Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді, перероблене і доповнене), 2021

I варіант

Вправа 1 Проведіть дослідження, яке підтверджує, що кальцій оксид є основним, а не кислотним.

CaO + H2O = Ca(OH)2

Кальцій оксид реагує з водою із виділенням великої кількості теплоти і утворенням кальцій гідроксиду - сильна основа, що виявляє лужні (оснóвні) властивості. Відповідно оксиди, які утворюють основи, називають оснóвними.

 

Вправа 2 Дослідіть взаємодію хлоридної кислоти з: 

а) магнієм;

2HCl + Mg = MgCl2 + H2

Активні метали, розташовані у витискувальному ряді до водню, здатні витісняти водень з розчинів кислот. 

б) розчином кальцій гідроксиду.

Що робили? До пробірки з розчином кальцій гідроксиду об'ємом 1-2 мл додали 1-2 краплі фенолфталеїну.

Що спостерігали? Забарвлення фенолфталеїну в малиновий колір.

Що робили? До вмісту пробірки краплями додали розбавлену нітратну кислоту до повної нейтралізації лугу.

Що спостерігали? Знебарвлення фенолфталеїну.

Рівняння реакції: 

HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2O

Висновок: знебарвлення фенолфталеїну свідчить про те, що реакція відбулася.

 

Вправа 3 Доведіть експериментально, що натрій гідроксид взаємодіє з карбон (ІV) оксидом. Поясніть результати дослідження.

Що робили? До пробірки з розчином натрій гідроксиду додали 1-2 краплі фенолфталеїну.

Що спостерігали? Забарвлення фенолфталеїну в малиновий колір.

Що робили? Продули через зафарбований розчин вуглекислий газ.

Що спостерігали? Знебарвлення фенолфталеїну.

Рівняння реакції: 

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

Висновок: знебарвлення фенолфталеїну свідчить про те, що реакція відбулася.

 

Вправа 4 Проведіть реакцію обміну між розчинами натрій сульфату та барій хлориду. Поясніть, чи відбулася реакція до кінця.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

Утворення осаду барій сульфату свідчить про те, що реакція відбулася до кінця.

II варіант

Вправа 1 Проведіть реакцію, яка підтверджує, що карбон (ІV) оксид є кислотним, а не основним.

СO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

Кислотні оксиди реагують з лугами. Вапняна вода Са(ОН)2 ― сильна основа, що виявляє всі властивості лугів. При пропусканні вуглекислого газу крізь вапняну воду розчин стає каламутним, ознакою реакції є утворення осаду. Отже, карбон (IV) оксид є кислотним.

 

Вправа 2 Дослідіть взаємодію сульфатної кислоти з: 

а) кальцій оксидом;

H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O

Ознака реакції  утворення малорозчинної сполуки CaSO4

б) свіжодобутим купрум (ІІ) гідроксидом.

H2SO4 + Сu(OH)2 = CuSO4 + H2O

Ознака реакції  розчинення осаду Cu(OH)2

 

Вправа 3 Доведіть експериментально, що нерозчинні у воді основи розкладаються за нагрівання.

Пробірку з блакитним осадом Cu(OH)2 закріплюємо в пробіркотримачі і обережно нагріваємо в полум'ї спиртівки. Спостерігаємо появу на стінках пробірки крапель води і утворення нової твердої речовини чорного кольору.

Cu(OH)2 = CuO + H2O

 

Вправа 4 Проведіть реакцію обміну між розчинами магній хлориду й аргентум (І) нітрату. Поясніть, чи відбулася реакція до кінця.

MgCl2 + 2AgNO3 = Mg(NO3)2 + 2AgCl

Утворення осаду аргентум (І) хлориду свідчить про те, що реакція відбулася до кінця. 

III варіант

Вправа 1 Проведіть реакцію між натрій гідроксидом і нітратною кислотою. Поясніть, як спостерігати перебіг реакції.

Що робили? До пробірки з розчином натрій гідроксидом додали 1-2 краплі фенолфталеїну.

Що спостерігали? Забарвлення фенолфталеїну в малиновий колір.

Що робили? До вмісту пробірки краплями додали розбавлену нітратну кислоту до повної нейтралізації лугу.

Що спостерігали? Знебарвлення фенолфталеїну.

Рівняння реакції: 

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O

Висновок: знебарвлення фенолфталеїну свідчить про те, що реакція відбулася.

 

Вправа 2 Доведіть експериментально, що в повітрі, яке видихає людина, міститься вуглекислий газ.

Що робили? У пробірку налили 1 мл вапняної води - розчину Ca(OH)2. Через одноразову трубку обережно видихали повітря у вапняну воду.

Що спостерігали? Розчин став каламутний.

Рівняння реакції: 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Висновок: говорити про наявність  вуглекислого газу в повітрі можна за появою каламуті у вапняній воді. 

 

Вправа 3 Дослідіть взаємодію сульфатної кислоти, пояснюючи результати дослідження, з:

а) розчином барій гідроксиду;

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4↓ + 2H2O

Утворення білого осаду BaSO4, що не розчиняється в сильних кислотах, свідчить про те, що барій гідроксид є реагентом для виявлення сульфатної кислоти і сульфатів у розчині. 

б) цинком.

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

Активні метали, розташовані у витискувальному ряді до водню, здатні витісняти водень з розчинів кислот.

 

Вправа 4 Проведіть реакцію обміну між розчином ферум (ІІ) хлориду та калій гідроксидом. Поясніть, чи відбулася реакція до кінця.

FeCl2 + 2KOH = 2KCl + Fe(OH)2↓ - блідо-зелений осад 

Реакція відбувається до кінця, оскільки один із продуктів реакції випадає в осад. 

IV варіант

Вправа 1 Доведіть, що видана вам речовина є хлоридною кислотою.

Хлоридна кислота складається з йонів Гідрогену та хлорид-іонів.

Для доведення її складу необхідно провести досліди, що виявлять наявність цих йонів.

Довести наявність йонів Гідрогену можна двома способами:

1 спосіб Завдяки наявності йонів Гідрогену кислоти змінюють забарвлення індикаторів однаково. Лакмус і метиловий оранжевий стануть червоними. Отже, у складі хлоридної кислоти наявний Гідроген.

2 спосіб Активні метали, наприклад, магній витісняє водень з кислоти. Газ, що виділяється, збираємо у пробірку, перевернуту догори дном, і підпалюємо, газ згоряє з характерним гавкаючим звуком. Отже, у складі хлоридної кислоти наявний Гідроген.

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Довести наявність хлорид-іонів можна додаванням до хлоридної кислоти розчину аргентум (I) нітрату, оскільки при цьому має утворитися білий сирнистий осад аргентум (I) хлориду, що не розчиняється в сильних кислотах.

HCl + AgNO3 = HNO3 + AgCl

 

Вправа 2 Дослідіть взаємодію хлоридної кислоти з: 

а) розчином аргентум (І) нітрату;

HCl + AgNO3HNO3 + AgCl↓ 

Утворення білого сирнистого осаду AgCl, що не розчиняється в сильних кислотах, свідчить про те, що аргентум (І) нітрат є реагентом для виявлення хлоридної кислоти і хлоридів у розчині.

б) залізом.

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

Активні метали, розташовані у витискувальному ряді до водню, здатні витісняти водень з розчинів кислот.

 

Вправа 3 Доведіть експериментально, що кальцій гідроксид є лугом.

Ca(OH)2 + СО2 = CaCO3 + H2O

Луги реагують з кислотними оксидами. При пропусканні вуглекислого газу крізь вапняну воду розчин стає каламутним, ознакою реакції є утворення осаду. Отже, кальцій гідроксид є лугом.

 

Вправа 4 Проведіть реакцію обміну між розчинами цинк хлориду й натрій гідроксиду. Поясніть, чи відбулася реакція до кінця.

ZnCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Zn(OH)2

Реакція відбувається до кінця, оскільки один із продуктів реакції випадає в осад.

Інші завдання дивись тут...