Інші завдання дивись тут...

САМОСТІЙНА РОБОТА

І рівень

Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вираз став завершеним:

1. Процес розчинення - це фізико-хімічний процес.

2. Розчинення речовин супроводжується виділенням або поглинанням енергії.

3. Розчинення речовин у воді відбувається у два етапи.

4. На першому етапі руйнуються зв'язки між молекулами або йонами за участю дипольних молекул води.

5. На другому етапі молекули або йони розчинюваної речовини взаємодіють з молекулами води.

6. Під час розчинення натрій хлориду у воді відбувається виділення теплоти.

7. Розчинення амоній нітрату у воді супроводжується поглинанням теплоти.

8. Кристалогадрати - це речовини, що містять у своєму складі певну кількість молекул води.

9. Вода, що входить до складу кристалогідрату, називається кристалізаційною.

І рівень

Вправа 2. Укажіть назву речовини, під час розчинення якої поглинається теплота: В

А. Спирт

В. Амоній нітрат

Б. Калій гідроксид

Г. Сульфатна кислота

Вправа 3. Позначте хімічну формулу залізного купоросу: В

А. СaSO42H2O

В. FeSO4•7H2O

Б. CuSO4•5H2O

Г. Na2SO44H2O

Вправа 4. Визначте умову, коли кристалогідрат змінює своє забарвлення: Б

А. Зміна концентрації розчину

В. Зниження температури

Б. Зневоднення

Г. Зміна тиску

Вправа 5. Позначте явище, що спостерігається під час розчинення амоній хлориду у воді: В

А. Виділення теплоти

В. Поглинання теплоти

 

Б. Не спостерігається зміна

       температури розчину

Г. Не розчиняється

 ІІІ рівень

Вправа 6. Позначте хімічну формулу кальцій сульфату дигідрату: А

А. СaSO42H2O

В. MgSO47H2O

Б. Сu(NO3)25H2O

Г. H2SO44H2O

 

Вправа 7. Укажіть послідовність дій під час виготовлення розчину барій хлориду:

А. Зважити мірний циліндр і відважити в ньому відповідну порцію солі.

Б. Розмішати вміст скляною паличкою.

В. Обчислити масу солі та води для виготовлення розчину.

Г. Налити у мірний циліндр воду до відповідної позначки.

Відповідь: ВАГБ.

Вправа 8. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвами речовин та їхніми формулами: А.-4, Б.-3, В.-1, Г.-2.

А. Ферум (ІІІ) сульфат

Б. Магній сульфат гептагідрат

В. Купрум (ІІ) нітрат

Г. Купрум (ІІ) нітрат пентагідрат

1. Cu(NO3)2

2. Сu(NO3)25H2O

3. MgSO47H2O

4. Fe2(SO4)3

Вправа 9. Обчисліть та позначте масову частку нітратної кислоти в розчині, утвореному доливанням води об'ємом 60 мл до розчину масою 140 г з масовою часткою речовини 0,4:

А. 26,9% Б. 28,6% В. 27,4% Г. 28%

Відомо: m(розчину)=140 г, ω(HNO3)=0,4, V(H2O)=60 мл, ρ(води)=1 г/мл

Знайти: ω1(HNO3)-?

Розв'язування

1. Обчислюємо масу HNO3 у розчині.

m(HNO3)=ω(HNO3)•m(розчину)= 0,4•140 г=56 г

2. Знаходимо масу води за формулою m(води)=V(води)•ρ(води).

m(води)=60 мл•1 г/мл=60 г. Бачимо, що для води об'єм відповідає масі, тому ця дія не є обов'язковою.

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

m1(розчину)= m(розчину)+m(Н2О)=140 г+60 г=200 г

4. Обчислюємо масову частку HNO3 в новоутвореному розчині.

ω1(HNO3)=m(HNO3)/m1(розчину)=56 г:200 г=0,28, або,

помноживши це число на 100%, одержимо 28%.

Відповідь: 28%.

ІІІ рівень

Вправа 10. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулами кристалогідратів, їхніми хімічними та технічними назвами:

А.-2.-ІІІ, Б.-4., В.-1.-IV, Г.-3.-ІІ.

А. CaSO4H2O

Б. Na2SO410H2O

В. MgSO47H2O

Г. Na2CO310H2O

1. Магній сульфат гептагідрат

2. Кальцій сульфат моногідрат

3. Натрій карбонат декагідрат

4. Натрій сульфат декагідрат

І. Кальцинована сода.

ІІ. Кристалічна сода.

ІІІ. Алебастр.

IV. Гірка сіль.

V. Гіпс.

Вправа 11. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між назвою кристалогідрату та його застосуванням: А-4, Б-1, В-2, Г-3.

А. Натрій карбонат дегідрат

Б. Натрій сульфат декатагідрат

В. Ферум (ІІ) сульфат гептагідрат

Г. Кальцій сульфат дигідрат

1. У медицині.

2. Для боротьби зі шкідниками.

3. У будівництві.

4. Виробництво мийних засобів.

Інші завдання дивись тут...