г.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233 

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій хлориду.

х г / 208 г= 2,33 г / 233 г

х г  233 г= 2,33 г  208 г

х = 2,33 г • 208 г : 233 г

х = 2,08 г.

Обчислюємо масу натрій карбонату у суміші:

m(Na2CO3)=m(BaCl2,Na2CO3)- m(BaCl2)=12,68 г - 2,08 г = 10,6 г.

Кількість речовини заданої маси обчислюємо за формулою: y=m/M

y(BaCl2)=m(BaCl2):M(BaCl2)=2,08 г : 208 г/моль=0,01 моль

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(С)+3Ar(O)=223+12+316=106 

M(Na2CO3)=106 г/моль.

y(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=10,6 г : 106 г/моль=0,1 моль

ІІ спосіб

У суміші солей тільки барій хлорид взаємодіє з сульфатною кислотою із утворенням осаду. 

Записуємо рівняння реакції: BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl 

Обчислюємо кількість речовини барій сульфату масою 2,33 г за формулою y=m/M, де

M=Mr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4Ar(O)=137+32+416=233 

M(BaSO4)=233 г/моль.

y(BaSO4)=m(BaSO4):M(BaSO4)=2,33 г : 233 г/моль=0,01 моль

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 1 моль барій хлориду BaCl2 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4, кількості речовини однакові, тому y(BaCl2)=y(BaSO4)=0,01 моль. 

Обчислюємо масу барій хлориду кількістю речовини 0,2 моль за формулою: m=y•M, де Мr г/моль=M.

Mr(BaCl2)=Ar(Ba)+2Ar(Cl)=137+235,5=208M(BaCl2)=208 г/моль.

m(BaCl2)=y(BaCl2)M(BaCl2)=0,01 моль•208 г/моль=2,08 г.

Обчислюємо масу натрій карбонату у суміші:

m(Na2CO3)=m(BaCl2,Na2CO3)- m(BaCl2)=12,68 г - 2,08 г = 10,6 г.

Обчислюємо кількість речовини натрій карбонату масою 10,6 г за формулою: y=m/M

Mr(Na2CO3)=2Ar(Na)+Ar(С)+3Ar(O)=223+12+316=106 

M(Na2CO3)=106 г/моль.

y(Na2CO3)=m(Na2CO3):M(Na2CO3)=10,6 г : 106 г/моль=0,1 моль

Відповідь: 2,08 г і 0,01 моль BaCl2; 10,6 г і 0,1 моль Na2CO3. 

Інші завдання дивись тут...