Інші завдання дивись тут...

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

рівень І

Вправа 1. Укажіть, які речовини є електролітами: 

А. Хлоридна кислота Б цукор В натрій бромід Г. Гліцерол

Відповідь: А, В

 

Вправа 2. Укажіть речовини, подані формулами, що належать до неелектролітів:

А. MgCl2 Б. CaO В. P2O5 Г. HNO3 Г. НNO3

Відповідь: Б, В.

 

Вправа 3. Напишіть рівняння дисоціації електролітів, поданих формулами:

а) KCl = K+ + Cl-

б) NaOH = Na+ + OH-

в) HNO3 = H+ + NO3-

II рівень

Вправа 4. Укажіть формулу сполуки, яка дисоціюює ступінчасто:

А. ZnCl2 Б. Ca(NO3)2 В. H3PO4 Г. HNO3 Г. NaHCO3

Відповідь: В.

Ступінчасто дисоціюють багатоосновні кислоти.

 

Вправа 5. Укажіть, які йони утворюються внаслідок дисоціації натрій сульфату

А. Na+ i SO32- Б. Na+ i SO42- В.Na+ i HSO4- Г. Na+ i S2-

Відповідь: Б.

Na2SO4 = 2Na+ + SO42-

 

Вправа 6. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) NaOH = Na+ + OH-

б) HF = H+ + F-

в) K2CO3 = 2K+ + CO32-

ІІІ рівень

Вправа 7. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) Ca(OH)2 = Ca2+ + 2OH-

б) ZnCl2 = Zn2+ + 2Cl-

в) H2SO4 = 2H+ + SO42-

г) Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2NO3-

г) AlCl3 = Al3+ + 3Cl-

д) HNO3 = H+ + NO3-

IV рівень

Вправа 8. Напишіть рівняння дисоціації для речовин, поданих формулами:

а) Fe2(SO4)3 = 2Fe3+ + 3SO42-

б) K3PO4 = 3K+ + PO43-

в) Al(NO3)3 = Al3+ + 3NO3-

г) Cr2(SO4)3 = 2Cr3+ + 3SO42-

г) Na2SiO3 = 2Na+ + SiO32-

д) H3PO4 = 3H+ + PO43-

 

Вправа 9. Розв'яжіть задачі посильного вам рівня.

І рівень

1. До розчину натрій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою лугу 0,4 долили надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі.

Відомо: m(розчину)=80 г, ω(NаОН)=0,4 

Знайти: m(NaCl)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г.

m(NаОН)=m(розчину)ω(NаОН)=80 г0,4=32 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  32  г             х г

 NaOH + HCl = NaCl  + H2

   40 г            58,5 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль натрій хлориду NaCl. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40,  

M(NaOH)=40 г/моль. Маса 1 моль=40 г

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5,  

M(NaCl)=58,5 г/моль. Маса 1 моль=58,5 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу натрій хлориду.

32 г / 40 г = х г / 58,5 г, звідси

х г • 40 г = 58,5 г • 32 г

х = 58,5 г • 32 г : 40 г

х = m(NaCl) = 46,8 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу натрій гідроксиду в розчині масою 80 г.

m(NаОН)=m(розчину)ω(NаОН)=80 г0,4 =32 г.

2. Обчислюємо кількість речовини натрій гідроксиду масою 32 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)= 40 г/моль.

v(NaOH)=m(NaOH):M(NaOH)=32 г : 40 г/моль=0,8 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: NaOH+HCl=NaCl+H2O

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль натрій гідроксиду NаОН з утворенням 1 моль натрій хлориду NaCl, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,8 моль натрій гідроксиду, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини натрій хлориду, тому 

v(NaCl)=v(NаОН)=0,8 моль.

4. Обчислюємо масу натрій хлориду кількістю речовини 0,8 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5, M(NaCl)=58,5 г/моль. 

m(NaCl)=v(NaCl)•M(NaCl)=0,8 моль•58,5 г/моль=46,8 г.

Відповідь: m(NaCl)=46,8 г. 

ІІ рівень

2. До розчину алюміній нітрату масою 42,6 г з масовою часткою речовини 10% долили розчину калій гідроксиду до повної взаємодії. Обчисліть масу речовини, що випала в осад. Назвіть її.

Відомо: m(розчину)=42,6 г, ω(Al(NO3)3)=10%

Знайти: m(BaSO4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу алюміній нітрату в розчині масою 42,6 г.

m(Al(NO3)3)=(m(розчину)ω(Al(NO3)3)):100%=42,6 г10%:100%=4,26 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  4,26   г                  х г

 Al(NO3)3 + 3KOH = Al(OH)3  + 3KNO3 

   213 г                   78 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль алюміній нітрату Al(NO3)3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,  

M(Al(NO3)3)=213 г/моль. Маса 1 моль=213 г

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,  

M(Al(OH)3)=78 г/моль. Маса 1 моль=78 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу алюміній гідроксиду.

4,26 г / 213 г = х г / 78 г, звідси

х г • 213 г = 78 г • 4,26 г

х = 78 г • 4,26 г : 213 г

х = m(Al(OH)3) = 1,56 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу алюміній нітрату в розчині масою 42,6 г.

m(Al(NO3)3)=(m(розчину)ω(Al(NO3)3):100%=42,6 г10%:100%=4,26 г.

2. Обчислюємо кількість речовини алюміній нітрату масою 4,26 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Al(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213,  

M(Al(NO3)3)=213 г/моль. 

v(Al(NO3)3)=m(Al(NO3)3) : M(Al(NO3)3)=4,26 г : 213 г/моль=0,02 моль.

3. Записуємо рівняння реакції:  Al(NO3)3+3KOH=Al(OH)3+3KNO3

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль алюміній нітрату Al(NO3)3 з утворенням 1 моль алюміній гідроксиду Al(OH)3, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,02 моль алюміній нітрату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини алюміній гідроксиду, тому 

v(Al(OH)3)=v(Al(NO3)3)=0,02 моль.

4. Обчислюємо масу алюміній гідроксиду кількістю речовини 0,02 моль за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78,  

M(Al(OH)3)=78 г/моль. 

m(Al(OH)3)=v(Al(OH)3)•M(Al(OH)3)=0,02 моль•78 г/моль=1,56 г.

Відповідь: m(Al(OH)3)=1,56 г; алюміній гідроксид. 

ІІІ рівень

3. До розчину масою 76 г з масовою часткою ферум (ІІ) сульфату 0,35 долили розчину барій хлориду до повної взаємодії. Обчисліть маси продуктів реакції.

Відомо: m(розчину)=76 г, ω(FeSO4)=0,35

Знайти: m(BaSO4)-?, m(FeCl2)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату в розчині масою 76 г.

m(FeSO4)=m(розчину)ω(FeSO4)=76 г0,35=26,6 г

2. Записуємо рівняння реакції:

  26,6  г               х г          у г

 FeSO4 + BaCl2 = BaSO4  + FeCl2 

  152 г                233 г       127 г

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль ферум (ІІ) хлориду FeCl2. Обчислюємо молярні маси (M=Mr г/моль) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152,  

M(FeSO4)=152 г/моль. Маса 1 моль=152 г

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233,  

M(BaSO4)=233 г/моль. Маса 1 моль=233 г

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2•Ar(Cl)=56+2•35,5=127,  

M(FeCl2)=127 г/моль. Маса 1 моль=127 г

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

За допомогою пропорції обчислюємо масу барій сульфату.

26,6 г / 152 г = х г / 233 г, звідси

х г • 152 г = 233 г • 26,6 г

х = 233 г • 26,6 г : 152 г

х = m(BaSO4)=40,775 г

За допомогою пропорції обчислюємо масу ферум (ІІ) хлориду.

26,6 г / 152 г = у г / 127 г, звідси

у г • 152 г = 127 г • 26,6 г

y = 127 г • 26,6 г : 152 г

y = m(FeCl2)=22,225 г

ІІ спосіб

1. Обчислюємо масу ферум (ІІ) сульфату в розчині масою 76 г.

m(FeSO4)=m(розчину)ω(FeSO4)=76 г0,35 =26,6 г.

2. Обчислюємо кількість речовини ферум (ІІ) сульфату масою 26,6 г за формулою v=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(FeSO4)=Ar(Fe)+Ar(S)+4•Ar(O)=56+32+4•16=152,  

M(FeSO4)=152 г/моль.

v(FeSO4)=m(FeSO4) : M(FeSO4)=26,6 г : 152 г/моль=0,175 моль.

3. Записуємо рівняння реакції: FeSO4+BaCl2=BaSO4+FeCl2

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль ферум (ІІ) сульфату FeSO4 з утворенням 1 моль барій сульфату BaSO4 і 1 моль ферум (ІІ) хлориду FeCl2, кількості речовин однакові. Отже, якщо в реакцію вступає 0,175 моль ферум (ІІ) сульфату, то в результаті реакції утвориться така ж кількість речовини барій сульфату і ферум (ІІ) хлориду, тому 

v(BaSO4)=v(FeCl2)=v(FeSO4)=0,175 моль.

4. Обчислюємо маси заданої кількості речовини за формулою m=v•M, де М=Мr г/моль.

Mr(BaSO4)=Ar(Ba)+Ar(S)+4•Ar(O)=137+32+4•16=233, M(BaSO4)=233 г /моль. 

m(BaSO4)=v(BaSO4)•M(BaSO4)=0,175 моль•233 г/моль=40,775 г.

Mr(FeCl2)=Ar(Fe)+2•Ar(Cl)=56+2•35,5=127, M(FeCl2)=127 г/моль.

m(FeCl2)=v(FeCl2)•M(FeCl2)=0,175 моль•127 г/моль=22,225 г.

Відповідь: m(Ba2SO4)=40,775 г, m(FeCl2)=22,225 г

IV рівень

4. До розчину кристалогідрату алюміній нітрату нонагідрату масою 140 г з масовою часткою його 0,15 долили розчин цього кристалогідрату масою 160 г з масовою часткою 0,25. Обчисліть масову частку кристалогідрату в новому розчині.

Відомо: m1(розчину)=140 г; ω1(Al(NO3)39H2O)=0,15; 

m2(розчину)=160 г; ω2(Al(NO3)39H2O)=0,25

Знайти: ω(Al(NO3)39H2O)-?

Розв'язування:

1. Обчислюємо масу кристалогідрату в першому розчині.

m1(Al(NO3)39H2O)=ω1(Al(NO3)39H2O)•m1(розчину)= 0,15•140 г=21 г.

2. Обчислюємо масу кристалогідрату в другому розчині. 

m2(Al(NO3)39H2O)=ω2(Al(NO3)39H2O)•m2(розчину)= 0,25•160 г=40 г

3. Розраховуємо масу новоутвореного розчину:

m(розчину)=m1(розчину)+m2(розчину)=140 г+160 г=300 г.

4. Обчислюємо масу кристалогідрату в новоутвореному розчині.

m(Al(NO3)39H2O)= m1(Al(NO3)39H2O)+m2(Al(NO3)39H2O)=21 г + 40 г= 61 г.

5. Обчислюємо масову частку кристалогідрату в новоутвореному розчині.

ω(Al(NO3)39H2O)=m(Al(NO3)39H2O)/m(розчину)=61 г:300 г=0,203, або,

помноживши це значення на 100%, одержимо 20,3%.

Відповідь: 20,3%.

 

Вправа 10. Повторіть реакції обміну за 8 клас. Напишіть три рівняння дисоціації за умови, що вони відбуваються.

а) NaOH + HCl = NaCl + H2O

б) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

в) 2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + H2O + CO2

Інші завдання дивись тут...