Інші завдання дивись тут...

© 8next.com (відповіді), 2021

Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

 атомної, молекулярної та йонної будови

Речо-

вина

 

 

Тип крис-

талічних

ґраток

 

Тип

зв'язку

 

 

t плав-

лення,

°С

 

t кипін-

ня, °С

 

 

Твер-

дість

 

 

Крих-

кість

 

 

Електро-   

провід-    

ність        

 

Роз-

чин-

ність

у воді

NaCl йонні йонний висока  висока велика

крих-

кий

у твердому

стані не-

електро-

провідний,

розчин

електро-

провідний

 

роз-

чин-

ні 

 

H2O

лід

молеку-

лярні

ковален-

тний

низька

 низька

мала

крих-

кий

у твердому

стані не-

електро-

провідний

роз-

чин-

ні

SiO2 атомні

ковален-

тний

дуже

висока

 дуже

висока

дуже

велика

не-

крих-

кий

неелектро-

провідний

не 

роз-

чинні

Висновок. Знаючи будову кристалічних ґраток, можна охарактеризувати чи спрогнозувати властивості речовини, і навпаки, за її властивостями можна визначити кристалічну будову.

 Інші завдання дивись тут...