Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Вправа 1 Позначте знаком «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне;

1. Розчин - це гомогенна система, +

2. Одним з компонентів розчину є розчинник. +

3. Розчинена речовина може бути тільки твердою. -

4. Розчинена речовина може бути газом, рідиною, твердою речовиною. +

5. Найпоширеніший розчинник - вода. +

6. Розчин складається з двох компонентів. -

7. Розчинення - це руйнування структури розчиненої речовини. -

II рівень

Вправа 2. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними:

1. Розчин - це гомогенна система, яка складається з двох або більше компонентів і продуктів їх взаємодії.

2. Розчинник — це компонент розчину, що перебуває у такому ж стані, що й розчин.

3. Розчинена речовина може бути: а) твердою; б) рідиною або в) газом.

4. Фізична теорія розчинів розглядає процес розчинення як хаотичний розподіл розчиненої речовини в середовищі розчинника (процес дифузії).

5. За хімічною теорією розчинів між розчинюваною речовиною і розчинником відбувається хімічна взаємодія.

6. Якщо розчинник вода, то в процесі розчинення утворюються гідрати.

7. Процес розчинення є фізико-хімічним процесом.

ІІІ рівень

Вправа 3. Позначте один з компонентів розчину магній хлориду:

А. Натрій хлорат Б. Вода В. Магній сульфат Г. Магній карбонат

Вправа 4. Укажіть, чим, на ваш погляд, є морська вода:

А. Суспензія Б. Емульсія В. Розчин Г. Гель.

Вправа 5. Маринад для маринування грибів містить натрій хлорид масою 50 г і лимонну кислоту масою 2 г, які розчинені у воді об'ємом 1000 мл, Обчисліть масові частки солі та кислоти у цьому розчині.

Відомо: m(NaCl)=50 г, m(кислоти)=2 г, V(води)=1000 мл.  

Знайти: ω(NaCl) -?, ω(кислоти) - ?

Розв'язування.

1. Знаходимо масу води за формулою m = V•ρ, де густина води ρ(води)=1 г/мл.

m(води) = V(води) • ρ(води) = 1000 мл • 1 г/мл = 1000 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

2. Знаходимо масу розчину: 

m(розчину)=m(води)+m(NaCl)+m(кислоти)=1000 г+50 г+2 г=1052 г

3. Обчислюємо масову частку речовини в розчині за формулою:

ω(речовини)=(m(речовини)/m(розчину))•100%.

Масова частка солі NaCl у розчині:

ω(NaCl)=(50 г/1052 г)•100%=4,75%

Масова частка кислоти у даному розчині:

ω(кислоти)=(2 г/1052 г)•100%=0,19%

Відповідь: ω(NaCl)=4,75%; ω(кислоти)=0,19%

ІV рівень

Вправа 6. Плями від аргентум (І) нітрату можна вивести, якщо використати два розчини: спочатку - розчин калій йодиду з масовою часткою солі 5%, а потім розчин натрій тіосульфату з масовою часткою 10%. Обчисліть, які маси солей, відповідно, треба взяти, щоб виготовити ці два розчини масою 200 г і 250 г.

Відомо: ω1(KI)=5%, m1(розчину)=200 г, 

ω2(натрій тіосульфату)=10%, m2(розчину)=250 г.

Знайти: m(KI) -?, m(натрій тіосульфату) - ?

Розв'язування.

І спосіб

Масу розчиненої речовини обчислюємо за формулою: m(речовини)=(ω(речовини)•m(розчину))/100%

Маса солі калій йодиду в розчині:

m(KI)=(ω(KI)•m(розчину))/100%=(5%•200г):100%=10 г

Маса солі натрій тіосульфату в розчині:

m(натрій тіосульфату)=(ω(натрій тіосульфату)•m(розчину))/100%=

=(10%•250г):100%=25 г

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

Маса солі калій йодиду в розчині:

у 100 г розчину міститься 5 г солі КІ, тоді 

у 200 г розчину - х г солі КІ.

100 г / 200 г = 5 г / х г, тому х г • 100 г = 5 г • 200 г, звідси

х = (5 г • 200 г) : 100 г = 10 г

Маса солі натрій діосульфату в розчині:

у 100 г розчину міститься 10 г солі натрій діосульфату, тоді 

у 250 г розчину - х г солі натрій діосульфату.

100 г / 250 г = 10 г / х г, тому х г • 100 г = 10 г • 250 г, звідси

х = (10 г • 250 г) : 100 г = 25 г

Відповідь: m(КІ)=10 г, m(натрій тіосульфату)=25 г. 

Інші завдання дивись тут...

  • Sergo
    It's realy cool!
    19 вересня 2019 18:20