Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Вправа 1. Позначте назву добре розчинної у воді речовини:

А. Кальцій сульфід

В. Купрум (ІІ) гідроксид

Б. Аргентум (І) нітрат

Г. Аргентум хлорид

Вправа 2. Позначте формулу нерозчинної у воді речовини:

А. H2SiO3 Б. CaCl2 В. Mg(NO3)2 Г. ZnBr2

Вправа 3. Позначте малорозчинну речовину з відносною молекулярною масою 278.

А. H2SiO3

Б. HgBr2

В. CaS Г. PbCl2

ІI рівень

Вправа 4. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між речовиною, позначеною формулою та її належністю до відповідної групи за розчинністю: А.-2, Б.-1, В.-3.

А. MgSO4.

Б. Ca(OH)2.

В. Ba3(PO4)2.

1. Малорозчинна.

2. Добре розчинна.

3. Нерозчинна.

Вправа 5. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між двома добре розчинними речовинами, поданими формулами, та їхніми відносними атомними масами: А.-3, Б.-4, В.-2, Г-1.

А. СаSO4.

Б. AlBr3.

В. Na3PO4.

Г. Cu(OH)2.

1. 98.

2. 164.

3. 136.

4. 267.

Вправа 6. Обчисліть та позначте масову частку калій хлориду у розчині, якщо у воді масою 110 г розчинили сіль масою 15 г.

А. 9,8% Б. 12% В. 11% Г. 15%

Відомо: m(Н2О)=48 г, m(KCl)=15 г

Знайти: ω(KCl)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Розраховуємо масу розчину:

m(розчину)=m(KCl)+m(Н2О)=15 г+110 г=125 г.

2. Обчислюємо масову частку KCl в розчині: 

ω(KCl)=m(KCl)/m(розчину)=15 г/125 г= 0,12, або, 

помноживши це число на 100%, одержимо 12%.

ІІ спосіб

1. Розраховуємо масу розчину:

m(розчину)=m(KCl)+m(Н2О)=15 г+110 г=125 г.

2. Визначаємо масу калій хлориду, що міститься у 100 г розчину, тобто, масову частку. Для

цього складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 125 г розчину - 15 г KCl

у 100 г розчину - х г KCl

125 г / 100 г = 15 г / х г, тому х г • 125 г = 15 г • 100 г, 

х = 15 г • 100 г : 125 г = 12 г, тому ω(KCl)= 12%

Відповідь: 12%.

IІІ рівень

Вправа 7. Визначте за кривою розчинності та позначте розчинність натрій хлориду за температури 1000С:

А. 38 г. Б. 40 г. В. 42 г. Г. 36 г.

Вправа 8. Укажіть правильні відповіді про залежність розчинності газів від температури та тиску:

А. За підвищення тиску зростає.

Б. За підвищення температури зростає.

В. За підвищення температури зменшується.

Г. За підвищення тиску зменшується.

Вправа 9. Укажіть визначення насиченого розчину:

А. Розчин, в якому мало розчиненої речовини в певному об'ємі розчину.

Б. Розчин, в якому речовина за даної температури не може розчинятися.

В. Розчин, в якому багато розчиненої речовини в певному об'ємі розчину.

Г. Розчин, у якому за даної температури і тиску розчинена речовина вже більше не розчиняється.

Вправа 10. До розчину масою 85 г з масовою часткою калій гідроксиду 0,2 долили воду масою 15 г. Обчисліть масову частку речовини у новому розчині.

А. 19% Б. 18% В. 14% Г. 17%

Відомо: m(розчину)=85 г, ω(KОН)=0,2, m(Н2О)=15 г

Знайти: ω1(KCl)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу КОН у розчині.

m(КОН)=ω(KОН)•m(розчину)= 0,2•85 г=17 г

2. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

m1(розчину)= m(розчину)+m(Н2О)=85 г+15 г=100 г

3. Обчислюємо масову частку KОН в новоутвореному розчині.

ω1(KОН)=(m(KОН)/m1(розчину))•100%=(17 г:100 г)•100%=0,17•100%=17%

Відповідь: 17%.

IV рівень

Вправа 11. Визначте, як зростає розчинність калій нітрату (правильно калій хлорату KClO3) зі зростанням температури у діапазоні 30-700С, користуючись кривою розчинності.

А. 10-30 г Б. 8-25 г В. 10-40 г Г. 7-30 г

Вправа 12. До розчину масою 180 г з масовою часткою калій хлориду 10% долили розчин масою 150 г з масовою часткою солі 30%. Обчисліть масову частку речовини в новому розчині.

А. 21%. Б. 18% В. 19% Г. 20%

Відомо: m1(розчину)=180 г; ω1(KCl)=10%; 

m2(розчину)=150 г; ω2(KCl)=30%

Знайти: ω(KCl)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу KCl у першому розчині.

m1(KCl)=(ω1(KCl)•m1(розчину)):100%= (10%•180 г):100%=18 г

2. Обчислюємо масу KCl у другому розчині. 

m2(KCl)=(ω2(KCl)•m2(розчину)):100%= (30%•150 г):100%=45 г

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)= m1(розчину)+m2(розчину)=180 г+150 г=330 г

4. Обчислюємо масу KCl в новоутвореному розчині.

m(KCl)= m1(KCl)+m2(KCl)=18 г + 45 г= 63 г

5. Обчислюємо масову частку KCl в новоутвореному розчині.

ω(KCl)=(m(KCl)/m(розчину))•100%=(63 г:330 г)•100%=0,19•100%=19%

Відповідь: 19%.

Інші завдання дивись тут...