Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Назвіть два генетичні ряди речовин. 

Метал -> основний оксид -> гідроксид (основа) -> сіль.

Неметал -> кислотний оксид -> гідроксид (кислота) -> сіль.

 

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

а) Mg -> MgO -> MgCl2 -> Mg(OH)2 -> MgSO4;

2Mg + O2 = 2MgO

MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O

б) C -> CO2 -> CaCO3 -> CO2 -> Na2CO3;

C + O2 = CO2

CO2 + CaO = CaCO3

CaCO3= CaO + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

в) Al -> Al2O3 -> Al(NO3)3 -> Al(OH)3 -> K3[Al(OH)6];

4Al + 3O2 = 2Al2O3

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O

Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3+ 3NaNO3

Al(OH)3 + 3KOH = K3[Al(OH)6]

r) P -> P2O5 -> H3PO4 -> Ca3(PO4)2 -> H3PO4 -> Ag3PO4.

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3Сa = Ca3(PO4)2 + 3H2

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4

H3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3HNO3

 

Вправа 3. Сульфатну кислоту масою 19,6 г повністю нейтралізували розчином калій гідроксиду. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(H2SO4)=19,6 г. Знайти: m(K2SO4)-?, m(H2O)-?

Розв'язування.

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

   19,6 г               х г          у г

  H2SO4 + 2KOH = K2SO4   + 2H2

    98 г                174 г       36 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4  з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4 і 2 моль води H2O. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, маси 1 моль сульфатної кислоти й калій сульфату і масу 2 моль води.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98,  

M(H2SO4)=98 г/моль. Маса 1 моль=98 г

Mr(K2SO4)=2•Ar(K)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•39+32+4•16=174,  

M(K2SO4)=174 г/моль. Маса 1 моль=174 г

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

Маса 1 моль=18 г, маса 2 моль=36 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу сульфатної кислоти.

19,6 г / 98 г = х г / 174 г, звідси

х г • 98 г = 19,6 г • 174 г

х = 19,6 г • 174 г / 98 г

х = m(H2SO4)= 34,8 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу води.

19,6 г / 98 г = у г / 36 г, звідси

у г • 98 г = 19,6 г • 36 г

у = 19,6 г • 36 г / 98 г

у = m(H2O)=7,2 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O

Обчислюємо кількість речовини сульфатної кислоти масою 19,6 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•1+32+4•16=98, M(H2SO4)=98 г/моль.

v(H2SO4)=m(H2SO4) : M(H2SO4)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль сульфатної кислоти H2SO4  з утворенням 1 моль калій сульфату K2SO4 і 2 моль води H2O. Кількість речовини калій сульфату однакова, а кількість речовини води удвічі більша, ніж кількість речовини сульфатної кислоти. Отже, якщо в реакцію вступає 0,2 моль сульфатної кислоти, то утворюється така ж кількісь речовини калій сульфату і удвічі більша кількість речовини води, тому 

v(K2SO4)=v(H2SO4)=0,2 моль.

v(Н2O)=2•v(H2O)=2•0,2 моль=0,4 моль.

Обчислюємо масу заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(K2SO4)=2•Ar(K)+Ar(S)+4•Ar(O)=2•39+32+4•16=174, M(K2SO4)=174 г/моль.

m(K2SO4)=v(K2SO4)•M(K2SO4)=0,2 моль•174 г/моль=34,8 г.

Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, M(H2O)=18 г/моль.

m(H2O)=v(H2O)•M(H2O)=0,4 моль•18 г/моль=7,2 г.

Відповідь: 34,8 г калій сульфату і 7,2 г води. 

 

Вправа 4. Напишіть, використовуючи формули, схему генетичних зв'язків і рівняння відповідних реакцій:

а) хлоридна кислота -> купрум (ІІ) хлорид -> купрум (ІІ) гідроксид -> купрум (ІІ) оксид

-> купрум (ІІ) нітрат;

2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 = CuO + H2O

CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

б) ферум -> ферум (ІІ) сульфат -> ферум (II) гідроксид -> ферум (ІІ) оксид -> ферум (ІІ) хлорид;

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe(OH)2 = FeO + H2O

FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O

в) сірка -> сульфур (IV) оксид -> сульфур (VI) оксид -> сульфатна кислота -> купрум (ІІ) сульфат (двома способами);

S + O2 = SO2

2SO2 + O2 = 2SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

г) кальцій -> кальцій оксид -> кальцій гідроксид -> кальцій карбонат -> карбон (IV) оксид -> натрій карбонат.

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

CaCO3 = CaO + CO2

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O

 

Вправа 5. Доведіть експериментально, що до складу:

а) алюміній сульфату входять йон Алюмінію та кислотний залишок сульфатної кислоти (сульфат-аніон);

Якісною реакцією на йон Алюмінію є гідроксид-аніон, в результаті реакції утворюється білий драглистий осад Al(OH)3, що розчиняється в кислотах і лугах.

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

Якісною реакцією на cульфат-аніон є катіон Барію, що міститься в солях Барію, в результаті реакції утворюється білий осад BaSO4, що не розчиняється в кислотах.

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 = 2AlCl3 + 3BaSO4

б) магній хлориду — йон Магнію та кислотний залишок хлоридної кислоти (хлорид-аніон).

Якісною реакцією на йон Магнію є гідроксид-аніон, в результаті реакції утворюється білий аморфний  осад Mg(OH)2, що розчиняється в кислотах.

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

Якісною реакцією на хлорид-аніон є катіон Аргентуму, що міститься в розчині аргентум (I) нітрату, в результаті реакції утворюється білий сирнистий осад AgCl, що не розчиняється в кислотах.

MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

 

Вправа 6. Запропонуйте спосіб розпізнавання:

а) хлоридної та сульфатної кислот;

І спосіб

Якісною реакцією на хлоридну кислоту є розчин аргентум (I) нітрату, тому додаємо його до вмісту двох пробірок. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється у нітратній кислоті. Отже у цій пробірці міститься розчин хлоридної кислоти. 

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці міститься сульфатна кислота.

ІІ спосіб

Якісною реакцією на сульфатну кислоту є розчин барій гідроксиду, який додаємо до вмісту двох пробірок. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого осаду, що не розчиняється в сильних кислотах. Отже у цій пробірці міститься розчин сульфатної кислоти. 

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці міститься хлоридна кислота.

б) солей хлоридної та сульфатної кислот. 

І спосіб

Якісною реакцією на хлориди є розчин аргентум (I) нітрату, який додаємо до вмісту двох пробірок. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду, що не розчиняється в нітратній кислоті Отже у цій пробірці містяться хлориди.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці міститься сіль сульфатної кислоти.

ІІ спосіб

Якісною реакцією на сульфи є розчин барій гідроксиду, який додаємо до вмісту двох пробірок. У одній із пробірок спостерігаємо утворення білого осаду, що не розчиняється у сильних кислотах. Отже у цій пробірці містяться сульфати. 

Ba(OH)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaOH

Методом виключення робимо висновок, що в іншій пробірці містяться хлориди.

Інші завдання дивись тут...

  • Оксана
    Спасибі!
    14 квітня 2020 19:05